Další předpisy týkající se energetické účinnosti

Právní předpisy týkající se požadavků na energetickou účinnost výrobků osvětlovací techniky.

 

Následující právní předpisy EU upravují dopad výrobků osvětlovací techniky na životní prostředí, zejména pak jejich energetickou účinnost. V části 3 níže uvádíme infromace o právních předpisech, které jsou teprve ve fázi přípravy.

1. Směrnice o ekodesignu a příslušné prováděcí předpisy

Tato směrnice vymezuje právní rámec pro stanovování požadavků na ekodesign energetických výrobků včetně produktů osvětlovací techniky. Požadavky na ekodesign jsou minimální požadavky, které musí výrobky splňovat, aby mohly být opatřeny značkou CE, která je podmínkou pro jejich uvedení na trh EU. Původní směrnice z roku 2005 se vztahovala pouze na energetické spotřebiče a v roce 2009 byla její působnost rozšířena i na další výrobky související se spotřebou energie. Požadavky na jednotlivé skupiny výrobků jsou pak stanoveny v souvisejících prováděcích předpisech.

Příklad energetického štítku EU pro světelné zdroje

 

Směrnice 2009/125/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie

a) Požadavky na ekodesign světelných zdrojů pro domácnost:

Tento právní předpis se vztahuje na žárovky s kovovými vlákny a jejich energeticky účinnější alternativy.

Nařízení Komise (ES) č. 244/2009 ze dne 18. března 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign nesměrových světelných zdrojů pro domácnost

Posouzení dopadů

Souhrn posouzení dopadů

Nařízení Komise (ES) č. 859/2009 ze dne 18. září 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 244/2009, pokud jde o požadavky na ekodesign pro ultrafialové záření u nesměrových světelných zdrojů pro domácnost

b) Požadavky na ekodesign výrobků osvětlovací techniky, které se používají v terciárním sektoru

Toto nařízení se vztahuje na výrobky, které jsou zpravidla používány v kancelářích a v pouličním a průmyslovém osvětlení.

Nařízení Komise (ES) č. 245/2009 ze dne 18. března 2009 , kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign zářivek bez integrovaného předřadníku, vysoce intenzivních výbojek a předřadníků a svítidel, jež mohou sloužit k provozu těchto zářivek a výbojek, a kterým se zrušuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/55/ES.

Posouzení dopadů

Souhrn posouzení dopadů

2. Energetické značení na obalech světelných zdrojů

Již od roku 1998 směrnice vyžaduje, aby většina světelných zdrojů na trhu EU měla na obalu vyznačenou energetickou účinnost prostřednictvím dobře známého energetického štítku se stupnicí A-G. Na této stupnici patří kompaktní fluorescenční žárovky do třídy A a zdokonalené žárovky s kovovým vláknem do třídy C nebo B.

Směrnice Komise 98/11/ES ze dne 27. ledna 1998, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích zdrojů světla pro domácnost.

3. Plánované právní předpisy

Na generálním ředitelství pro energetiku v současné době probíhají přípravné práce pro přijetí požadavků na ekodesign směrových světelných zdrojů pro domácnost a pro energetickou účinnost svítidel (pro domácnosti i terciární sektor). Tato opatření budou doplněna aktualizací směrnice o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích světelných zdrojů pro domácnost (98/11/ES), kterou se rozšíří její působnost na všechny světelné zdroje (včetně reflektorových žárovek), a pravděpodobně přibudou i právní předpisy pro označování svítidel.

Tato opatření by měla být přijata na konci roku 2010 nebo na začátku roku 2011.

Vývoj budoucích právních předpisů k provádění směrnice o ekodesignu můžete sledovat na těchto stránkách: