IMPORTANT LEGAL NOTICE
 

 HELIX ascii version

Czech Republic

 
DP Managing organisation : Organizace pro pomoc uprchlíkům
Other national partners : Centrum pro integraci cizinců
Centrum pro otázky migrace
Hospodářská komora ČR
Odbor migrace a integrace cizinců Ministerstva práce a sociálních věcí
Poradna pro integraci
Slovo 21
EQUAL theme :Employability - (Re-)integration to the labour market 
Type of DP :Geographical - Urban area 
DP Legal status :Association without legal form 
DP identification :CZ-31 
Application phase :Approved for action 2 
Selection date :15-12-2004 
Last update :14-03-2006 
Monitoring:  

Rationale

Text available in

Na uznané uprchlíky-azylanty se v České republice vztahuje státní integrační program. Tento program není povinný, je na každém azylantovi, zda do programu vstoupit chce. Účast v programu přináší azylantovi následující možnosti:
- přidělení státního integračního bytu nebo příspěvek na nájemné po dobu pěti let
- účast na kurzu českého jazyka v dotaci 150 hodin
- nově (od února 2005) také možnost požádat příslušný úřad práce o individuální akční plan. Individuální akční plán (IAP) je jednou z poradenských technik, která má přispět ke zvýšení možnosti uplatnění uchazeče o zaměstnání na trhu práce a k prevenci dlouhodobé nezaměstnanosti. Jde o dlouhodobý proces poradenských aktivit (analýza individuálního potenciálu, rekvalifikace, motivační programy, bilanční diagnostika, psychologické poradenství, atd.) směřujících k aktivizaci uchazeče o zaměstnání a vytvoření prostoru pro to, aby mohl za sebe převzít větší odpovědnost. Úřady práce v České republice byly vyzvány řídícím aktem MPSV - Oznámení č.32/2004, aby všem azylantům bez rozdílu věku, kteří požádají o zprostředkování zaměstnání, a tím o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, nabízely vypracování individuálního akčního plánu, s účinností od 1.10.2004.Azylant může tuto možnost odmítnout, pokud však bude mít zájem o individuální akční plán směřující ke zvýšení možnosti jeho pracovního uplatnění, bude za jeho součinnosti úřadem práce pro něj vypracován a bude povinen plnit podmínky v něm stanovené (dle §33 odst. 2 zákona o zaměstnanosti č.435/2004 Sb.).

Žádné jiné možnosti se pro azylanty nenabízejí. Z výše uvedeného je zřejmé, že prozatimní praxe je z hlediska integrace nedostatečná. Po obdržení azylu může být azylant ubytován v Integračním azylovém středisku MVČR (IAS MVČR), kde mu je poskytnuto dočasné ubytování. Zároveň mu zde sociální pracovník pomůže vyřídit nezbytné administrativní úkony (zaregistrování se do systému veřejného zdravotního pojištění, registrace na úřadu práce, požádání o dávky státní sociální podpory, apod). V prohlubování integrace nad rámec administrtivních úkonů však s azylantem pracováno není. Proto na poli integrace působí vzrůstající počet nevládních organizací, které identifikovali potřebnost působení v oblasti integrace (a to nejen azylantů). Vzniklo proto např. Multikulturní centrum v Ústí nad Labem (při Poradně pro uprchlíky), které poskytuje servis azylantům ubytovaným v IAS Předlice.
V současné době přetrvávají v oblasti integrace azylantů tyto problémy:
- délka získání integračního bytu-nedostatek vhodných bytů prodlužuje pobyt v integračních střediscích a brání tak v osamostanění azylanta a v převzetí odpovědnosti za svůj život. Varianta příspěvku na nájemné po dobu pěti let není pro většinu azylantů výhodná.
- Problémy se zvládnutím českého jazyka plynou z nedostatečného tlaku na kvalitní zvládnutí češtiny. Dotace v rozsahu 150 hodin, která navíc nereflektuje jazykové oblasti původu azylanta, se ukazuje jako nedostatečná.
- Obtížná integrace na trh práce způsobuje velmi častou závislost azylantů na dávkách státní sociální podpory. Nedostatečná znalost českého jazyka a některých základních profesních a komunikačních dovedností (např. Práce na PC) je znevýhodňuje v konkurenci na trhu práce. Jsou pak často odmítáni I na pozicích, kde tyto factory nejsou rozhodující. Handicapem pro azylanty bývá I absence dokladů o vzdělání a nemožnost je získat (azylant nemůže kontaktovat úřady své země).
- Obtížné pokračování ve studio je způsobeno v mnoha případech tím, že azylantovi je vice než 26 let a proto nemůže studovat bezplatně, ale zároveň obtížně shání prostředky na svoji obživu
- Neexistuje systematická metodika práce s azylanty, která by umožnila zvolit vhodné přístupy práce k jednotlivým skupinám (ženy, ženy samoživitelky, osamělí muži, handicapovaní, lidé z jiných kultur, apod). Práce s azylanty je proto odkázány na cit každého sociálního pracovníka a na jeho zájem se vzdělávat
Integraci cizinců se věnují speciálně vytvořené odbory na Ministerstvu vnitra a Ministerstvu práce a sociálních věcí. Ministerstvo vnitra je garantem státního integračního programu pro azylanty, zatímco Ministerstvo práce a sociálních věcí cílí na rozvinutí koncepce integrace cizinců dlouhodobě (déle než jeden rok) légálně pobývajících na území ČR a má roli mezirezortního koordinátora realizace Koncepce integrace cizinců v ČR. MPSV se věnuje identifikaci právních, organizaních, metodických a praktických aspektů integrace cizinců. Navíc se věnují oblasti zapojení příslušných orgánů územní samosprávy, působnosti sociálních partnerů a nestátních neziskových organizací v řešení problematiky integrace cizinců, zajištění problematiky integrace cizinců v rámci vnitřní organizační struktury ministerstva a čerpání finančních prostředků z fondů EU. Dílčí prvky státní integrační politiky spadají také pod Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo průmyslu a Ministerstvo zdravotnictví.
V současné době je pro cizince, kteří neprošli azylovou procedurou určen pouze jedne program, a to Aktivní výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků, nově rozšířený I o zahraniční absolventy vysokých škol v České republice. Pokud je žadatel o zapojení do proejktu úspěšný, může si ve zkrácené lhůtě 2,5 roku požádat o povolení k trvalému pobytu. Pro cizince, kteří již temto typ pobytu mají, však žádné integrační programy, které by podporovaly jejich zapojení na trh práce, potažmo do společnosti, realizovány nejsou. Jelikož cizinec s povolením k trvalému pobytu má obdobné postavení jako český občan (kromě např. práva volit a být volen), může pobírat dávky státní sociální podpory a podporu v nezaměstnanosti, není (obdobně jako mnoho českých občanů) motivován k samostatnému aktivnímu hledání zaměstání. Navíc je jejich postavení ovlivňováno obdobnými bariérami jako u azylantů.
Zcela specifické je postavení skupiny cizinců, kteří na území ČR pobývají na základě povolení k dlouhodobému pobytu. Tento typ pobytu je vždy vázán na účel (nejčastěji zaměstnání, podnikání,..)a je vydáván obvykle na jeden rok, zejména pro skupinu lidí, kteří získali tento typ pobytu za účelem zaměstnání, je značně limitující. Pokud se rozhodnou změnit zaměstnání, musí plynule přejít z jednoho do druhého, nemohou být bez zaměstnání, a to ani na přechodnou dobu (s výjimkou účastníků výše zmíněného projektu). Změna zaměstnání je však vázána na vydání nového pracovního povolení, jehož vydání může trvat i dva měsíce. Pozice těchto cizinců je tak v očích současných I potenciálních zaměstnavatelů velmi slabá. Je proto potřeby tyto cizince na změnu zaměstnání důkladně připravit, případně být v kontaktu se zaměstnavateli, aby se předešlo případným problémům spojeným s přechodem z jednoho zaměstnání do druhého.
Programy pro cizince dlouhodobě žijící na území ČR jsou zatím realizovány pouze jednotlivě a nesystémově nevládními organizacemi za podpory jednotlivých odpovědných ministerstev.

