IMPORTANT LEGAL NOTICE
 

 STEP ascii version

Belgium (nl)

 
DP Managing organisation : Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen
Other national partners : Expertisecentrum ErvaringsGericht Onderwijs
Hogeschool Gent, Vlaamse Autonome Hogeschool
UNIZO-vorming
VDAB
VHLORA
EQUAL theme :Entrepreneurship - Business creation 
Type of DP :Sectoral - Services 
DP Legal status :Association without legal form 
DP identification :BEnl-01/EQ/2.C/002 
Application phase :Approved for action 2 
Selection date :14-05-2002 
Last update :26-01-2004 
Monitoring:  

Rationale

Text available in

Within organisations, dealing with the provision of labour market oriented trajectories for different target groups (including the educational system), there is a lack of knowledge on entrepreneurship and the idea of 'setting up your own business' as a valid alternative for unemployment or job rotation. This might deprive the target groups of these organisations of getting to know some possibly interesting opportunities. Important factors to enhance the economy of knowledge in the 21st. century are training and guidance and financial support of starters and new entrepreneurs. Therefore, a further development of the trajectory of 'setting up your own business' is necessary.

dot Top


Objective

Text available in

To increase the level of entrepreneurship and personal development in Flanders and the EU via the enhancement of the entrepreneurial attitudes and skills.To raise awareness on entrepreneurship of different target groups via : ' The development and organisation of promotional campaigns towards the final target groups; ' The development and testing of awareness raising training programmes on entrepreneurship towards different intermediate target groups; ' The development and testing of awareness raising training programmes on entrepreneurship towards different final target groups; 1. The development and testing of training methods, training modules and guidance methods on entrepreneurial attitudes and skills for intermediate and final target groups, aimed at the introduction of orienting training modules on entrepreneurship in the Educational System, Employment Counselling Systems and other organisations that guide persons towards the employment market. 2. To enhance the trajectory on "setting up your own business" via : ' Appointment of contact points within organisations that co-ordinate labour-market oriented trajectories for different target groups; ' The development and testing of instruments and methods for screening and orientation; ' The set-up or enhancement and testing of networks of orienting, training, guiding and financing organisations on independent entrepreneurship ' Refinement, renewal and fine-tuning of existing methods, instruments and modules within and between organisations, dealing with training, guidance and counselling on independent entrepreneurship.

dot Top


Innovation


Nature of the experimental activities to be implemented Rating
Guidance, counselling **
Training **
Work placement ***
Employment aids (+ for self-employment) *
Integrated measures (pathway to integration) ***
Employment creation and support ***
Training of teachers, trainers and staff ***
Improvement of employment services, Recruitment structures **
Conception for training programs, certification **
Awareness raising, information, publicity ***
Studies and analysis of discrimination features *

Type of innovation Rating
Process-oriented ***
Goal-oriented **
Context oriented ****

dot Top


Budget Action 2

1 000 000 – 1 500 000 €

dot Top


Beneficiaries


Assistance to persons 
Unemployed  0.0%  0.0% 
Employed  0.0%  0.0% 
Others (without status, social beneficiaries...)  53.3%  46.7% 
  100.0% 
 
Migrants, ethnic minorities, …  0.0%  0.0% 
Asylum seekers  0.0%  0.0% 
Population not migrant and not asylum seeker  53.3%  46.7% 
  100.0%
 
Physical Impairment  0.0%  0.0% 
Mental Impairment  0.0%  0.0% 
Mental Illness  0.0%  0.0% 
Population not suffering from a disability  53.3%  46.7% 
  100.0% 
 
Substance abusers 0.0%  0.0% 
Homeless  0.0%  0.0% 
(Ex-)prisoners  0.0%  0.0% 
Other discriminated (religion, sexual orientation)  0.0%  0.0% 
Without such specific discriminations  53.3%  46.7% 
  100.0% 
 
< 25 year  53.3%  46.7% 
25 - 50 year  0.0%  0.0% 
> 50 year  0.0%  0.0% 
   100.0% 

Assistance to structures and systems and accompanying measures Rating
Support to entrepreneurship ****
Discrimination and inequality in employment ***
Other discriminations ***
Low qualification ***
Racial discrimination **
Unemployment ***

dot Top


Empowerment

 

 With beneficiaries

Participation
Promoting individual empowerment
Developing collective responsibility and capacity for action
Participation in running and evaluating activities
Changing attitudes and behavior of key actors

 

 Between national partners

N.C.

dot Top


Transnationality

 

 Linguistic skills

  • Nederlands
  • English
  • français
  • Deutsch

 Percentage of the budget for transnational activities

  • 6.6%

 Transnational Co-operation Partnerships

Transnational Co-operation Agreement DPs involved
1093 M.E.E.T. IE 17
PT 2001-129

dot Top


Background

 

