Навигационна пътека

Нашата мрежа

People network © cornelius - fotolia.com

Тази страница представя широката мрежа от агенции и външни органи, с които дирекция „Предприятия“ си сътрудничи в своята всекидневна работа.

Агенциите по-долу изпълняват специфични политики и проекти за Комисията.


Изпълнителна агенция за конкурентоспособност и иновации (EACI)

Лого на Изпълнителна агенция за конкурентноспособност и иновации (EACI)

Агенцията управлява четири програми:

Изпълнителна агенция за конкурентоспособност и иновации


Enterprise Europe Network

Лого на „Enterprise Europe Network“Общоевропейска мрежа за подкрепа на бизнеса, която помага на малките и средните предприятия в Европа да се развиват в международен план и да разработват иновации English.

Оперативните задачи и задачите по управление на проекти на мрежата се изпълняват от EACI, като дирекция „Предприятия“ осигурява общи насоки и отговаря за разработването на политики.

Enterprise Europe Network English

 


Изпълнителна агенция за научни изследвания (REA)

Лого на Изпълнителната агенция за научни изследванияФинансиращ орган, управляващ големи части от програмата на ЕС за финансиране на научните изследвания.

Предоставя услуги на научноизследователската общност и подпомага свързаните с нея отдели на Комисията (дирекции „Научни изследвания“, „Предприятия“, „Информационно общество“, „Енергетика и транспорт“).

REA договаря окончателни споразумения за безвъзмездни помощи с успешни научноизследователски консорциуми, отпуска финансови средства и проверява дали изпълнението на проектите протича гладко.

Изпълнителна агенция за научни изследвания


Европейска агенция по химикалите (ECHA)

Лого на Европейската агенция по химикалите (ECHA)Предоставя научни съвети по въпроси на безопасността и социално-икономически въпроси, свързани с използването на химикали, и управлява всички задачи по REACH Deutsch (de) English (en) français (fr) и задачите за класифициране, етикетиране и опаковане.

Агенцията е длъжна да се допитва до Комисията (дирекция „Предприятия“) за някои от своите специфични задачи, както и за планирането на своята работа и необходимите ресурси.

Европейска агенция по химикалите


Европейска агенция за ГНСС (GSA)

Лого на Надзорния орган за европейската глобална навигационна спътникова система (GSA)Спътниковите навигационни програми EGNOS и „Галилео“ се управляват от Комисията, но тя е упълномощила GSA за определени задачи, предимно свързани със сигурността, комерсиализацията и сертифицирането.


Европейска агенция за ГНСС (GSA)


Европейска космическа агенция (ЕКА)

Лого на Европейската космическа агенция (ЕКА)Междуправителствен орган (18 държави-членки), насърчаващ невоенни съвместни програми в областта на космическите изследвания и технологии с научни и функционални приложения, като например Галилео English (en) и програмата за наблюдение на Земята (ГМОСС).

Въпреки че е независима от ЕС, ЕКА си сътрудничи официално с Комисията по силата на рамково споразумение.

Комисията например предоставя 624 млн. евро на космическия компонент на ГМОСС в замяна на правото да управлява програмата съвместно (ЕКА осигурява техническото управление и изпълнява бюджета, а Комисията следи за общото изпълнение).

Европейска космическа агенция


Европейски орган за безопасност на храните (EОБХ)

Лого на Европейския орган за безопасност на храните (EОБХ)Дава на Комисията независими научни съвети по всички въпроси, свързани с безопасността на храните. Ролята на ЕОБХ е да оценява и уведомява за всички рискове по хранителната верига.

Обхванати са храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях, храненето, защитата на растенията и тяхното здраве. Органът е отделен правен субект, независим от другите институции на ЕС.

Европейски орган за безопасност на храните


Европейски комитет по стандартизация (CEN)

Лого на Европейския комитет по стандартизация (CEN)Основният европейски орган за стандартизация – един от трите официално признати от европейското право органи (другите два са CENELEC и ETSI).

Форум за развитие на европейски стандарти и други спецификации, особено за доброволни европейски стандарти, в който участват 31 страни.

Обхванати са всички области освен електротехниката (CENELEC) и телекомуникациите (ETSI).


Европейски комитет по стандартизация


Европейски комитет по електротехническа стандартизация (CENELEC)

Лого на Европейския комитет по електротехническа стандартизацияОтговаря за стандартизацията в областта на електротехниката чрез разработване на доброволни европейски електротехнически стандарти.

В комитета членуват 31 държави. Той има споразумение за сътрудничество с Международната електротехническа комисия.


Европейски комитет по електротехническа стандартизация


Европейски институт за стандарти в далекосъобщенията (ETSI),

Лого на Европейския институт за стандарти в далекосъобщениятаОтговаря за стандартизацията в областта на телекомуникациите и за някои аспекти от излъчването на телевизионни и радиопрограми.

Частна асоциация с нестопанска цел по френското право.

Европейски институт за стандарти в далекосъобщенията


Европейска агенция по отбрана (EDA)

Лого на Европейската агенция по отбрана (EDA)Помага на правителствата в ЕС и на Съвета на ЕС да усъвършенстват отбранителните способности на Европа при управление на кризи и да поддържат Европейската политика за сигурност и отбрана.

Комисията (начело с дирекция „Предприятия“) често допринася за работата на агенцията, а комисарят за предприятията е наблюдател в нейния управителен съвет.


Европейска агенция по отбрана


Споделяне: FacebookGoogle+LinkedInИзпратете на приятел

Нормален размер на шрифтаМаксимален размер на шрифтаРазпечатайте страницта