Pro získání zkušeností se situací cizinců na trhu práce v Praze jsme v rámci vypracování situační analýzy pro Akci 1 dotazníkovou formou oslovili pražské úřady práce.
Z jejich odpovědí vyplývá, že úřady práce přistupují k cizincům stejně jako k českým občanům. Nevyužívají zatím možnosti zpracování individuálního akčního plánu. Z dalších zpracovaných odpovědí vyplývá, že jediný rekvalifikační kurz, o který projevují evidovaní cizinci zájem, je kurz českého jazyka. Cizinci se většinou snaží zaměstnant bez rekvalifikace, nechtějí ztrácet čas, ale při zjištění slabých znalostí ČJ nabízejí zaměstnanci (Praha 5) aktivně kurz, nabídka je z 90% přijata kladně. Problémem je vytvořit homogenní skupiny (Praha 8), v současnosti je stav takový, že část klientů při evaluaci uvádí, „že nestíhá, část se nudí“. ÚP Praha 3 uvádí, že zájem o rekvalifikaci mají pouze rusky mluvící uchazeči (PC, kosmetika, pedikura, aranž.květin), jinak je ze strany cizinců o rekv. kurzy pozorován naprostý nezájem.

Co se týče ochoty zaměstnavatelů zaměstnávat cizince záleží na míře znalosti českého jazyka uchazeče, jeho dalším jazykovém vybavení, kvalifikaci a splnění požadavků pro výkon dané práce. ÚP nekonstatovaly nějaký zásadní negativní postoj či fobistické názory zaměstnavatelů vůči cizincům.

Z výsledků situační analýzy Z Akce 1 na téma postavení cizinců dlouhodobě usazených v ČR a azylantů žíjících v hl. m. Praze lze konstatovat, že míra jejich zaměstnanosti je podstatně vyšší než u cizinců žijících v mimopražských regionech. Přestože Praha skýtá skutečně širokou nabídku pracovních míst je pro ně velmi podstatné při uplatnění na trhu práce otázka platu, vzhledem k výrazně vyšším životním nákladům. To se týká především bydlení (u azylantů, poku nemají přidělený inetgrační byt v rámci Státního integračního bytu), ale i kvalitních vzdělávacích aktivit, které jim mohou pomoci zvýšit jejich kvalifikaci.

Cizinci a azylanti trvale žijící v Praze často uvádějí, že při hledání zamětnání využívají především služeb Úřadu práce. Nicméně lze říci, že cizinci s povolením k trvalému pobytu (především ti, kterým byl udělen tento pobyt za účelem sňatku s českým občanem, či otcovství dítěte-občana ČR), na rozdíl od azylantů, mají daleko méně problému při hledání zaměstnání, avšak pokud se u nich vyskytnou nějaké problémy jsou obdobné jako u azylantů.

Obě tyto skupiny se setkávají s různými přístupy pracovníků od relativního nezájmu a ponechávání věci pouze na nich samotných až po jejich umisťování do rekvalifikačních kurzů. Řada cizinců a azylantů žijících mimo region Prahy se rovněž snaží najít zaměstnání v hlavním městě, avšak pomoc pražských úřadů práce využít nemohou.

Při hledání práce a jednání s potenciálními zaměstnavateli velmi často cizinci a azylanti uvádějí, že narážejí u zaměstnavatelů na nedostečnou vybavenost informacemi týkající se zaměstnávání cizinců. Řada zaměstnavtelů se vyznačuje ne příliš velkou ochotou komunikovat s cizince, který může být sice velmi dobře kvalifikován, nicméně jeho znalost jazyka není dostatečná. To se stává především při telefonickém kontaktu, kdy zaměstnavatel z důvodu jazykové odlišnosti rozhovor okamžitě odmítne. Působí zde také obavy zaměstnavatelů z obtíží zaměstnat cizince I široce rozšířebé zkušenosti s nelegálními a polo-legálními způsoby zaměstnávání cizinců. Rovněž bylo zjištěno, že mnoho těchto cizinců má nedostatečné pracovní smlouvy, což vyplývá nejen z jejich osobní neznalosti právního systému v ČR, ale také z jakési vypočítavosti a zneužítí obtížné situace zaměstnavatelem.

Hl.m. Praha také nabízí možnost využití různých komerčních agentur, které zprostředkovávají práci uchazečům o zaměstnání. V tomto případě lze konstatovat, obdobně jako u zaměstnavatelů, že těmto agenturám chybí znalosti v oblasti zaměstnávání cizinců a jejich právního postavení. Cizinci, kteří se na tyto agentury obracejí obvykle očekávají okamžité nalezení práce, jak většina z nich inzeruje. V praxi však dojde pouze k zaevidování takového uchazeče bez konkrétní nabídky.

dot Top


Objective

Text available in

Globálním cílem rozvojového partnerství HELIX je systémová podpora pracovního uplatnění cizinců žijících dlouhodobě v České republice a kteří trvale žijí na území hlavního města Prahy. Naším cílem je vytvořit inovativní koncepci sytemové podpory pracovního uplatnění cizinců v ČR, která zlepší postavení cílové skupiny na trhu práce.
Dílčími cíli, prostřednictvím kterých chceme dosáhnout globálního cíle jsou:

1. prostřednictvím systému komplexní podpory azylantům a cizincům trvale usazeným v Praze odstranit bariéry, kterým musí tyto skupiny při pracovním uplatnění čelit.
2. Zvláštní pozornost budeme v Akci 2 věnovat ohroženým skupinám (osamělé ženy, matky samoživitelky, lidé s nízkou kvalifikací, jinak handicapovaní). Naším cílem u ohrožených skupin bude zmapování hlavních překážek jejich pracovního uplatnění a prostřednictvím individuální sociální práce s jednotlivými klienty na ně působit, aby se s handicapujícími faktory vyrovnali.
3. Při realizaci projektu budeme dbát o důsledné proškolení lektorů a všech pracovníků zapojených do práce na projektu. Školení budou zaměřena na přiblížení principů a priorit Iniciativy Equal a také na tematiku gender, rovných příležitostí a uprchlictví. Lektoři kurzů budou dále školeni v metodice výuky jednotlivých kurzů. Součástí projektu budou i pravidelná supervizí setkání určená sociálním pracovníkům, která jim pomohou k lepší sebereflexi a vyrovnáváním se se zátěžovými a stresovými situacemi. Jimi poskytované sociální služby tak budou kvalitnější a pro klienta přínosnější.
4. prostřednictvím výzkumu, který bude cílen na postavení cizinců na trhu práce v hlavní město Praha a vztah zaměstnavatelů k zaměstnávání cizinců, získáme aktuální data, poznatky a zkušenosti ze současné situace na pražském trhu práce. Rešerše odborné literatury nám umožní srovnat dosavadní poznatky a návrhy řešení dané problematiky učiněné v odborných kruzích se skutečnými potřebami cizinců. Průběžně budeme monitorovat problémy a bariery se kterými se naši klienti setkávají, a budeme je prezentovat v rámci jednotlivých diseminačních aktivit i mainstreamingu v Akci 3.
5. prostřednictvím implementace Metodiky individuální sociální práce vytvořené v rámci projektu Work in Czech RP HEDERA a jejímu přizpůsobení specifikám regionu hlavního města Prahy chceme ověřit systém individuální motivace a podpory cizinců při hledání optimálního pracovního uplatnění v Praze. Vytvoříme tak ucelený systém práce s klientem-azylantem či cizincem, který bude použitelný pro širokou škálu institucí. Počítáme například s tím, že tuto ověřenou metodiku budou moci využívat úřady práce při vytváření individuálních akčních plánů, kterými podle nového zákona o zaměstnanosti mají motivovat znevýhodněné skupiny uchazečů o zaměstnání. Tento způsob využití best practice bude jedním z cílů diseminačních aktivit.
6. prostřednictvím ověření metodiky Kurzu českého jazyka v dotaci 400 hodin získáme poznatky o možnosti navýšit stávající dotaci kurzů češtiny v rámci státního integračního programu. Dosavadní rozsah lekcí českého jazyka v rámci tohoto programu je 150 hodin. Toto množství však shledáváme dlouhodobě nedostatečným. Realizací projektu tak získáme unikátní možnost vyzkoušet více než dvojnásobnou dotaci hodin pro výuku jazyka. Navíc bude část jazykové výuky zaměřena na zdokonalení si jazykových dovedností pro výkon určité profese.
Rovněž budou vytvořeny pracovní sešity z nichž jeden bude zaměřen na každodenní komunikační situace a role, a druhý bude zaměřen na získaní potřebných kompetencí pro výkon určitého typu profese. Tyto učební materiály-pracovní sešity budou vycházet z poznatků detailní analýzy již existujících učebnic, ze zkušenosti odborných pracovníků pracujících s touto cílovou skupinou a z údajů získaných na úřadech práce. Takovýto typ učebních materiálů, které by přímo pokrývaly potřeby jednotlivých profesí v současné době neexistuje. Výuku budeme navíc realizovat ve dvou znalostních úrovních. Pro úspěšnou realizaci těchto kurzů bylo RP rozšířeno o Sdružení občanů zabývajících se emigranty (SOZE). Tato organizace má rozsáhlé zkušenosti s realizací kurzů českého jazyka, neboť právě ona realizuje pro Ministerstvo vnitra ČR kurzy českého jazyka v rámci státního integračního programu.
7. Bude vyvinut zcela nový kurz Výběrové řízení. Tento kurz chce reagovat na specifickou nabídku na trhu práce v Praze. V Praze je širší možnost získat uplatnění pro lidi s vysokou kvalifikací. Mají zde sídla mezinárodní firmy, které jsou zvyklé zaměstnávat cizince. Kurz Výběrové řízení bude určen právě pro vysoce kvalifikované klienty, kteří potřebují získat informace a zkušenosti ze zvyklostí v oblasti výběrových řízení na vyšší pozice a připravit je na jejich úspěšné absolvování. Garantem kvality tohoto kurzu bude společnost T-Mobile. Za vývoj metodiky, za realizaci kurzů a evaluaci je odpovědný CIC.
8. Bude realizován kurz PC (v rozsahu 50 hodin), který prohloubí kvalifikaci klientů zařazených do programu. Kurz PC bude realizován podle metodiky vyvinuté v rámci RP HEDERA a při jeho realizaci bude sledována forma jeho realizace-zda délka, frekvence a metodika je nejlépe přizpůsobena realizaci ve velkoměstském prostředí. Při výuce PC v Praze budou specificky využívány služby dobrovolníků (osobní asistence i po skončení výuky). Výuka bude přizpůsobena tomu, že v Praze je značné množství internetových kaváren, což umožní (spolu s využitím dobrovolníků) zadávat plnění samostatných úkolů. Za realizaci kurzu PC je odpovědný žadatel OPU.
9. Bude realizován kurz Pracovní integrace (v rozsahu 50 hodin). Jeho metodika bude vytvořena v rámi RP HEDERA a v rámci realizace v projektu WIP bude ověřena jeho metodika i forma realizace v podmínkách Prahy. Cílem absolvování kurzu je zvýšit orientaci v sociálně-právním prostředí orientovaném na oblast trhu práce. Dále proběhne ověření obsahové části kurzu-zda je pilotně vytvořená náplň relevantní k tomu, co cizinci potřebují znát a vědět. Proto budou s klienty projektu probíhat pravidelná evaluační hodnocení a do připomínkování kurzu bude cílová skupina zapojena i prostřednictvím partnerské organizace Slova 21. Kurz pracovní integrace bude mít v Praze variantu, kdy část kurzu bude intenzivní (3 vyučovací dny) a část pravidelná (2 hodiny týdně). Za realizacu kurzu Pracovní integrace je zodpovědný žadatel OPU.
10. Bude realizován a pilotně ověřen Motivační kurz, který má sloužit k motivaci a aktivaci dlouhodobě nezaměstnaných a statusově znevýhodněných klientů projektu (kteří jsou nějakým způsobem demotivovaní, kterým chybí energie do procesu vyhledávání zaměstnání, stali se apatickými, mají sníženou sebedůvěru, neumí se sebeprezentovat). Kurz bude realizován víkendově a je za něj odpovědný partner PPI.
11. Všechny realizované kurzy budou průběžně vyhodnocovány, a to jak po stránce obsahové a metodické, tak i organizační. S klienty, kteří daný kurz navštěvují bude sociální pracovník odpovědné organizace provádět průběžné hodnocení, které by mělo pomoci vytvořit takový vzdělávací modul, který bude maximálně zohledňovat potřeby klientů a uvede je v soulad s požadavky trhu práce. Po skončení vzdělávací aktivity bude provedeno s odstupem tří měsíců závěrečné hodnocení s klientem. Dále bude probíhat průběžné hodnocení všech lektorů, zapojených do vzdělávacích aktivit a závěrečné hodnocení po skončení jednotlivých kurzů.
12. Součástí projektu je i navázání mezinárodní spolupráce. TCA byla uzavřena s RP z Německa a Holandska, která se zabývají také problematikou migrantů i žadatelů o azyl. V rámci mezinárodní spolupráce budeme realizovat výměnné cesty zaměstnanců, naplňovat program jednotlivých pracovních skupin (skupina zabývající se výukou jazyka hostitelské země; skupina identifikující hlavní bariéry úspěchu na trhu práce a skupina věnující se práci s těmi, kdo se vracejí do země původu), pořádat výroční setkání která budou určena k další koordinaci a ustanovení časového harmonogramu. Pro prezentaci výsledků projektu a posílení mainstreamingu bude na závěr mezinárodní spolupráce realizována závěrečná konference v Bruselu.
13. Spoluprací uvnitř RP a společnou snahou o zlepšení postavení azylantů a cizinců trvale žijících na území hlavní město Prahy chceme zlepšit komunikaci mezi nevládními organizacemi, sdruženími cizinců, komorou zaměstnavatelů a státní správou, což jsou subjekty našeho partnerství. Chceme tak vytvořit spolupracující síť, která bude použitelná i po skončení projektu k prosazení zlepšení postavení cílové skupiny na trhu práce.
14. Z těchto realizovaných aktivit budou pro Akci 3 vytvořeny brožury a CD ROMy, které budou používány pro diseminační aktivity. Brožury budou vytvořeny ve spolupráci s RP HEDERA. Bude vytvořena brožura Integrační kurzy (distribuovány vzdělávacím agenturám, pražským úřadům práce,relevantním ministerstvům-MPSV, MVČR, apod.); brožura Český jazyk (distribuováno pražským úřadům práce, jazykovým centrům pražských univerzit, vzdělávacím agenturám, atd.); brožura Think tank (výstup výzkumné pracovní skupiny v rámci projektu Work in Czech) a výsledky výzkumu postavení cizinců na trhu práce v Praze (distribuováno odborné veřejnosti zabývající se problematikou migrace, členům integračních komisí Ministerstvech,..) a brožura Metodika individuální sociální práce s klientem (distribuováno pražským úřadům práce, univerzitám a dalším školským zařízením zabývajících se sociální prací. V průběhu Akce 3 chceme získat prostor v tíštěných a audiovizuálních médiích, abychom mohli prezentovat problematiku pracovní integrace cizinců.
15. V rámci diseminačních aktivit Akce 3 budeme pořádat semináře, na kterých budeme prezentovat „best practice“ z jednotlivých částí projektu. Semináře budou zaměřeny na odpovědné instituce, organizace a to nejen státní správy a samosprávy, ale i zástupce univerzit. Semináře budou pořádány ve spolupráci s RP HEDERA a to proto, abychom oslovili co nejširší cílovou skupinu pro diseminaci.
16. V rámci mainstreamingových strategií se chceme zaměřit na systémové ovlivnění státní integrační politiky. Na dosažení tohoto cíle budeme spolupracovat s RP HEDERA, které navržený systém ověří v podmínkách regionů vně Prahy. Mainstreamingové strategie budeme v rámci RP HELIX zaměřovat na relevantní místa státní správy i samosprávy (Magistrát hlavního města Prahy, Úřady práce, jednotlivé městské části). Mainstreamingové strategie cílené na ministerstva a jejich integrační komise budeme oslovovat ve spolupráci s RP HEDERA. V rámci horizontálního mainstreamingu se zaměříme na oslovení ostatních nevládních organizací pracujících v oblasti lidských práv, na univerzity, vzdělávací instituce, apod. Mainstreamingové strategie se budou opírat především o pravidelné informování o našem projektu a jeho ověřených výstupech a pravidelných schůzkách ze zástupci vybraných organizací a institucí. Pro ulehčení šíření „best practice“ chceme komunikovat i s Mezinárodními tematickými sítěmi.dot Top