 Involvment in previous EU programmes

  • Two and more partners involved in A&E

dot Top


National Partners


Partner To be contacted for
Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Expertisecentrum ErvaringsGericht Onderwijs
Hogeschool Gent, Vlaamse Autonome Hogeschool
UNIZO-vorming
VDAB
VHLORA

dot Top


Agreement Summary

Text available in

Partnerschapsovereenkomst in het kader van het communautair initiatief EQUAL van het Europees Sociaal Fonds PROJECT STEP Artikel 1. Context Het project STEP uitgevoerd in het kader van het communautair initiatief EQUAL van het Europees Sociaal Fonds (hierna ESF) en gesitueerd binnen zwaartepunt C, Ondernemerschap van desbetreffend programma wil een antwoord vormen op het gebrek aan aandacht aan ondernemerscompetenties in opleidings- en onderwijstrajecten in Vlaanderen.' Dit project wordt uitgevoerd op het Vlaamse niveau door het geheel van partners, zoals hierboven omschreven, genaamd "coördinator" enerzijds en "partners" anderzijds van het Vlaams ontwikkelingspartnerschap opgericht om de doelstellingen en prioriteiten in het kader van het project STEP tot een goed einde te brengen, zijnde : Gemeenschappelijke hoofddoelstelling : Scheppen van condities voor het ontwikkelen van ondernemerscompetenties die op lange termijn de graad van zelfstandigheid in Vlaanderen en de EU verhogen. Gemeenschappelijke subdoelstellingen : 1. Ontwikkelen en uittesten van instrumenten en methodieken voor screening, evaluatie en monitoring van ondernemingszin 2. Ontwikkelen en uittesten van opleidingsmethodieken en begeleidingsmethodieken inzake stimulatie van de ondernemingszin voor het finaal en intermediair doelpubliek binnen Onderwijs, VDAB en andere organisaties die toeleiden naar de arbeidsmarkt 3. Opzetten van disseminatieacties naar het (indirect) intermediair doelpubliek, het beleid en de bedrijfswereld Artikel 2. Voorwerp In deze overeenkomst definiëren de coördinator en de overige partners de interne functioneringsmechanismen binnen het ontwikkelingspartnerschap. Hoofddoel hierbij is de uitvoering van het project STEP, zoals beschreven in artikel 1 van deze overeenkomst. Deel II van het aanvraagformulier van het communautair initiatief EQUAL maakt integraal deel uit van huidige overeenkomst. Artikel 3. Duur De overeenkomst wordt afgesloten voor een bepaalde duur die begint op 15 mei 2002 en eindigt op 15 mei 2004. Artikel 4. Verbintenissen tussen de contracterende partijen en Aansprakelijkheden In het kader van het project STEP handelen de contracterende partijen als volgt: - Zij aanvaarden bij deze overeenkomst dat VIZO handelt als coördinator om hen te vertegenwoordigen bij de betrokken overheden, om als gesprekspartner op te treden en om de gelden van het ESF te beheren overeenkomstig de wijze hierna beschreven. Zij geven de coördinator hiertoe uitdrukkelijk mandaat. - De partners van het ontwikkelingspartnerschap zijn volledig verantwoordelijk voor de correctheid van alle door hen geleverde informatie. - In deze hoedanigheid is de coördinator begunstigde van de financiële bijdrage van het ESF, is hij verantwoordelijk voor het administratieve en financiële beheer van de kredieten en doet de opvolging van de uitvoering door de partners van de taken, die hen overeenkomstig artikel 5 werden toegewezen. - De andere hierboven aangehaalde contracterende partijen handelen als partners van de ontwikkelingspartnerschap. In deze hoedanigheid is een partner van het ontwikkelingspartnerschap de uiteindelijke begunstigde van de financiële bijdragen van ESF. - Alle contracterende partijen worden beschouwd als mede-uitvoerders. D.w.z. dat ze allen één of meerdere taken beschreven in het hierna aangehaalde werkplan uitvoeren. In die hoedanigheid zijn ze allen mede – ondertekenaars van de “toezichtsbepalingen en verbintenissen”, die met de beheersautoriteit wordt gesloten en ze verbinden er zich toe om alle maatregelen te nemen om de acties waarvoor zij verantwoordelijk zijn, zoals hierna nader omschreven, tot een goed einde te brengen. Artikel 5. Toegewezen opdracht(en) aan de verschillende partners Het werkplan en de bijhorende taakverdeling, opgenomen in bijlage 1 bij deze overeenkomst, en de bijhorende financiële tabel, opgenomen in bijlage 2, maken integraal deel uit van deze overeenkomst Artikel 6. Financiële bepalingen en inhoudelijke rapportages 1. Inzake de financiële bepalingen zijn de financiële criteria en regels van EQUAL 2000-2006, zoals opgenomen bij in het programmacomplement bij het CIP, goedgekeurd bij beschikking 2000 BE 05 0 PC 002 van 30 maart 2001integraal van toepassing op het project STEP en zodoende bindend voor alle contracterende partijen. 2. De coördinator aangesteld in het kader van de uitvoering van het project STEP als mandataris voor het beheer van de totaliteit van de kredieten, verbindt zich ertoe de ESF-steun volgens de modaliteiten omschreven in deze partnerschapsovereenkomst over te maken aan de overige partners. 3. VIZO staat als projectcoördinator in voor het ontvangen van de ESF-toelage, die daarna wordt doorgestort a rato van de door het ESF-agentschap goedgekeurde afrekeningen van de partners : de definitieve toekenning van de ESF-steun wordt immers berekend in functie van de totale reëel gemaakte kosten waarbij enkel de effectief gerealiseerde acties, omschreven in artikel 5 van deze partnerschapsovereenkomst, in aanmerking worden genomen, rekening houdend met de verbintenissen aangegaan in artikel 4. 4. Binnen het partnerschap is elke partner verantwoordelijk voor het beheer van het eigen deelbudget, zoals vastgelegd onder punt 3 (Financiële voorzieningen /bepalingen/ voorwaarden) van deze overeenkomst. Deze verantwoordelijkheid omvat tevens het verkrijgen, beheren en bewijzen van de gestipuleerde publiekrechterlijke en privaatrechterlijke cofinanciering. 5. Voor de afrekening van facturen van gemeenschappelijke activiteiten van het partnerschap zal worden gewerkt met gesplitste facturen. 6. De partners verbinden zich ertoe om binnen de zes weken na de afloop van een half jaar een (tussentijds) saldodossier over te maken aan de projectcoördinator. 7. Dit (tussentijds) saldodossier omvat : o Een inhoudelijk voortgangsrapport; o Een financieel voortgangsrapport. 8. Beide onderdelen van het (tussentijds) saldodossier dienen door de partners aangeleverd te worden volgens de modaliteiten en vorm, bepaald door de coördinator. In elk geval omvat het financieel voortgangsrapport kopies van de bewijsstukken voor alle kosten. De bewijsstukken zelf worden bewaard in de boekhouding van de partners. 9. De coördinator dient binnen de twee weken hierna het saldodossier in bij het ESF-Agentschap. 10. De coördinator verbindt zich ertoe het ESF-steunbedrag binnen de dertig dagen door te storten na ontvangst van het bedrag van de betalingsautoriteit, a rato van de goedkeuring van de afrekening door het ESF-Agentschap. Overigens kunnen de partners van het ontwikkelingspartnerschap onder geen enkel beding aanspraak maken op een financiële storting voordat de coördinator de storting van de betalingsautoriteit ontvangen heeft. 11. Indien de partners bepaalde onderdelen wil laten uitvoeren door een door haar toegewezen derde partij, gebeurt dit in onderling akkoord met de coördinator. Er dient hiertoe een schriftelijke overeenkomst met deze derde partij te worden aangegaan, welke wordt goedgekeurd door de coördinator. 12. De coördinator kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van personeel dat lastens deze opdracht wordt aangeworven door de partners. De coördinator verbindt zich, mits naleving van de bepalingen van deze overeenkomst, enkel tot financiering van de personeelslast voor de duur van de deze overeenkomst. De personeelstoelage gaat uit van een berekening op basis van de voor de sector gangbare betoelaging, rekening houdend met een anciënniteitvergoeding op basis van relevante werkervaring. 13. De partners verbinden zich ertoe : a. De Europese verordeningen inzake de structuurfondsen in het algemeen en het ESF in het bijzonder na te leven: deze inzake concurrentie, staatssteun en alle andere Europese of Vlaamse uitvoeringsverordeningen of bepalingen die eruit voortvloeien. b. De actie zoals ze omschreven is in deze overeenkomst uit te voeren en onverwijld aan de coördinator alle wijzigingen mee te delen opdat deze in staat is het ESF-Agentschap alle wijzigingen mee te delen die betrekking hebben op de gegevens van deze aanvraag; c. Bij de realisatie een aparte boekhouding (projectboekhouding) te voeren conform de ESF-reglementering en de richtlijnen van het ESF-Agentschap; d. Tijdens de looptijd op eenvoudig verzoek van het ESF-agenstchap en of de projectcoördinator alle inlichtingen te verstrekken betreffende de personeelsleden, deelnemers en ex-deelnemers, het verloop van de actie en de uitgaven die ermee verband houden; e. Zowel tijdens als na afloop van het project de nodige schikkingen te treffen om controle en toezicht op de uitvoering van het project mogelijk te maken. Hierbij wordt vrije toegang verleend tot de lokalen waar de actie plaats vindt en deze waar de nodige bewijsstukken zich bevinden. f. Alle nodige boekhoudkundige- en andere stukken in verband met het project en de instantie(s) betrokken bij de opzet en de uitvoering van het project op eenvoudige vraag voor te leggen of over te maken aan de coördinator, en de bevoegde afdelingen van de Vlaamse Gemeenschap en de Europese Unie. g. Op vraag van de coördinator of de ESF-Agenstchap medewerking te verlenen aan evaluatie-onderzoek; h. Op eenvoudig verzoek van de coördinator of de ESF-Agenstchap medewerking te verlenen aan disseminatieactiviteiten; i. De verplichtingen inzake promotie en publiciteit, zoals gestipuleerd in Verordening (EG) Nr. 1260/1999 en Verordening (EG) Nr. 1159/2000 na te leven. 14. De partners nemen kennis van het voorbehoud waaronder de aanvraag om bijstand door de Beheersautoriteit Equal wordt goedgekeurd met name: a. dat de ESF-Agenstchap zich het recht voorbehouden om tot opschorting of terugvordering van de bijstand over te gaan wanneer de actie niet uitgevoerd wordt zoals omschreven in de aanvraag (zowel inhoudelijk als financieel); b. dat in voorkomend geval de reeds ontvangen ESF-bijstand dient teruggestort, volgens modaliteiten vastgesteld door ESF-Agenstchap; bij terugbetaling na de gestelde termijn is rente wegens achterstal verschuldigd; c. dat de indiening van de aanvraag geen rechten doet ontstaan in hoofde van ondergetekende betreffende de ingeroepen overheidssteun. Artikel 7. Controle en opvolging Alle contracterende partijen verbinden er zich toe om het volgend controlesysteem en evaluatie-systeem mee toe te passen : Controlesysteem 1. In de schoot van het VIZO zal de projectcoördinator instaan voor de audit en controle van de deelsaldodossiers van de partners, en voor de opmaak van het globale saldodossier. 2. De partners engageren zich om de projectcoördinator tijdens de looptijd op eenvoudig verzoek alle inlichtingen te verstrekken betreffende de personeelsleden, deelnemers en ex-deelnemers, het verloop van de actie en de uitgaven die ermee verband houden. Dit omvat tevens het toelaten van controlebezoeken en/of het onverwijld bezorgen van bewijsstukken. 3. Wanneer een partner vaststelt dat hij de overeenkomst niet kan uitvoeren zoals overeengekomen dient hij onverwijld de coördinator hiervan schriftelijk in kennis te stellen. In onderling overleg en met kennisname hiervan door de bevoegde diensten, zullen er verdere schikkingen terzake getroffen worden. 4. Wanneer de coördinator bij controles vaststelt dat de overeenkomst niet uitgevoerd wordt zoals overeengekomen zal hij de partner(s) hiervan schriftelijk in kennis stellen en een voorstel tot schikking formuleren. Indien dit eerste voorstel tot schikking niet wordt aanvaard door de partners zal de coördinator in samenspraak met het ESF-agenschap een tweede voorstel formuleren. De partners en coördinator verbinden er zich toe dit tweede voorstel uit te voeren. 5. In geval van geschillen tussen de coördinator en de partners zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd 6. Het Afdelingshoofd POB binnen het VIZO is verantwoordelijk voor de audit en controle van het opgemaakte deelsaldodossier van de coördinator en fungeert als tweede trap voor de controle van de opmaak van het globale saldodossier door de projectcoördinator..Zij delegeert de uitvoering van deze taken aan het hoofd van het Europees Team binnen de Afdeling POB. Monitoring en evaluatieprocedures Fase 1: Ontwikkelen en uittesten van instrumenten en methodieken voor screening, evaluatie en monitoring van ondernemingscompetenties Evaluatie en indicatoren: · Constante feedback en discussie in Vlaamse resonansgroep en werk-en stuurgroepen · Feedback en discussie tijdens tussentijdse rapportages · Standaard project proces evaluatieformulieren, in te vullen door de partners · Gestructureerd overleg met doelgroepen · Steekproef van ervaringsdeskundigen (zelfstandigen) en de doelgroepen · Indicatoren: Evaluatiegesprekken met een evenwichtige samenstelling van de evaluatiegroepen § verhouding man/vrouw § verhouding ervaringsdeskundigen/leken § verhouding intermediair/finaal doelpubliek Fase 2: Ontwikkelen van opleidingsmethodieken en begeleidingsmethodieken inzake stimulatie van de ondernemingszin voor finaal en intermediair doelpubliek Evaluatie en indicatoren: · Standaard project proces evaluatieformulieren, in te vullen door de partners · Constante feedback en discussie in werk- en stuurgroepen · Gestructureerd overleg met doelgroepen · Standaard evaluatie door vertegenwoordigers van de doelgroepen · Aantal beschreven bestaande cases · Aantal infopakketten Fase 3: Uittesten van informatiepakketten voor intermediair en finaal doelpubliek Evaluatie en indicatoren: · Experimentele opleiding van vertegenwoordigers van de doelgroep · Standaard evaluatie van de training door de vertegenwoordigers van de doelgroep · Panel discussies · Aantal bereikte begeleiders · Aantal bereikte leerlingen, cursisten (kleuter, lager, secundair, hoger, cursisten beroepskennis,…) Fase 4: Disseminatie Evaluatie en indicatoren: · Aantal bezoekers op de website · Aantal deelnemers op de seminaries en conferenties · Aantal seminaries en conferenties · Aantal en oplage publicaties · Aantal en oplage artikels/aantal newsflashes · Aantal overlegmomenten met beleidsverantwoordelijken Artikel 8. Organisatie van het Ontwikkelingspartnerschap Om het beheer van het partnerschap en de realisatie van het project STEP tot een goed einde te brengen, hebben de partners van het ontwikkelingspartnerschap