IMPORTANT LEGAL NOTICE
 

 CEM-competentieontwikkeling bij eerstelijnsmanagers ascii version

Belgium (nl)

 
DP Managing organisation : Katholieke Hogeschool St-Lieven
Other national partners : AMELIOR 5CKZ consult-service
AMI Semiconductor Belgium
Bekaert
Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen
VOLVO Cars Gent
VORMETAL Oost- en West-Vlaanderen
EQUAL theme :Adaptability - Life long learning 
Type of DP :Sectoral - Industrial 
DP Legal status :Association without legal form 
DP identification :BEnl-21 
Application phase :Approved for action 2 
Selection date :21-06-2005 
Last update :21-08-2006 
Monitoring:  

Rationale

Text available in

In recent years the function of the "first line manager" in a company has been changed considerably. Many responsibilities have been added to this role during the last twenty years. As a result, the competences for doing this job properly have been changing very quickly. Not only technological and technical skills are important, but emphasis is being put increasingly on: coaching, organisational skills, integrity, result orientation, team orientation, conflict management and consequent leadership. Furthermore, the first line manager is also expected to be more "future oriented" and "change-minded". All these competences are becoming increasingly important in our quickly changing society.
The participating companies can testify that the foreman of twenty years ago does not automatically have all qualities of the function profile of a first line manager. In relation to this, we can also point out that nowadays first line managers are being selected in a different way than twenty years ago: technical or technological skills are less decisive and more attention is given to other, more socially oriented "non-technological" skills and competences. Acquiring these skills/competences is not as self-evident as it looks at first glance. This project therefore intends to offer to first line managers the possibilities to retrain and adapt themselves to the changes of our quickly changing society

dot Top


Objective

Text available in

The main objective of this project proposal primarily relates to the further development of the competences of the first line manager. In addition, special emphasis will be put on "non-technological" competences, since all technological responsibilities are being grouped increasingly into more specific "production sustaining" units. The first line manager is also more and more expected to do new and changing tasks. "Giving instructions" is being more and more substituted by "coaching" or "joint performing". Workers are also becoming increasingly "emancipated" and an excellent communication is essential for motivating all team members. Last but not least, flexibility is gaining importance. Thus, this project proposal aims in the first place at offering to the first line manager all possibilities to further develop his or her competences via lifelong learning.
The further development of these "non-technological" skills is certainly not "job threatening" at all, but intends to offer to the first line manager all possible opportunities to adapt to our quickly changing society and to further develop his or her career in the company.
This increases also the competitiveness of the companies and reduces the risk of losing jobs.

The main objective mentioned above can be further subdivided into the following six sub objectives:
1. Benchmarking of all competences available in all participating companies (starting from the existing function profiles);
2. Inventarisation of all common "company exceeding" competences;
3. Development of tools (360° feedback) for measuring the selected " non-technological" competences of the first line manager;
4. Developing of on line course material in order to improve the selected "non-technological" competences of first line managers;
5. Testing of all developed on line course material by using the "blended learning" approach: on line learning in combination with "face to face" education. Here the first line managers of all participating enterprises will come together: in the beginning in order to be informed about the methodology that is used during the training; and in the end in order to express in group valuable feedback for improving the quality of the developed course materials if necessary. The first line mangers of different companies will share in this way their learning experiences in a "company exceeding" way (peer education).
6. Dissemination of project results among other companies and educational/training institutes. The transfer of the project results to other companies and educational institutes is indeed a very important element of this project proposal.

dot Top


Innovation


Nature of the experimental activities to be implemented Rating
Guidance, counselling ***
Training ***
Employment aids (+ for self-employment) ***
Employment creation and support ***
Training of teachers, trainers and staff ***
Conception for training programs, certification ***
Anticipation of technical changes *
Work organisation, improvement of access to work places ***
Awareness raising, information, publicity ***

Type of innovation Rating
Process-oriented **
Goal-oriented **
Context oriented **

Text available in

De innovatie betreft :
1/ in de eerste plaats de "bedrijfsoverstijgende" samenwerking tussen 3 Vlaamse bedrijven om de eerstelijns manager optimaal kansen aan te reiken om zich bij te scholen. Op vlak van technologische bijscholing bestaan er reeds heel wat initiatieven, maar op het vlak van de niet technologische competenties is dit nieuw. Deze innovatie geldt dus ook in het bijzonder voor het bedrijfsoverstijgend ontwikkelen van de geplande eindproducten : vastleggen van de 12 bedrijfsoverstijgende niet-technologische competenties, ontwikkelen van competentiefiches, meetinstrumenten en opleidingsmateriaal.
2/ De aangewende methodologie bij het uittesten van de geplande eindproducten : " blended learning " en “peer education” zijn nog vrij recente didactische begrippen. De eerstelijns managers worden dus niet aan hun lot overgelaten, maar komen op regelmatige tijdstippen samen : niet alleen om te luisteren naar de algemene opzet, maar ook om samen te leren en samen hun ervaringen te delen ter verbetering van de kwaliteit van het aangeboden cursusmateriaal.
4/ Het inspelen op de noden van onze snel evoluerende maatschappij waarbij aan de eerstelijns manager ruime kansen geboden worden om zich bij te scholen in de niet-technologische competenties. Daarbij zal er extra aandacht zijn voor de oudere werknemers, zodat deze zich langer goed voelen in hun functie en aldus langer hun jarenlange ervaring kunnen doorgeven aan jongere collega's.

De innovatie zal worden opgevolgd door de algemene stuurgroep die er moet over waken dat de geplande innovatie in de praktijk wordt gerealiseerd. Niettemin is er binnen de deelnemende bedrijven ( AMIS, Volvo en Bekaert) ook een grote verantwoordelijkheid voor de HR afdeling om er voor te zorgen dat de eerstelijns managers enthousiast blijven meewerken aan de realisatie van de projectdoelstellingen.
Transnationaal zal de innovatie worden opgebouwd door de overlegmomenten van de experten met de andere aan het TCA deelnemende landen waardoor de innovatieve methodes/producten transnationaal kunnen worden uitgewisseld. De innovatie betreft ook de gemeenschappelijke bepaling en invulling van de disseminatie - en evaluatiestrategie om de bijscholing van de eerstelijns managers te optimaliseren. Transnationaal zal ook de overkoepelende stuurgroep de innovatie bewaken.

dot Top


Budget Action 2

250 000 – 500 000 €

dot Top


Beneficiaries


Assistance to persons 
Unemployed  20.0%  20.0% 
Employed  20.0%  20.0% 
Others (without status, social beneficiaries...)  10.0%  10.0% 
  100.0% 
 
Migrants, ethnic minorities, …  0.0%  0.0% 
Asylum seekers  0.0%  0.0% 
Population not migrant and not asylum seeker  50.0%  50.0% 
  100.0%
 
Physical Impairment  0.0%  0.0% 
Mental Impairment  0.0%  0.0% 
Mental Illness  0.0%  0.0% 
Population not suffering from a disability  50.0%  50.0% 
  100.0% 
 
Substance abusers 0.0%  0.0% 
Homeless  0.0%  0.0% 
(Ex-)prisoners  0.0%  0.0% 
Other discriminated (religion, sexual orientation)  0.0%  0.0% 
Without such specific discriminations  50.0%  50.0% 
  100.0% 
 
< 25 year  10.0%  10.0% 
25 - 50 year  20.0%  20.0% 
> 50 year  20.0%  20.0% 
   100.0% 

Assistance to structures and systems and accompanying measures Rating
Support to entrepreneurship *

dot Top


Empowerment

 

 With beneficiaries

Participation
Promoting individual empowerment
Participation in the project design
Changing attitudes and behavior of key actors

Text available in

De strategie heeft vooral betrekking op :
1. het bestendigen van de nieuwe meetinstrumenten en het nieuwe opleidingsmateriaal binnen de deelnemende bedrijven
2. het verspreiden van de projectresultaten naar andere bedrijven en onderwijsinstellingen. De projectresultaten dienen immers niet beperkt te blijven tot de deelnemende partners, maar ook verspreid te worden naar andere bedrijven en onderwijsinstellingen.
3. het harmonieus samenwerken binnen het Vlaamse DP tussen de partners die zich toespitsen op productontwikkeling ( KaHo Sint-Lieven, AMIS, Volvo en Bekaert ) en de partners die zich specialiseren in disseminatie : Vormetal en VOKA-Kamer Van Koophandel.
4. Transnationaal overleg over het verfijnen en verrijken van de in Vlaanderen vastgelegde project disseminatiestrategie.
5. Het motiveren van de eerstelijns managers om enthousiast deel te nemen aan de geboden mogelijkheden tot bijscholing.

 

 Between national partners

Text available in

Vooreerst wordt er een algemene CEM stuurgroep opgericht die achtmaal per jaar zal vergaderen. Alle aan dit project deelnemende partners zullen zetelen in deze stuurgroep. Dit geldt niet alleen voor de partners die van bij de aanvang nauw betrokken worden bij de productontwikkeling ( AMIS, Volvo, Bekaert en Amelior ) maar ook voor de partners die zich eerder toespitsen op disseminatie ( VOKA-Kamer van Koophandel en Vormetal). Op die manier kunnen alle partners actief bijdragen tot een democratische besluitvorming binnen het project. De hoofdtaak van deze algemene stuurgroep spitst zich toe op de algemene projectopvolging en meer bepaald zal worden nagegaan of de afgesproken deadlines worden gerespecteerd, of de algemene projectdoelstellingen worden gerealiseerd, of de doelgroepen actief worden betrokken bij de productontwikkeling, ....
Dit zal gebeuren onder leiding van de hiertoe door KaHo Sint-Lieven aangestelde algemene projectcoördinator. Deze zal ook zorgen voor een " mailing list " en een " e-mail nieuwsgroep " waardoor alle projectpartners op elk ogenblik gemakkelijk met elkaar kunnen communiceren. De algemene stuurgroep zal ook de nodige aandacht besteden aan de financiële en administratieve opvolging van de projectactiviteiten. Op initiatief van de algemene stuurgroep kunnen er ook "technische werkgroepen" worden opgericht die zich zullen buigen over de verdere uitwerking van een specifiek projectproduct. Dit zal gebeuren onder leiding van de projectcoördinator die nadien ook zal rapporteren aan de algemene stuurgroep.
Tevens is KaHo Sint-Lieven ook de transnationale coördinator van het “ Developing Managerial Competences “ (DMC) partnerschap. Ook hier geldt dezelfde strategie dat alle transnationale partners actief zullen betrokken worden bij de besluitvorming in het project. Daartoe wordt er om de zes maanden een vergadering van de transnationale stuurgroep gepland waarbij nauwgezet zal worden nagegaan of de binnen het TCA overeengekomen deadlines en afspraken worden nageleefd. Ook hier zal KaHo Sint-Lieven een " mailing list" en een e-mail nieuwsgroep ontwikkelen om de transnationale communicatie te bevorderen. Ook wordt er een transnationale website ontwikkeld die niet alleen tot doel heeft de disseminatie te stimuleren, maar die ook een “ partners only “ gedeelte zal bevatten waarop alle transnationale partners hun documenten/producten kunnen posten.

dot Top


Transnationality

 

 Percentage of the budget for transnational activities

  • 10.0%

 Transnational Co-operation Partnerships

Transnational Co-operation Agreement DPs involved
3738 DEVELOPING MANAGERIAL COMPETENCES FR NAT-2004-43690
IT IT-S2-MDL-011
NL 2004/EQE/0005

dot Top


Background

 

 Involvment in previous EU programmes

  • Two and more partners involved in A&E

dot Top


National Partners


Partner To be contacted for
Katholieke Hogeschool St-Lieven Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
AMELIOR 5CKZ consult-service
AMI Semiconductor Belgium
Bekaert
Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen
VOLVO Cars Gent
VORMETAL Oost- en West-Vlaanderen

dot Top


Agreement Summary

Text available in

De Vlaamse samenwerkingsovereenkomst samen met de raamovereenkomst zijn consulteerbaar op het ESF-Agentschap.

Development Partnership Agreement summarywww.vlaanderen.be/equal

Last update: 21-08-2006 dot Top


Katholieke Hogeschool St-Lieven


Gebroeders Desmetstraat
9000 Gent

Tel:+32092658645
Fax:
Email:geert.delepeleer@kahosl.be

 
Responsibility in the DP: Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Type of organisation:Education / training organisation
Legal status:Private
Size:>250
NUTS code:GENT(ARRONDISSEMENT)
Date of joining / leaving:30-06-2004 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Haerens Luc +32092658610 luc.haerens@kahosl.be Algemeen Directeur

Last update: 21-08-2006 dot Top


AMELIOR 5CKZ consult-service


katteputstraat 1
8500 Kortrijk
www.amelior.be

Tel:+32056203623
Fax:
Email:info@amelior.be

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Education / training organisation
Legal status:Private
Size:Staff 10-50
NUTS code:KORTRIJK
Date of joining / leaving:04-02-2005 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Strobbe Frank +32056232070 fs@amelior.be algemeen directeur

Last update: 21-08-2006 dot Top


AMI Semiconductor Belgium


Waterring 15
9700 Oudenaarde

Tel:+32055332368
Fax:
Email:anne_saveyn@amis.com

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Enterprise
Legal status:Private
Size:>250
NUTS code:OUDENAARDE
Date of joining / leaving:30-06-2004 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Mattheus Walter +32055332211 walter_mattheus@amis.com zaakvoerder

Last update: 21-08-2006 dot Top


Bekaert


Leon Bekaertlaan 5
9880 Aalter

Tel:+32093749370
Fax:
Email:koen.debie@bekaert.com

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Enterprise
Legal status:Private
Size:>250
NUTS code:GENT(ARRONDISSEMENT)
Date of joining / leaving:30-06-2004 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
De Bie Koen +32093749370 koen.debie@bekaert.com HR officer

Last update: 21-08-2006 dot Top


Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen


Noordlaan 21
9200 Dendermonde

Tel:+32052339800
Fax:
Email:gent@kvkov.voka.be

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Chamber of commerce/industry/crafts
Legal status:Private
Size:Staff 10-50
NUTS code:DENDERMONDE
Date of joining / leaving:30-06-2004 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Geltmeyer Christel +32052339801 christel.geltpeyer@kvkov.voka.be manager VTB

Last update: 21-08-2006 dot Top


VOLVO Cars Gent


Kennedylaan 25
9000 Gent

Tel:+32092502111
Fax:
Email:infovcg@volvocars.com

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Enterprise
Legal status:Private
Size:>250
NUTS code:GENT(ARRONDISSEMENT)
Date of joining / leaving:30-06-2004 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Van Sande Rudi +32092502859 rvansand@volvocars.com beheer menselijk potentieel

Last update: 21-08-2006 dot Top


VORMETAL Oost- en West-Vlaanderen


tramstraat 61
9052 Zwijnaarde
www.vormetal.be

Tel:+32092449757
Fax:
Email:veerle.vancauter@vormetal.be

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Other
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff < 10
NUTS code:GENT(ARRONDISSEMENT)
Date of joining / leaving:04-02-2005 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
vancauter veerle +32092449757 veerle.vancauter@vormetal.be opleidingsverantwoordelijke

Last update: 21-08-2006 dot Top 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Warning! This section is not meant to be read directly, but rather be navigated through from the main page above.
 
 
 
 

CEM


Logo EQUAL

Home page
DP Search
TCA Search
Help
Set Language Order
Statistics