Innovation


Nature of the experimental activities to be implemented Rating
Guidance, counselling ***
Training ***
Employment aids (+ for self-employment) *
Integrated measures (pathway to integration) ****
Employment creation and support *
Training of teachers, trainers and staff ***
Conception for training programs, certification ****
Work organisation, improvement of access to work places **
Guidance and social services ***
Awareness raising, information, publicity ***
Studies and analysis of discrimination features ****

Type of innovation Rating
Process-oriented *
Goal-oriented ***
Context oriented ***

Text available in

Žádný z doposud existujících koncepčních a systémových dokumentů nezohledňuje problematiku integrace azylantů a trvale usazených cizinců do fungování trhu práce v celé komplexnosti problému a nenabízí efektivní metody a způsoby jeho řešení. Dílčí projekty implementované NNO sice měly obvykle inovativní ráz, ale postrádaly komplexnost, zhodnocení a zúročení efektivních výstupů do obecně využitelných metod a modelů.
Dosud platné koncepce integrace azylantů a trvale usazených cizinců sice v sobě obsahovaly reflexi praktické zkušenosti, ale žádným způsobem nezohledňovaly nutnost a specifika integrace cizinců na trh práce. Na základě výstupů rozvojového partnerství, kde jsou zastoupeny i orgány státní správy, by mělo poprvé dojít v oficiálních systémových dokumentech k zohlednění problematiky integrace na trhu práce a ke vzniku koncepčního základu pro státní integrační politiku v oblasti zaměstnanosti cizinců.
Výše zmíněné skutečnosti mají nejen inovativní charakter, ale jsou i přidanou hodnotou rozvojového partnerství.