de volgende structuren en managementmethoden ontworpen : Projectstuurgroep Het gehele project, inclusief de transnationale bijdrage van het OP, wordt geleid door de projectstuurgroep. De projectstuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van alle partners in het project. Deze vertegenwoordigers vertolken de stem van de eigen organisatie-interne cellen, waarbinnen ook de betrokkenheid van de diverse doelgroepen zal gegarandeerd worden . Verantwoordelijkheden projectstuurgroep: De projectstuurgroep is verantwoordelijk voor het algemene beheer van het project, m.n. : · Het bepalen van de samenstelling en het voorzitterschap van uitvoerende projectwerkgroepen; · Het nemen van beslissingen inzake de globale budgetverschuivingen binnen het partnerschap; · Het bijsturen van de globale – en subdoelstellingen van het project; · Het bijsturen van de timing van de fases en activiteiten; · Het openstellen van het project naar nieuwe (transnationale) partners en het bepalen van de budgettaire weerslag hiervan; · Het beoordelen van rapporten en verslagen inzake het project; · De monitoring van het project op inhoudelijk vlak; Samenstelling projectstuurgroep : 1 vertegenwoordiger van VIZO, VDAB, UNIZO, EXPERTISECENTRUM E.G.O., Hogeschool Gent, en Vlhora. VIZO wordt door alle partners erkend als de voorzitter van deze stuurgroep. Beslissingsprocedure projectstuurgroep: De stuurgroep beslist in regel in unanimiteit. Indien dit niet kan gerealiseerd worden biedt de Voorzitter z’n goede diensten aan en wordt er beslist met een meerderheid van 2/3 van de aanwezigen. Hierbij beschikt elke partnerorganisatie over 1 stem. De stuurgroep kan ook werken via een schriftelijke procedure, indien nodig. Bijeenkomsten projectstuurgroep: Een indicatieve planning voor de bijeenkomsten van de projectstuurgroep met de belangrijkste agendapunten werd opgesteld (cf. infra). Naast deze planning kan de Voorzitter beslissen tot het organiseren van extra bijeenkomsten, en dit autonoom of op vraag van de helft van de leden van de stuurgroep. VIZO neemt de rol van secretariaat van de projectstuurgroep op en staat in voor de uitnodigingen en het bezorgen van de stukken (5 werkdagen voorafgaand de vergaderingen) en het opmaken en bezorgen van het verslag (binnen 10 werkdagen na de vergaderingen). Dagelijks beheer Het VIZO staat in voor de algemene dagdagelijkse coördinatie van het OP. Hiertoe wordt het nodige personeel aangesteld. Voor het dagdagelijkse beheer zal een gesloten website worden opgericht waarlangs – in combinatie met e-mail – het grootste gedeelte van de dagdagelijkse projectcommunicatie zal gebeuren, en documenten ter beschikking worden gesteld. VIZO is ook de vertegenwoordiger van het OP op transnationaal niveau, maar dient zich op elke transnationale vergadering te laten bijstaan door minstens één vertegenwoordiger van de andere leden van de stuurgroep. Werkgroepen Voor de uitvoering van het project kunnen ad hoc werkgroepen worden opgericht door de projectstuurgroep. Hun samenstelling en werking varieert volgens de noden van het project. Artikel 9. Communicatie en publiciteit Alle contracterende partijen verbinden er zich toe om alle betrokkenen bij het project op de hoogte te brengen van het feit dat dit project steun ontvangt van het Europees Sociaal Fonds door middel van - ESF-vermelding op alle communicatiedragers (mailings, documentatiemappen) en ontwikkelde producten voor de ganse duur van het project : standaardzin ESF, logo Equal Vlaanderen, Vlaanderen en Europees - Vermelding standaardzin ESF, logo Equal Vlaanderen, Vlaanderen en Europees op website partners en hyperlinks naar Vlaamse en Europese ESF-website - Vermelding standaardzin ESF, logo Equal Vlaanderen, Vlaanderen en Europees in artikels in eigen en andere publicaties - Posters en Europese vlag aanwezig op elk event, georganiseerd door het partnerschap in het kader van het project Deze informatie zal eveneens in het kader van alle communicatie, verspreiding en transfer verschaft worden en dit zowel intern binnen het partnerschap als extern. Artikel 10. Disseminatie en mainstreaming van innoverende praktijken Alle contracterende partijen verbinden zich ertoe om deel te nemen aan de activiteiten georganiseerd binnen het kader van actie 3, zoals omschreven in het CIP van EQUAL. Zij verbinden zich ertoe speciale aandacht te besteden aan mainstreaming en gendermainstreaming op volgende manier: Mainstreaming algemeen : Binnen projectfase 4 – die een voorbereiding is van Equal fase 3 – wordt expliciet een activiteit (4.4.) - en dus ook middelen en menskracht - voorzien, gericht op de verdere implementatie van de projectresultaten. Binnen het eigen netwerk van elke partner zullen cellen instaan voor de uitvoering van dit project. Deze cellen engageren zich om in te staan voor het verzorgen van disseminatie-activiteiten binnen het