IMPORTANT LEGAL NOTICE
 

 Vägar till arbetsmarknaden genom utbildning och socialt företagande ascii version

Sweden

 
DP Managing organisation : Basta Arbetskooperativ
Other national partners : Fryshuset
Lunds universitet Socialhögskolan
Nykvarn Kommun
Södertälje kommun
EQUAL theme :Employability - (Re-)integration to the labour market 
Type of DP :Geographical - Urban area - STOCKHOLMS LAEN 
DP Legal status :Non-profit making organisation 
DP identification :SE-77 
Application phase :Approved for action 2 
Selection date :28-10-2004 
Last update :13-06-2005 
Monitoring:  

Rationale

Text available in

Key words: Labour market / Education / Social enterprisingPartners:Identified actors who together through new innovative ideas can remove obstacles and facilitate an entering- or a re-entering to the labour market for exposed groups. Within the partnership there are actors within education, labour market, social economy and higher education and research. The project:

1) The further development of a vocational- and entrepreneurial education (Yes). The one-year education consists of both theory and practical work and leads to a certificate, acknowledged by the labour market organisations. The education is built upon a Paolo Freire-based pedagogy and integrates diversity through the mix of ages and backgrounds. The goal is to offer the project’s target groups a) young drop-outs from upper secondary level b) young adults without a connection to the labour market or with a uncompleted schooling, along with c) adults with a long period of social exclusion, new roads to the labour market through education and social enterprising.

2) Through the launching of a new course in social mobilisation at the School of social work at the university of Lund a dialogue and an exchange of experiences between beneficiaries and theorists will be created. Further more a network of Schools of social work will be created for the dissemination of new work models around social problems with a direct involvement of people from exposed groups.

3) A European collaboration (TP), which will integrate experiences from all partners’ national projects of finding new ways to enter the labour market. An ethical consultancy company (ECCO) will be further developed, which will through a Timebank support the social economy and develop social enterprising, above all among the new member states. The goal is to raise the profile of the social economy and social enterprising in Europe. Within the partnership there will also be an exchange around educational systems and validation processes.

4) Evaluation of the above (1 – 3). A gender and diversity perspective will be laid upon the evaluation. The goal is to evaluate and gain knowledge within the educational- and labour market area for exposed groups. The research and evaluation will result in good practice- models.

dot Top


Objective

Text available in

1) Att vidareutveckla erfarenheter inom utbildnings- och arbetsmarknadsområdet för gruppen av mest utsatta människor som gjorts inom ramen för UP Egenmakt för Framtiden (EFF) under åren 2002 - 2005 (Cecilia Heule, Yes utvärdering, Socialhögskolan Lunds universitet 2004).

2) Att vidareutveckla en egenmaktspedagogik som blandar olika åldersgrupper i en och samma utbildning och därmed tar tillvara de positiva pedagogiska vinster som de skilda åldersgrupperna berikar varandra med. Åldersgrupperna som är aktuella för utbildningsinsatser för att bli mer attraktiva och bättre förberedda för arbetsmarknaden är: 15-18 år, 18-24 år samt 25 år och äldre.

3) Att rikta speciell uppmärksamhet till att utveckla metoder för att arbeta med frågor kring jämställdhet då UP:ets målgrupper skiljer sig från andra mer homogena grupper i samhället i detta avseende. Exempelvis är andelen kvinnor i målgrupperna alltid långt ifrån 50 procent, i vissa fall så lågt som 20 procent. Genom en jämställdhetsplan skall UP:et aktivt arbeta med jämställdhetsfrågor på alla nivåer. Utifrån ett analys- och kartläggningsverktyg samt utbildningsinsatser skall projektet tillförsäkra kvinnors och mäns lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter.