Rozvojové partnerství skýtá jedinečnou příležitost vytvořit komplexní program ošetřující všechny identifikované bariéry a potřeby a v rámci kurzů určených pro trvale usazené cizince pracovat na jejich odstranění respektive uspokojení. Další jedinečnost rozvojového partnerství spočívá ve snaze zohlednit specifika celé populace azylantů a trvale usazených cizinců. Analytické výstupy z realizace výzkumu a ostatních částí projektu získané v Praze, která má svá specifika, poskytnou inovativní srovnávací materiál situace a motivace cizinců žijících ve velkoměstě. Jedinečnost ověřovaného systému proto spočívá v těchto bodech:

1. poprvé vznikne ucelený a systémový nástroj integrace cizinců, který zohledňuje jejich specifika při vstupu na trh práce
2. poprvé se na vybudování integrační koncepce zaměřené na zlepšení zaměstnatelnosti budou přímo podílet všechny zainteresované subjekty-státní správa, NNO, odborná veřejnost (univerzity, experti, psychologové, apod), cizinci a zaměstnavatelé. Díky rozvojovému partnerství dojde k vybudování zatím neexistujících komunikačních kanálů mezi všemi subjekty zabývajícími se touto problematikou a vytvořením platformy pro jejich budoucí spolupráci
3. poprvé dojde při vytváření koncepce zároveň ihned k jejímu ověření, evaluaci a zapracování připomínek a k jejímu opětovnému ověření. Vytvořené postupy RP HEDERA budou přizpůsobeny podmínkám městského prostředí a poté vyhodnoceny a společně mainstreamingovány.
4. při vytváření koncepce bude zastoupena i cílová skupina (zejména prostřednictvím partnera Slovo 21) a bude proto možné již ze začátku přizpůsobit vytvářenou koncepci reálným situacím vzniklým při uplatňování na trhu práce.
5. dojde k zohlednění zranitelných skupin (např. ženy samoživitelky, ženy s více dětmi, lidé s nízkou kvalifikací, handicapovaní lidé apod. ), kterých je v populaci cizinců velké procento a kteří jsou pro svůj handicap ze stávajících projektů de facto vyloučeni. Po celou dobu realizace projektu se bude brát ohled na socio-kulturní odlišnosti cílové skupiny ( např. náboženské tradice apod.), zároveň bude vyvíjena snaha, aby se tito cizinci i přes svůj handicap vnímali jako rovnocenná součást trhu práce a byli tak bráni i ze strany zaměstnavatelů.

6.
v rámci projektu získáme aktuální a unikátní data o situaci cizinců na trhu práce v Praze a o postojích zaměstnavatelů, kteří působí v Praze, k cizincům. Dále provedeme rešerši dostupné literatury a její zhodnocení. Ze získaných údajů bude možné vysledovat tendence v zaměstnávání cizinců v Praze a budeme tak moci i formulovat nové cíle v oblasti pracovní integrace cizinců ve velkých městech. Získané údaje z výzkumu i rešerše odborné literatury budou poskytovat teoretickou základnu pro další implementaci praktických výstupů z projektu.

7. Dojde k vypracování metodiky individuální sociální práce s klientem-cizincem. Metodika samotná i zkušenosti z její realizací budou široce použitelné (např. pro úřady práce při sestavování Individuálního akčního plánu zaměstnanosti). Díky místu realizaci projektu-Praze, získáme specifická data o možnostech práce s klienty v městském prostředí, jejich šancích na uplatnění a zvyklostech na místním trhu práce. Vytvořená metodika může zásadně ovlivnit přístup pražských úřadů práce ke klientovi např. v oblasti socio-kulturních rozdílů (vztah k dodržování časových plánů, aspekty gender apod.)
8.
Dojde k vypracování nové a univerzálně použitelné metodiky kurzů Pracovní integrace,kurzu PC, Motivačních kurzů a kurzů Českého jazyka. Obsah kurzů bude převzata od RP HEDERA, ale forma a metodika výuky v Praze budou vytvořeny nově s ohledem na specifika Prahy. Kurzy budou realizovány tak, abychom získali přehled o tom, jaký způsob vzdělávání (krátkodobé, dlouhodobé, délka učební jednotky, denní doba apod.) je nejvhodnější pro cílovou skupinu s ohledem na možnost jejich uplatnění na trhu práce .
9. Dojde k vytvoření zcela unikátního kurzu Výběrové řízení. Tento kurz bude zaměřen pouze na vysoce kvalifikované zástupce cílové skupiny, kteří mají šanci uplatnit se na vysoce kvalifikovaných pracovních pozicích. Obsah, forma a metodika tohoto kurzu bude vyvíjena ve spolupráci s komunikační firmou T-Mobile.
10. Budou vytvořeny speciální učební materiály, které budou zaměřené v první části na komunikační kompetence v cílovém jazyce a v druhé části na získání potřebných kompetencí pro výkon určitého typu profese. Tyto učební materiály budou vycházet především z poznatků detailní analýzy již existujících učebnic, ze zkušenosti pracovníků pracujících s touto cílovou skupinou, úřadů práce apod.
Tyto učební materiály budou ověřeny v pilotních kurzech a jejich finalizace proběhne na základě poznatků z průběhu kurzů a na základě výstupních testů.
Délka trvání Akce 2 předkládaného projektu nám umožní pilotně ověřit optimální rozsah výuky českého jazyka. Jak již bylo výše uvedeno, dosavadní státní integrační program zahrnuje výuku s hodinovou dotací na 150 hodin zahrnující pouze výuku základů českého jazyka. V projektu našeho RP a RP HEDERA budeme ověřovat navýšení hodinové dotace na 400 hodin, která počítá s částí specializovanou na získání potřebných jazykových kompetencí spojených s výkonem určité profese. Získané poznatky nám budou sloužit jako podklad k navržení případné změny dosavadního rozsahu výuky českého jazyka.

11.prohloubí se spolupráce mezi nevládními neziskovými organizacemi, jejichž vztahy jsou z povahy úzkého zaměření spíše konkurenční, a dojde k vytvoření spolupracující sítě partnerů.
12.Na základě mezinárodní spolupráce dojde k vytvoření Manuálu výuky jazyka v hostitelské zemi, prostřednictvím které bude možno vzájemně porovnat přístup tří členských zemí Evropské unie (Německo, Holandsko, Česká republika)k výuce jazyka dané země. Naše rozvojové partnerství tak získá rozsáhlé praktické poznatky ze zemí, které mají v integraci cizinců bohaté zkušenosti.
13. Diseminací poznatků získaných mezinárodní spoluprací chceme podpořit snahu o inovativní změny ve státní integrační politice.
14. Realizací projektu propagujeme priority Evropské unie v zemi, která je členem EU teprve rok a je vnímaná jako byrokratické centrum. Propagací EU při realizaci našich aktivit principů a hlavních cílu Iniciativy společenství Equal.

dot Top


Budget Action 2

250 000 – 500 000 €

dot Top


Beneficiaries


Assistance to persons 
Unemployed  30.0%  30.0% 
Employed  15.0%  10.0% 
Others (without status, social beneficiaries...)  5.0%  10.0% 
  100.0% 
 
Migrants, ethnic minorities, …  50.0%  50.0% 
Asylum seekers  0.0%  0.0% 
Population not migrant and not asylum seeker  0.0%  0.0% 
  100.0%
 
Physical Impairment  0.0%  0.0% 
Mental Impairment  0.0%  0.0% 
Mental Illness  10.0%  10.0% 
Population not suffering from a disability  40.0%  40.0% 
  100.0% 
 