eigen netwerk van bij aanvang van het project en het informeren en betrekken van de relevante beleidsverantwoordelijken binnen het eigen netwerk.. Cf. de betreffende activiteiten onder fase 4. Ondernemingscompetenties introduceren in het Onderwijslandschap in Vlaanderen is een werk van lange adem, en vraagt een betrokkenheid van de betreffende beleidsverantwoordelijken. Vandaar dat : · De Vlhora bij het project betrokken wordt als partner, en in die hoedanigheid ook zal deelnemen aan de beslissingen binnen de projectstuurgroep; · De diverse activiteiten naar het finaal en intermediair doelpubliek onderwijs netoverschrijdend zullen aangepakt worden; · Van bij het begin van het project aandacht besteed wordt aan disseminatie-activiteiten (cf. fase 4), waartoe beleidsverantwoordelijken uit de diverse netten zullen betrokken worden. · Het VIZO engageert zich om de problematiek van de ondernemingscompetenties op de agenda te plaatsen van het Edufora-overleg in Vlaanderen, en dit rond het einde van de ontwikkelingsfase van het project. Via VIZO zal er afstemming gebeuren tussen het STEP-project en het intermediaire veld inzake ondernemerschap in Vlaanderen, o.a. binnen de Strategische Werkgroep Zwpt.3 ESF3. Gender-mainstreaming: De Vlaamse ondernemerswereld is nog steeds relatief gedomineerd door mannen. Ook binnen ondernemersgerichte opleidingstrajecten blijft deze dominantie aanwezig. Doordat het STEP-project zich expliciet ook richt naar opleidingstrajecten die klassiek niet-ondernemingsgericht zijn zullen ook bij meer meisjes en vrouwen de ondernemingscompetenties gestimuleerd worden. De partners engageren zich daarnaast voor het ondernemen van volgende maatregelen in het project, gericht op het tegengaan van die mannelijke dominantie : · In de ontwikkeling van het concept en het competentieprofiel “ondernemingszin” en de daarmee samenhangende instrumenten voor screening, evaluatie en monitoring zal specifieke aandacht besteed worden aan het verwerken van mogelijk gendergebonden aspecten. · De diverse actorengroepen die mee zullen instaan voor evaluatie van de te ontwikkelen instrumenten en methodieken zullen gender-evenwichtig samengesteld worden. Het VIZO zal instaan voor terugkoppeling en overleg terzake met de regisseur Zwpt.5 Dlst.3 ESF. Artikel 11. Intellectuele eigendom De contracterende partijen verbinden zich ertoe om alle mogelijke behaalde resultaten in het kader van het project STEP (produkten, instrumenten, methodes, …) publiek te maken en eveneens overdracht naar de derde partijen voor hun exclusief gebruik mogelijk te maken. Inzake de auteursrechterlijke bescherming sluiten de partners zich aan bij de regelgeving rond auteurschap. Dit betekent concreet dat wie als auteur/ontwikkelaar tot een publicatie of product bijdraagt in dat ‘geestelijk’ ownership erkend moet worden, hetgeen inhoudt dat niets kan gepubliceerd of overgenomen worden zonder verwijzing naar de auteur(s)/ontwikkelaar(s). De exploitatierechten zijn verbonden met de instellingen die de auteur(s)/ontwikkelaar(s) van een welbepaald product hebben geleverd. Daarom komen de partners overeen om intern voor elk product formeel te bepalen wie er auteur(s)/ontwikkelaar(s) van zijn. De grondslag hiervoor is: het aandeel in het eindproduct zoals het er ligt, rekening houdend met de bijdrage in het hele proces. Behoudens de auteur(s)/ontwikkelaar(s) is er ook een plicht tot vermelding van wie in een aantoonbare maar geringere bijdrage heeft geleverd. Dit kan in een “woord vooraf” of op de kaft onder de vorm van de vermelding “met medewerking van…”. Tevens kan bij het bepalen van de auteur(s)/ontwikkelaar(s) kan nog een onderscheid worden gemaakt tussen auteurs die wel als auteur(s)/ontwikkelaar(s) vermeld zijn maar die omwille van de aard van hun inbreng geen exploitatierechten hebben. Artikel 12. Wijzigingen, beëindiging en terugstorting Alle partijen opgenomen in deze Vlaamse samenwerkingsoveréénkomst verbinden er zich toe om: - Het project uit te voeren zoals in dit document beschreven staat. - Elke significante wijziging voorgesteld door één van de partners (zijnde wijzigingen in de inhoud en financiële aspecten van het VSO werkplan en /of de samenstelling van het partnerschap) moet de voorafgaande goedkeuring van de Vlaamse beheersautoriteit ontvangen. - Om deze overéénkomst te ondertekenen en voor te leggen aan de Vlaamse beheersautoriteit. - Deze overeenkomst wordt beëindigd wanneer de partner(s): · De bepalingen van de uitvoering van deze overeenkomst niet naleeft; · De bedoelde resultaten niet realiseert tenzij hiervoor voldoende krachtige motiveringen kunnen gegeven worden, die aanvaard worden de coördinator. De partner(s) wordt hiervan via een aangetekend schrijven in kennis gesteld. Opgesteld in Brussel op maart 2002 in 7 exemplaren waarvan elk van de partijen erkent één exemplaar te hebben ontvangen.