Cecilia Heule, doktorand vid Socialhögskolan i Lund, har under Equal 1 genomfört djupintervjuer av totalpopulationen kvinnor i utsatta grupper. Syftet med studien var att belysa kvinnors situation utifrån ett makt- och könsperspektiv. Denna studie visade hur kvinnor i gruppen bröt sina tidigare livsmönster och hur de genom utbildning och socialt företagande visade exempel på personliga genombrott efter att ha klarat nya utmaningar inom företagande. Denna studie kommer att ligga till grund för fortsatt arbete med jämställdhetsfrågor inom gruppen de mest utsatta.

4) Att synliggöra de attityder och värderingar som diskriminerar och reser hinder för ett arbetsliv präglat av mångfald. I utbildningen ska målgruppens mångfald främjas genom att skapa utbildningsgrupper där åldrar, kön och socioekonomisk bakgrund blandas.

5) Att skapa ett partnerskap som inkluderar relevanta aktörer, för att underlätta utsatta människors inträde på arbetsmarknaden, inom utbildning, arbetsmarknad, social ekonomi samt inom högre utbildning och forskning.

6) Att utforma en utbildningsmodell – där alla ovan relevanta aktörer ingår – bestående av ettåriga yrkesutbildningar som ger tillgång till den reguljära arbetsmarknaden eller till den sociala ekonomins företag. Embryot till detta finns i den s.k. Yes-utbildningen som genomfördes inom ramen för Equal 1 av partnerskapet EFF (Cecilia Heule, Yes utvärdering, Socialhögskolan Lunds universitet, 2004).

7) Att dokumentera och sprida denna utbildningsmodell så att den kan användas som en ”good practice modell” av andra aktörer. Spridningen kan också innebära att den av UP:et skapade utbildningsmodellen rent fysiskt förflyttas till en centralt belägen lokal i exempelvis Stockholm. För att ytterligare förstärka spridnings och påverkansmöjligheterna pågår diskussioner med Svenska Kommunförbundet samt Skolverket.

8) Att överföra gjorda erfarenheter till ett transnationellt partnerskap. Ett partnerskap som skulle kunna användas för att göra de svenska UP erfarenheterna till en del av ett europeiskt utbildningsnätverk är redan etablerat inom ramen för Equal 1 inom det transnationella partnetskapet ECCO, European Community Co-operative Observatory. (www.eccoeuropa.net)

9) Att koppla de erfarenheter som görs i UP:et till en socialhögskola således att kunskapen om social mobilisering och egenmaktsperspektiv stärks inom socionomutbildningen. Vidare skapas ett nätverk av svenska socionomutbildare som intresserar sig för social mobilisering.

10) Att via socialhögskolan vid Lunds universitet lyfta erfarenheterna till en europeisk nivå genom att föra in erfarenheter gjorda av UP:et i en specifik europeisk högskoleutbildning kallat ECCE (European Certificate in Community Enterprise), en utbildning som etablerades redan under Equal 1 av det transnationella partnerskapet ECCO (TP 397, European Community Co-operative Observatory). Ingående partners är UP EFF samt organisationer från Frankrike, England, Spanien och Italien.

Den transnationella universitetsutbildningen vänder sig till verksamma inom den sociala ekonomin utan formell utbildning. Målet är att utbilda ”förändringsagenter” som ska hjälpa till att starta livskraftiga sociala företag. Utbildningen startade den 2 juni 2003 och kommer att pågå t o m december 2004. ECCE har möjliggjorts genom projektets samarbete med socialhögskolan vid Lunds universitet, University of Murcia, East London University och ETSUP i Paris. Utbildningen är uppdelad på moduler där undervisning på plats på respektive universitet varvas med distansundervisning på nätet. Avslutad utbildning leder till ett ”European Certificate in Community Enterprise” utfärdat av East London University. Den oberoende utvärderaren Jens-Jorgen Pedersen har i sin utvärdering framhållit utbildningens kvalitativa delar och att den fyller ett utbildningsbehov för människor utan utbildning som arbetar inom den tredje sektorn.

dot Top


Innovation


Nature of the experimental activities to be implemented Rating
Guidance, counselling **
Training ***
Training on work place **
Work placement ***
Employment creation and support ****