Substance abusers 0.0%  0.0% 
Homeless  0.0%  0.0% 
(Ex-)prisoners  0.0%  0.0% 
Other discriminated (religion, sexual orientation)  50.0%  50.0% 
Without such specific discriminations  0.0%  0.0% 
  100.0% 
 
< 25 year  10.0%  10.0% 
25 - 50 year  20.0%  25.0% 
> 50 year  20.0%  15.0% 
   100.0% 

Assistance to structures and systems and accompanying measures Rating
Unemployment ****

dot Top


Empowerment

 

 With beneficiaries

Participation
Participation in the project design
Participation in running and evaluating activities

Text available in

Partnerství RP je složeno ze širokého spektra organizací. Členy rozvojového partnerství jsou nevládní neziskové organizace, orgány státní správy (Odbor migrace a integrace cizinců Ministerstva práce a sociálních věcí), sdružení cizinců (Slovo 21), profesní organizace (Hospodářská komora). Takovéto složení rozvojového partnerství zajišťuje, že osvědčené výstupy projektu bude možné šířit prostřednictvím různých organizací a institucí tak, aby měly co nejširší dopad. Někteří členové rozvojového partnerství jsou zastoupeni v mezirezortních komisích odpovědných za tvorbu integrační politiky státu: v Komisi ministra vnitra pro tvorbu koncepce integrační politiky azylantů a v Komisi pro integraci cizinců MPSV. Zohlednění výstupů projektu v návrzích komisí bude velmi významnou formou mainstreamingu, která přispěje k přijetí a zakotvení vytvořeného modelu na institucionální rovině. Zapojení Odboru migrace a integrace cizinců MPSV do realizace projektu je velmi přínosné pro mainstreaming ověřených výstupů z projektu. To, že je partnerem projektu odbor, který přímo ovlivňuje části státní integrační politiky považujme za šanci, jak účinně působit na zapracování výstupů z projektu do příslušných částí státní integrační politiky.
Spolupráce, která nám byla přislíbena na jednáních s Odborem azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR a se Správou služeb zaměstnanosti Ministerstva práce a sociálních věcí, nám umožní průběžně seznamovat tyto instituce s výstupy projektu a snažit se tak ovlivnit integrační dokumenty, které v těchto institucích vznikají.

Čistě velkoměstská realizace projektu, který bude v Praze ověřovat metody a postupy navržené v rámci celorepublikového projektu Work in Czech RP HEDERA zajišťuje, že výsledky projektu a návrhy řešení dané problematiky bude možné použít ve všech regionech České republiky. Jelikož realizace projektu předpokládá úzkou spolupráci s místními úřady a zaměstnavateli, předpokládáme, že pomůžeme zlepšit informovanost o problematice pracovní integrace cílové skupiny jak u zaměstnavatelů tak u pracovníků státní správy. Zároveň chceme získané poznatky šířit i mezi nevládní organizace, které působí v Praze a nezaměřují se specificky na problematiku cizinců, ale zabývají se otázkami lidských práv a sociální pomocí. Působením na místní nevládní organizace, místní občanské iniciativy, zaměstnavatele a pracovníky státní správy dosáhneme zkvalitnění poskytovaných služeb cílové skupině a rozšíření kvalifikace pracovníků zapojených do horizontálního mainstreamingu.

Hlavním cílem mainstreamingu projektu na národní úrovni je však včlenění „best practice“ do státní integrační politiky. Při vertikálním mainstreamingu budeme úzce spolupracovat s RP HEDERA, které realizuje projekt Work in Czech. Jelikož projekt Work in Czech ověřuje obdobnou metodiku v různých regionech republiky, společným mainstreamingem můžeme dosáhnout lepších výsledků. Rádi bychom dosáhli toho, aby se rozšířil integrační program určený pro azylanty (např. se rozšířila hodinová dotace ze 150 hodina češtiny na více + možnost zapojit se do dalších kurzů). Dále naše úsilí bude směřovat na možnost zapojení se do podobného programu i ostatním skupinám cizinců, kteří jsou nějakým způsobem handicapováni.

Podkladem pro šíření ověřených výstupů z projektu budou poznatky a analýzy vytvořené skupinou odborníků v rámci „think tanku“ v RP HEDERA a výzkumu postavení cizinců na trhu práce v hlavním městě Praze. Tyto výchozí poznatky nám poskytnou teoretickou základnu pro praktické modely ověřované v průběhu projektu. Rešerše odborné literatury, která je součástí prováděného výzkumu, bude sloužit jako odborný podklad pro navrhované změny v přístupu k integraci cizinců.

Metodami mainstreamingu budou:

1. co nejširší účast relevantních osob na konferencích, seminářích a workshopech, které budou pořádány v rámci diseminačních strategií. Relevantními osobami myslíme pracovníky těch ministerstvech a jiných orgánů státní správy i samosprávy, které mají v kompetenci problematiku cizinců, dále zástupce z řad akademické obce i komerčního sektoru (zaměstnavatelé, personální agentury, komerční vzdělávací instituce,..) a v neposlední řadě zástupce z řad cizinců a pracovníků nevládních organizací. Tyto mainstraemingové semináře budou pořádány pro každý tematický výstup z národní spolupráce-tj. seminář výuky českého jazyka, seminář Integrační kurzy a seminář Metodika individuální sociální práce. Na závěr Akce 3 bude realizována konference s mezinárodní účastí, na které budeme prezentovat průběh a realizaci projektu. Na této konferenci budeme také prezentovat výsledky výzkumu. Závěrečná konference i semináře budou realizovány ve spolupráci s RP HEDERA.
2. průběžné informování institucí a organizací zapojených do vertikálního mainstreamingu o průběhu projektu a o průběžných výstupech.
3. mediální prezentace výsledků projektu (celostátní deníky a jejich regionální přílohy, televize, rozhlas, apod..).
4. prezentace průběhu projektu a jeho „best practice“ na webových stránkách projektu a na webových stránkách, které se zabývají cizineckou problematikou ( www.domavcr.cz, www.migraceonline.cz, ww.cizinci.cz,…).
5. prostřednictvím partnera Hospodářská komora budeme prezentovat výstupy, které přispějí ke zvýšení informovanosti zaměstnavatelů o možnostech i překážkách zaměstnávání cizinců. Zapojení Hospodářské komory pomůže ke zvýšení důvěryhodnosti podávaných informací mezi zaměstnavateli.
6. prostřednictvím partnera Slovo 21 budeme prezentovat výstupy, které přispějí ke zvýšení informovanosti cizinců o jejich právech a povinnostech a o aspektech integrace na trh práce v České republice. Zapojení organizace, která sdružuje cizince žijící na území České republiky přispěje ke zvýšení důvěryhodnosti podávaných informací mezi cizinci.