Last update: 26-01-2004 dot Top


Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen


Kanselarijstraat 19
1000 Brussel
http://www.vizo.be

Tel:+3222276390
Fax:+3222276391
Email:elke.segers@vizo.be

 
Responsibility in the DP: Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Type of organisation:Education / training organisation
Legal status:Public organisation
Size:Staff 50-250
NUTS code:
Date of joining / leaving:17-08-2001 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Segers Elke +3222274953 elke.segers@vizo.be Adjunct van de directeur

Last update: 26-01-2004 dot Top


Expertisecentrum ErvaringsGericht Onderwijs


Vesaliusstraat 2
3000 Leuven
www.cego.be

Tel:+3216325735
Fax:+3216325791
Email:

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Education / training organisation
Legal status:Public organisation
Size:Staff 10-50
NUTS code:
Date of joining / leaving:17-08-2001 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Bertrands Els +3216325735 els.bertrands@hotmail.com Wetenschappelijke medewerker (projectcoordinatie)

Last update: 26-01-2004 dot Top


Hogeschool Gent, Vlaamse Autonome Hogeschool


Voskenslaan270
9000 Gent
http://www.hogeschoolgent.be/

Tel:+3292424202
Fax:+3292424209
Email:

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Education / training organisation
Legal status:Public organisation
Size:Staff 50-250
NUTS code:
Date of joining / leaving:17-08-2001 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Goossens Helena +3292488841 helena.goossens@hogent.be Wetenschappelijk medewerker

Last update: 26-01-2004 dot Top


UNIZO-vorming


Spastraat8
1000 Brussel
http://www.unizo.be

Tel:+3222380531
Fax:+3222309354
Email:

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Employers' organisation
Legal status:Private
Size:Staff 50-250
NUTS code:
Date of joining / leaving:17-08-2001 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Verstraeten Bram +3222380568 Bram.verstraeten@unizo.be Coordinator Onderwijs & Ondernemen

Last update: 26-01-2004 dot Top


VDAB


Keizerslaan11
1000 Brussel
www.vdab.be

Tel:+3225062914
Fax:+3225060428
Email:

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Public authority (national, regional, local)
Legal status:Public organisation
Size:>250
NUTS code:
Date of joining / leaving:17-08-2001 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Hostyn Jef +3225060452 jhostyn@vdab.be Projectmanager

Last update: 26-01-2004 dot Top


VHLORA


Wolvengracht38/2
1000 Brussel
www.vlhora.be

Tel:+3222114190
Fax:+3222114199
Email:

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Public authority (national, regional, local)
Legal status:Public organisation
Size:Staff 10-50
NUTS code:
Date of joining / leaving:15-03-2001 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Geens Jan +3222114196 jan.geens@vlhora.be Directeur Internationalisering

Last update: 26-01-2004 dot Top 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Warning! This section is not meant to be read directly, but rather be navigated through from the main page above.
 
 
 
 