Type of innovation Rating
Process-oriented **
Goal-oriented **
Context oriented *

dot Top


Budget Action 2

1 500 000 – 2 000 000 €

dot Top


Beneficiaries


Assistance to structures and systems and accompanying measures Rating
Support to entrepreneurship ***
Age ****
Low qualification ****
Unemployment **

dot Top


Empowerment

 

 With beneficiaries

Participation
Promoting individual empowerment
Developing collective responsibility and capacity for action
Participation in the project design

 

 Between national partners

N.C.

dot Top


Transnationality

 

 Linguistic skills

  • svenska
  • English
  • Deutsch

 Percentage of the budget for transnational activities

  • 20.0%

 Transnational Co-operation Partnerships

Transnational Co-operation Agreement DPs involved
3874 ECCO II ES ES20040226
FR AQU-2004-41366
HU 13
IT IT-G2-PUG-088

dot Top


Background

 

 Involvment in previous EU programmes

  • Two and more partners involved in A&E

dot Top


National Partners


Partner To be contacted for
Basta Arbetskooperativ Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Fryshuset
Lunds universitet Socialhögskolan
Nykvarn Kommun
Södertälje kommun

dot Top


Agreement Summary

Text available in

Common interests:
The not for profit sector offers major economic growth potential in all Member States as well as being best placed to promote sustainable social inclusion from grass roots level. Yet the sector suffers from lack of prestige and is not often acknowledged as being a major player in the field of economic development. Through this project, the partners intend to continue to raise the profile of the Third Sector by developing business solutions and equal opportunity practices that demonstrate sustainable inclusion solutions.
Inequality and barriers to employment are common problems, faced by all beneficiaries targeted by this project. Although each DP specialises in a particular beneficiary target group, and works under a different Priority in this Equal project, the partners share a will to create new pathways to employment and employability, through sharing skills, experience, knowledge and developing new anti-exclusion tools at a European level. All DPs focus on promoting empowerment, equal opportunities and anti-discrimination practices, using social entrepreneurship, lifelong learning, adaptability and the full breadth of the Equal Programme.

Common methodology:
The DP look beyond traditional employment routes and each works at national level to develop new methodologies, which improve the chances of lasting reintegration. The further development of ECCO (European Community Cooperative Observatory) and a series of exchanges, seminars, products and services will results in routes to inclusion for target beneficiaries. ECCO will also help create a wider understanding of the problems faced by people suffering from multiple disadvantage. All the partners use new tools to assist in the process of sustainable inclusion.

Common underlying problem:
All partners work from within the Social Economy (the Third Sector) to develop sustainable economic and long-term social inclusion solutions whilst also supporting individual beneficiaries through a range of local projects designed to meet their daily needs. The main common problem shared by partner DPs is that all their project beneficiaries fall within the most disadvantaged target groups.

Last update: 13-06-2005 dot Top


Basta Arbetskooperativ


Basta Arbetskooperativ
15592 Nykvarn
www.basta.se

Tel:+46 08-55241002
Fax:+46 08-55241065
Email:

 
Responsibility in the DP: Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Type of organisation:Other
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff 50-250
NUTS code:
Date of joining / leaving:01-11-2004 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Carlberg Alec +46 08-08-55241002 alec.carlberg@basta.se Partner issues

Last update: 13-06-2005 dot Top


Fryshuset


Box 92022
12006 Stockholm
www.fryshuset.se

Tel:+46 08-462220
Fax:+46 08-4622219
Email:

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Other
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff 50-250
NUTS code:
Date of joining / leaving:01-11-2004 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Carlberg Anders +46 08-462220 anders.carlberg@fryshuset.se Partner issues

Last update: 13-06-2005 dot Top


Lunds universitet Socialhögskolan


Box 23
221100 Lund
www.lu.se

Tel:+46 046-2229402
Fax:+46 046-2229412
Email:

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:University / Research organisation
Legal status:Public organisation
Size:Staff 50-250
NUTS code:
Date of joining / leaving:01-11-2004 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Sunesson Sunse +46 046-2229402 sune.sunesson@soch.lu.se Partner issues