7. na mezinárodní úrovni se zaměříme na referování o výstupech z mezinárodní spolupráce a také o klíčových výstupech z projektu na národní úrovni budeme informovat relevantní Evropské tematické sítě. Jejich členy bychom rádi zapojili např. do účasti na závěrečné konferenci v Bruselu. Ověřenými výstupy z mezinárodní spolupráce bychom rádi podpořili šíření výstupů z projektu na národní úrovni.
8. při šíření ověřených výstupů z projektu chceme úzce spolupracovat s Národními tematickými sítěmi, zjm. s těmi, které se zabývají multikulturalitou a zaměstnatelností. Předpokládáme, že spolupráce s nimi může výrazně přispět k šíření ověřených výstupů, a to jak na horizontální tak na vertikální úrovni. Rádi bychom s odborníky z těchto tematických sítí spolupracovali i v rámci tvorby teoretické základny pro výstupy, tzn. Výzkumu. Členy národních tématických sítí jež budou zaměřeny na téma našeho projektu pozveme na všechny semináře a závěrečnou konferenci.
9. Při šíření výstupů z mezinárodní spolupráce plánujeme spolupráci s mezinárodními tématickými sítěmi, jejichž členy bychom rádi zapojili např. do účasti na závěrečné konferenci v Bruselu. Při šíření best practice a k prosazení navržených řešení budeme využívat i členy organizací RP, kteří jsou zapojeni do aktivit Evropské rady pro uprchlíky a exulanty (ECRE), která představuje důležitého konzultanta EU při přijímání evropských legislativních předpisů v oblasti azylu.

 

 Between national partners

Text available in

V Akci 2+3 bylo partnerství tvořeno 8 partnerskými organizacemi, a to nejen nevládními organizacemi, ale i státní správou a Hospodářskou komorou. Bohužel díky potížím s financováním dvě nevládní organizace odpadly.

dot Top


Transnationality

 

 Linguistic skills

  • čeština
  • English
  • Deutsch
  • slovenčina (slovenský jazyk)

 Percentage of the budget for transnational activities

  • 9.0%

 Transnational Co-operation Partnerships

Transnational Co-operation Agreement DPs involved
3898 The Alliance DE XB4-76051-20-20/359
NL 2004/EQA/0048
NL 2004/EQI/0003

dot Top


Background

 

 Involvment in previous EU programmes

  • Nobody involved in A&E

dot Top


National Partners


Partner To be contacted for
Organizace pro pomoc uprchlíkům Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Centrum pro integraci cizinců
Centrum pro otázky migrace
Hospodářská komora ČR
Odbor migrace a integrace cizinců Ministerstva práce a sociálních věcí
Poradna pro integraci
Slovo 21

dot Top


Agreement Summary

Text available in

Mezinárodní partnerství, do kterého je zapojeno i RP HELIX, je tvořeno těmito RP: RP Süddeutsche Entwicklungspartnerschaft Asylbewerber und Flüchtlunge - Sepa (Německo), RP Werken in Nederland - WIN (Nizozemí) a RP Terugkeer Ontwikklings Project - TOP (Nizozemí). Vedoucí organizace zapojené v těchto partnerstvích již mají zkušenosti z realizací programu iniciativy společenství Equal I. V realizaci mezinárodní spolupráce v rámci Equal II bychom proto rádi navázali na výstupy z této předchozí spolupráce partnerů. Vytvořená mezinárodní spolupráce je kombinována z RP, která se věnují žadatelům o azyl a z těch, která se věnují cizincům, kteří mají různé formy trvalého pobytu (azylanti, ostatní migranti, cizinci s dlouhodobým pobytem vázaným na konkrétní účel, apod). Takto pojaté partnerství nám umožní náhled na stanovenou problematiku z více úhlů. Potřeby žadatelů o azyl se často liší od potřeb cizinců usazených v hostitelské zemi- především nejistotou vyplývající z nejasné budoucnosti. Při zpracování stanovených témat tak dostaneme širší obraz skutečnosti a výstupy z jednotlivých pracovních skupin budou použitelné pro širší cílovou skupinu.
Cílovou skupinou naší mezinárodní spolupráce jsou žadatelé o azyl, azylanti, cizinci s povolením k trvalému pobytu či obdobným povolením vydávaným v partnerských zemích EU.
Naše spolupráce započne v červenci 2005 a skončí v prosinci 2007. Sekretářem uzavřeného mezinárodního partnerství bude německé RP SEPA.

Vytvořené mezinárodní RP má tyto cíle:

- poskytnout žadatelům o azyl, azylantům a ostatním cizincům takovou asistenci, která jim umožní zbavit se silné závislosti na sociálním systému
- zvýšit potenciál zaměstnatelnosti žadatelů o azyl a migrantů
- poskytnout žadatelům o azyl a ostatním skupinám cizinců takové vzdělání, které budou moci použít v případě návratu do země.
- spolupracovat s ostatními DP, které pracují na rozvoji podobných témat.
- Prosazovat na regionální, národní a evropské úrovni takové přístupy, které pomohou vyřešit výše zmíněné problémy.
- prostřednictvím výměnných cest získat poznatky o systému integrace cizinců ve vyspělých zemích západní Evropy. Při cestách našeho RP se chceme zaměřit především na problematiku pracovní integrace azylantů a ostatních cizinců, ale chceme získat informace i o ostatních aspektech integrační politiky. Členy našeho mezinárodního partnerství jsou dvě holandská RP, což nám umožní získat velmi dobré a ucelené poznatky z velmi kvalitní integrační politiky Nizozemí.
V rámci TCA jsme se zavázali k:

- vytvoření manuálu, který bude shrnovat best practise ve výuce jazyka hostitelské země. Tento manuál by měl sloužit k zlepšení práce učitelů jazyka v jednotlivých zemích RP a měl by obsahovat rady a pokyny, které jsou co nejvíce využitelné v praxi.Za tento manuál vytvořený v 1. pracovní skupině bude odpovědné RP HELIX.
- Sepsání a definování konkrétních faktorů, které ovlivňují integraci do hostitelské společnosti. Tyto faktory budou komparovány s legislativními aspekty pobytu cílové skupiny. Za tento úkol bude odpovědné RP WIN.
- Příručka, jejíž obsahem bude příprava samostatného podnikání pro cílovou skupinu. Tato příručka bude určena pro ty, kteří se vracejí do domovské země, ať již dobrovolně či nedobrovolně. Za toto bude odpovědné RP SEPA
- Výměna informací mezi pracovníky z různých zemí s různým přístupem k integraci cizinců umožní prohlubování kvalifikace pracovníků jednotlivých organizací a zvýšení povědomí o možnostech řešení integrace cizinců.
- Veřejně přístupné webové stránky partnerství, na kterých budeme zveřejňovat výsledky a poznatky, které získáme v průběhu fungování spolupráce. Tyto webové stránky budou navíc sloužit jako komunikační kanál pro členy mezinárodní spolupráce-bude na nich přístupná e-mailová konference a budou zde zveřejňovány aktuality ze spolupráce. Dále zde uveřejníme kontakt na ostatní národní i mezinárodní RP, která pracují na tematice žadatelů o azyl, azylantů a ostatních migrantů. Zpracování těchto stránek, jejich aktualizaci a správu bude mít na starosti RP SEPA.
- Na závěr mezinárodní spolupráce se bude konat konference v Bruselu, kde bychom chtěli výsledky partnerství představit širší veřejnosti – a to jak odborné tak laické. V Bruselu bude tato konference pořádána proto, že bychom na prezentaci výsledků naší TCA prezentovali členům evropského parlamentu či Evropské komise. V této souvislosti uvažujeme i o otevření této konference pro ostatní partnerství mezinárodní spolupráce, abychom danou problematiku představili v co nejširších souvislostech. Toto bude ještě předmětem jednání na výročních setkáních.
- Naše pravidelné setkání-1x za rok bude výroční setkání a 2x ročně proběhne setkání pracovních skupin. Výroční setkání budou otevřena i veřejnosti. 1. výroční setkání proběhne na podzim 2005 (organizuje WIN), 2. výroční setkání organizuje v roce 2006 WIP, a 3. výroční setkání organizuje v roce 2007 SEPA.
- Průběh mezinárodní spolupráce bude vyhodnocen nezávislým hodnotitelem.
Pro splnění aktivit, ke kterým jsme se zavázali, budou vytvořeny tři pracovní skupiny, které budou zaměřeny na pokrytí rozdílných aspektů situace žadatelů o azyl, azylantů a ostatních migrantů. Tyto skupiny budou zaměřeny na:
1. 1. pracovní skupina bude vytvořena pro vytvoření manuálu k výuce jazyka hostitelské země. Osvojení si jazyk hostitelské společnosti, což je nezbytný předpoklad pro další orientaci a učení se ve společnosti. Budou zmapovány metody, které jednotlivé země používají pro vzdělávání imigrantů v jazyce hostitelské země a navržena řešení k tomu, aby seznamování imigrantů s jazyky bylo efektivní a zohledňovalo různé jazykové skupiny a individuální schopnosti. Vytvořený manuál bude mít dvě části- jedna část bude určena přímo lektorům jazyka, druhá část bude určena pro ty, kteří rozhodují o tom, jaký typ jazykového vzdělání poskytnout cílovým skupinám. V rámci této skupiny mohou být realizovány výměnné programy pro lektory jazyků jednotlivých RP.
2. 2. pracovní skupina bude zaměřena na úspěšnou integraci na trh práce hostitelské země a na identifikaci zásadních překážek a to v oblastech legislativních (pobyt,..), socio-kulturních, komunikačních návycích, vzdělávacích a kvalifikačních příležitostí, podpory nezávislosti na státním sociálním systému. Bude vytvořen přehled popisující hlavní příčiny těchto překážek integrace na trh práce i do společnosti. V rámci této skupiny mohou být realizovány výměnné programy pro sociální poradce jednotlivých RP.
3. 3. pracovní skupina se zaměří na pomoc při dobrovolném či nuceném návratu do země původu. Práce v této skupině bude zaměřena na vytvoření příručky, která se bude zaměřovat na přípravu těch, kteří se chtějí vrátit do země původu či jsou k návratu donuceni, a to především z hlediska jejich budoucího uplatnění v domovské zemi. Práce s touto cílovou skupinou bude zaměřena především k informacím o samostatném podnikání a k motivaci a aktivaci k němu. RP Helix se této pracovní skupiny účastnit nebude, neboť naše RP nepracuje se žadateli o azyl a návrat do země původu je u azylantů téměř vyloučen.

Dále budou realizována pravidelná výroční setkání, která budou shrnovat dosavadní práci v jednotlivých pracovních skupinách a bude zde vytvořen časový harmonogram dalších pracovních setkání a výměnných cest.

Last update: 14-03-2006 dot Top


Organizace pro pomoc uprchlíkům


Veletržní 24
170 00 Praha 7
www.opu.cz

Tel:+420 220 397 220
Fax:+420 233 371 258
Email:opu@opu.cz

 
Responsibility in the DP: Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Type of organisation:Organisation providing support and guidance for disadvantaged groups
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff 10-50
NUTS code:Praha
Date of joining / leaving:30-09-2004 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Rozumek Martin +420 224 872 140 all

Last update: 14-03-2006 dot Top


Centrum pro integraci cizinců

(New Partner 1)
Na úlehli 758
Praha

Tel:+420 222 713 332
Fax:
Email:

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Organisation providing support and guidance for disadvantaged groups
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff < 10
NUTS code:
Date of joining / leaving:30-09-2004 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Ditrichová Lucie 222713332 lucie.ditrichova@cic.praha.cz individual social work

Last update: 14-03-2006 dot Top


Centrum pro otázky migrace

(New Partner 1)
Senovážná 2, Praha 1, 110 00
Praha

Tel:224224378
Fax:
Email:

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Public authority (national, regional, local)
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff < 10
NUTS code:
Date of joining / leaving:30-09-2004 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Jirsáková Linda not

Last update: 14-03-2006 dot Top


Hospodářská komora ČR

(New Partner 4)
Freyova 655
Praha

Tel:+420 296 646 672
Fax:
Email:

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Chamber of commerce/industry/crafts
Legal status:Union, Confederation...
Size:Staff 10-50
NUTS code:
Date of joining / leaving:30-09-2004 /

Last update: 14-03-2006 dot Top


Odbor migrace a integrace cizinců Ministerstva práce a sociálních věcí

(New Partner 5)
Na Poříčním Právu 1
128 01 Praha
www.mpsv.cz

Tel:+420 221 923 735
Fax:
Email:

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Public authority (national, regional, local)
Legal status:Public organisation
Size:Staff 50-250
NUTS code:
Date of joining / leaving:30-04-2005 /

Last update: 14-03-2006 dot Top


Poradna pro integraci

(New Partner 1)
Senovážná 2
110 00 Praha

Tel:224213426
Fax:
Email:

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Social services
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff 10-50
NUTS code:
Date of joining / leaving:30-09-2004 / 31-01-2006

Last update: 14-03-2006 dot Top


Slovo 21

(New Partner 6)
Blanická 786
Praha

Tel:+420 222 520 037
Fax:
Email:

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Organisation providing support and guidance for disadvantaged groups
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff < 10
NUTS code:
Date of joining / leaving:30-09-2004 /

Last update: 14-03-2006 dot Top 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Warning! This section is not meant to be read directly, but rather be navigated through from the main page above.
 
 
 
 

HELIX


Logo EQUAL

Home page
DP Search
TCA Search
Help
Set Language Order
Statistics