STEP

Rationale

Text available in

'Ondernemerschap moet er bij wijze van spreken met de paplepel in worden gegeven. Men kan niet vroeg genoeg starten met het initiëren in 'ondernemen'. Er is in elk geval nog een inhaalbeweging mogelijk. Slechts 7% van de schoolverlaters denkt eraan om binnen de drie jaar na het afstuderen zelf een onderneming op te richten tegen 19% in de VSA. Over een tijdshorizon van 10 jaar beschouwd zijn de verschillen nog groter: 12% in Nederland/België versus 33% in de VSA .' (1)[...] 'Naast initiatieven in het secundair onderwijs moet ondernemerschap breder worden verspreid in de Vlaamse hogescholen en universiteiten. Zeker in de kenniseconomie van de 21ste eeuw hebben deze instellingen een belangrijke verantwoordelijkheid als incubator van nieuwe innovatieve ondernemingen. Te vaak wordt er nog van uit gegaan dat een innovatief idee voldoende is om een onderneming op te starten. Nochtans vormen bedrijfseconomisch inzicht en managementvaardigheden vaak de kritische succesfactoren die het succes/falen van een spin-off bepalen .' (2)[...] 'Starters - Deze groep van ondernemingen vormt één van de belangrijkste kanalen waardoor vernieuwing in het economisch weefsel kan worden geïntroduceerd. Alhoewel Vlaanderen meer ondernemers telt als percentage van de beroepsbevolking dan de VSA, komen er maar weinig nieuwe ondernemers bij. Zo komen er jaarlijks 6,4% nieuwe bedrijven per jaar in België bij tegen 12% in de VSA en 10% in Nederland. Zorgwekkend is vooral dat België aan het staartje bengelt voor wat betreft het aantal starters in groeisectoren, met name 8,7% per jaar versus 25% in de VSA (3) . Jonge bedrijven hebben grote nood aan begeleiding. Nog te veel ondernemingen halen de eindstreep niet als gevolg van onkunde en een tekort aan professionalisme. Een betere begeleiding van de starters moet de slaagkansen van deze jonge ondernemers verbeteren.' [...] 'Tenslotte moet er worden nagedacht in welke mate de knowhow en expertise van bruggepensioneerden kan worden geleid naar jonge startende ondernemers. De voorraad aan menselijke kapitaal bij 50-plussers wordt op dit ogenblik nog te weinig gevaloriseerd.' [...] 'Meer algemeen willen we pleiten om, in samenspraak met de banken, een trajectbegeleiding op te zetten waarbij starters zo goed mogelijk worden gevolgd en begeleid.' [...] (Beleidsnota economie - Minister Van Mechelen, Vlaams Minister van Economie) 'Voor de kenniseconomie van de 21 ste eeuw is de cruciale succesfactor een goed opgeleide actieve bevolking. Opleiding en vorming zijn in deze optiek erg belangrijke elementen. [...] Het is ook van belang dat onze economie over voldoende ondernemers beschikt die effectief aan deze kenniseconomie willen meebouwen. Starters moeten zo snel mogelijk een succesvol groeipad vinden, en het is aan de Vlaamse overheid om dit te faciliteren, hetzij door gepast advies, hetzij door in de gepaste financiële instrumenten te voorzien.' (Beleidsbrief economie ' Minister Van Mechelen, Vlaams Minister van Economie) (1) Ministerie van Economische Zaken Nederland, De ondernemende samenleving. Meer kansen, minder belemmeringen voor ondernemerschap, Den Haag, 1999. (2) Volgens Ken Morse, directeur van het MIT hebben spin-offs met alleen technologische kennis een slaagkans van slechts 20%. Spin-offs met technologische kennis En vaardigheden op het vlak van marketing en business hebben daarentegen een slaagkans van 80 à 85%. Zie congresbundel van het colloquium 'Spin-offs: van denken naar doen!' georganiseerd op 24 november 1999 aan de KUL. (3) Cijfers verzameld door APS op basis van Graydon; Johannes Borger, Wim H.J. Verhoeven en Jacqueline A.H. Snijders, Fast Growing Enterprises in The Netherlands, in Entrepreneurship in The Netherlands, 1999.

dot Top


Objective

Text available in

Het verhogen van de graad van zelfstandigheid in Vlaanderen en de EU via het versterken van de ondernemersattitudes en de ondernemervaardigheden1. Het sensibiliseren van diverse doelgroepen inzake het zelfstandig ondernemen via : ' Het ontwikkelen en organiseren van promotiecampagnes naar finale doelgroepen toe; ' Het ontwikkelen en uittesten van sensibiliserende opleidingen inzake zelfstandig ondernemen naar diverse intermediaire doelgroepen toe; ' Het ontwikkelen en uittesten van sensibiliserende opleidingen inzake zelfstandig ondernemen naar diverse finale doelgroepen toe; 2. Het ontwikkelen en uittesten van opleidingsmethodieken en -modules en begeleidingsmethodieken inzake ondernemersattitudes en -vaardigheden voor intermediaire en finale doelgroepen, gericht op introductie van oriënterende opleidingsmodules inzake zelfstandig ondernemen binnen Onderwijs, VDAB en andere organisaties die - in brede zin van het woord - toeleiden naar de arbeidsmarkt; 3. Het versterken en verdiepen van het traject inzake het "oprichten van een eigen zaak" via : ' Het oprichten en/of versterken van aanspreekpunten inzake zelfstandig ondernemen binnen organisaties die - in brede zin van het woord - toeleiden naar de arbeidsmarkt (Onderwijs, VDAB, Lokale werkwinkels, ...); ' Het ontwikkelen en uittesten van instrumenten en methodieken voor screening en toeleiding; ' Het opzetten en/of verdiepen en uittesten van samenwerkingsverbanden tussen toeleidende, opleidende, begeleidende en financierende organisaties inzake zelfstandig ondernemen (inclusief herstructurering via de Huizen van de Ondernemer); ' Verfijnen, vernieuwen en onderlinge afstemming van en tussen bestaande methodieken, instrumenten en modules bij organisaties die opleiden en begeleiden inzake zelfstandig ondernemen

dot TopLogo EQUAL

Home page
DP Search
TCA Search
Help
Set Language Order
Statistics