Last update: 13-06-2005 dot Top


Nykvarn Kommun


centrum vägen 21
15580 Nykvarn
www.nykvarn.se

Tel:+46 08-55248745
Fax:+46 08-55248999
Email:

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Other
Legal status:Public organisation
Size:Staff 50-250
NUTS code:
Date of joining / leaving:01-11-2004 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Fagerlund Dan +46 08-55248745 dan.fagerlund@nykvarn.se Partner isues

Last update: 13-06-2005 dot Top


Södertälje kommun


Nygatan 19
Södertälje
www.sodertalje.se

Tel:+46 08-55024182
Fax:+46 08-55023230
Email:

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Other
Legal status:Public organisation
Size:>250
NUTS code:
Date of joining / leaving:01-11-2004 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Palmomäki Kerstin +46 08-55024182 kerstin.palomaki@sodertalje.se Partner issues

Last update: 13-06-2005 dot Top 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Warning! This section is not meant to be read directly, but rather be navigated through from the main page above.
 
 
 
 

New ways to the labourmarket through education and social enterprise

Rationale

Text available in

Partners:Utvecklingspartnerskapet utgörs av identifierade aktörer som tillsammans genom nya innovativa lösningar kan röja hinder och underlätta ett in- eller återinträde på arbetsmarknaden för utsatta grupper. Inom partnerskapet återfinns aktörer inom utbildning, arbetsmarknad, social ekonomi samt inom högre utbildning och forskning. Utvecklingspartnerskapets partners är Nykvarn kommun, Södertälje kommun, Fryshuset, Basta Arbetskooperativ samt Socialhögskolan vid Lunds universitet. Samarbete har även inletts med arbetsmarknadens olika branschorganisationer och diskussioner har inletts och pågår med Svenska Kommunförbundet samt Skolverket. Projektet utgörs av fyra delprojekt:

1) Vidareutvecklingen av en Yrkes- och entreprenörsutbildning (Yes). Utbildningen är ettårig och består av både teori och praktik och leder fram till betyg eller intyg, erkända av arbetsmarknadens parter. Yes-utbildningen bygger på en Paolo Freire-inspirerad pedagogik där ålder och bakgrunder blandas. Målet är att erbjuda projektets huvudmålgrupper a) unga drop-outs från gymnasieskolans yrkesförberedande linjer, b) unga vuxna utan förankring på arbetsmarknaden med dålig eller ofullbordad skolgång, samt c) vuxna med långvarigt utanförskap nya vägar till arbetsmarknaden genom utbildning och socialt företagande.

2) Genom starten av en kurs i socialt mobiliseringsarbete i socionomutbildningen ska en dialog och erfarenhetsutbyte mellan teoretiker och praktiker komma igång och förhoppningsvis permanentas. Vidare skall ett nätverk av socialhögskolor byggas upp för en spridning av idéer kring att arbeta mer kollektivt resursmobiliserande kring sociala problem med en direktinvolvering av utsatta människor.

3) Ett europeiskt samarbete (TP) som integrerar UP:ets gjorda erfarenheter av att lotsa utsatta människor mot arbetsmarknaden. Ett etiskt konsultföretag (ECCO) ska vidareutvecklas, som genom en Tidbank ska att stödja den sociala ekonomin och utveckla socialt företagande, framförallt inom de nya medlemsländerna. Målet är att höja profilen för social ekonomi och socialt företagande i Europa. Inom partnerskapet kommer även ett erfarenhetsutbyte kring utbildnings- och valideringsfrågor att ske.

4) Forskning och utvärdering av ovanstående. Inom utvärderingen kommer ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv att byggas in och integreras i samtliga delprojekt. Målet är att utvärdera och vidareutveckla kunskaper inom utbildnings- och arbetsmarknadsområdet. Forskningen och dokumentationen kommer att resultera i erfarenhetsdokument och good practice-modeller som kommer att användas för spridning och påverkan.

dot TopLogo EQUAL

Home page
DP Search
TCA Search
Help
Set Language Order
Statistics