IMPORTANT LEGAL NOTICE
 

 WERK.WAARDIG ascii version

Belgium (nl)

 
DP Managing organisation : Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen vzw
Other national partners :
EQUAL theme :Entrepreneurship - Social economy 
Type of DP :Geographical - Other - KORTRIJK 
DP Legal status :Association without legal form 
DP identification :BEnl-16 
Application phase :Approved for action 2 
Selection date :21-06-2005 
Last update :21-12-2005 
Monitoring:  

Rationale

Text available in

The project idea "WERK.WAARDIG - A knowledge pool for the social services economy in South West Flanders" results from the following conclusions:

1. Despite the large offer of initiatives in the field of education and work experience, unemployment figures remain high. This is mainly the case for semi- and unskilled workers and other deprived groups within the labour market. Consequently, the social economy has managed to secure a prominent position on the policy agenda during the past months. Much attention has been paid to those social economy forms which capitalize on new needs, both in the field of individual services (e.g. domestic help, shopping for seniors) and collective services (e.g. cleaning up wild garbage, renovation of old buildings, organisation of meetings).

2. The social economy landscape is especially diverse and complex: sheltered workshops, so-called insert or integrating divisions and companies, community and neighbourhood services, "labour care"-systems, work experience projects, "art.60" employment, "PWA" cheques and service cheques, etc. Moreover, the legislation context is evolving at a terrific pace. Authorities which are planning to take initiatives, are logically in need of support and guidance to implement and concretize their projects.

3. In the field of business, companies receive solid support from social start-up centres and incubation centres. These centres, such as for example Kanaal127 in Courtrai, offer know-how and support to young or starting companies which engage deprived groups. The STC (Subregional Employment Committee) also elaborates projects aiming at the employment of target groups in search of employment in regular economic activities.

4. To this day, local governments and social-profit organisations do not receive any comparable support. Nevertheless, they have to play a crucial part in the field of the social economy. Over the previous years, the competences of local governments have increased significantly. For example, local authorities were asked to play the key role in developing a services economy on their territory within the framework of the Werkwinkels or ‘Workshops’. OCMWs (public centres for social welfare), too, have to fulfil a legal task with regard to employment: on the one hand they have to make sure that people are in line with unemployment regulations; on the other hand they have to provide a perspective in the long term, i.e. a durable reintegration on the labour market.

5. Contacts in South West Flanders indicate that local governments are increasingly aware of the fact that they have to play an important part with regard to the social economy and the development of new services. However, local governments – especially those originating from smaller municipalities – often lack the time, the means and the know-how to fulfil their key role in the best possible way. Consequently, they are in great need of support to develop and implement a social employment policy. It is by no means evident that every Flemish municipality employs or will employ sufficiently trained and experienced staff. As a result, there is an urgent need for intermunicipal co-operation and combining expertise at the regional level.

6. South West Flanders is a dynamic region in which a considerable number of projects have already been developed and various experiments have been carried out in the broad sphere of the social (services) economy. The time is ripe to structure and professionalize a few things and to concretely place the acquired know-how and experience at the disposal of other interested parties in the region, local governments or social-profit organisations.

dot Top


Objective

Text available in

By analogy with the social start-up centres which offer know-how and support to companies engaging deprived groups, the project “WERK.WAARDIG” wants to develop a regional offer of support for local governments and non-profit organisations willing to start work with deprived groups in a creative way. The principal objectives of the project consist of:

1. The offering of guidance and support to local governments from South West Flanders within the framework of their key role regarding the development of employment in local services (cf 2nd pillar Local Workshops).

2. The offering of professional advice and concrete tailor-made support (e.g. with regard to management, financing, coaching, marketing & promotion, services quality, etc.) to starters and initiators in the field of the social services economy in South West Flanders.

The project provides the creation of a so-called knowledge pool with regard to the social services economy. In this respect, it is of crucial importance to make maximum use of the existing regional expertise and know-how in the field of social activation as a leverage to launch and further support new projects.

dot Top


Innovation


Nature of the experimental activities to be implemented Rating
Guidance, counselling ****
Employment aids (+ for self-employment) ****
Employment creation and support ****
Training of teachers, trainers and staff **
Guidance and social services ***
Awareness raising, information, publicity ***

Type of innovation Rating
Process-oriented **
Goal-oriented ***
Context oriented **

Text available in

Het project is minstens om 5 redenen innovatief :


(1) Een antwoord bieden op een op vandaag onbeantwoorde ondersteuningsvraag

Bij de probleemstelling werd erop gewezen dat we een antwoord willen geven op concrete ondersteuningsvragen uit de regio. Het ondersteuningsaanbod dat we willen uitbouwen, bestaat op vandaag niet - noch in Zuid-West-Vlaanderen, noch elders in Vlaanderen - en dat is meteen een belangrijk innovatief aspect van WERK.WAARDIG.
Het onderscheid en de afstemming met de incubatiecentra werd elders al besproken. Daarnaast bestaan er nog andere ondersteuningsstructuren (b.v. VVSG, diverse koepels, adviesbureaus). De praktijk wijst uit dat lokale actoren niet snel geneigd zijn beroep te doen op dergelijke instanties die op Vlaams of federaal niveau opereren. De afstand tussen Kortrijk en Brussel is letterlijk en figuurlijk vrij groot. Vandaar expliciet de keuze voor een regionale aanpak. Een regionaal initiatief kan een meerwaarde bieden omdat zij veel beter de noden en signalen van op het terrein kan opvangen en ook veel beter zicht heeft op de knowhow die reeds opgebouwd is binnen de regio zelf.


(2) De regio als hefboom om sociale diensteneconomie te ondersteunen

Het innovatieve karakter komt eveneens tot uiting in de structuur van het project, nl. een vergaande vorm van intergemeentelijke en intersectorale samenwerking waarbij lokale besturen, social-profit organisaties en andere arbeidsmarktactoren zich engageren om een project op te zetten dat hen ondersteunt bij de uitvoering van gespecialiseerde taken rond sociale diensteneconomie (zonder dat zij hierbij evenwel de controle en verantwoordelijkheid verliezen!).


(3) Een geïntegreerde kijk op sociale economie

De bestaande regelgeving rond sociale economie onderscheidt tal van verschillende werkvormen: sociale werkplaatsen, arbeidszorg, invoegbedrijven, buurtdiensten, etc. Het project Werk.Waardig wil een verdere versnippering van het landschap van de sociale economie vermijden en bewust "vakjes-overstijgend" te werk gaan.


(4) Bestaande expertise en know-how als hefboom om de sociale diensteneconomie te ondersteunen

Zuid-West-Vlaanderen is een dynamische regio waar al heel wat know-how aanwezig is in de ruime sfeer van sociale economie. Ervaren projectcoördinatoren worden in de praktijk vaak geconfronteerd met vragen van omliggende gemeentes en (potentiële) starters. Een aantal gemeentes of gelieerde vzw's heeft wel degelijk interesse in de opstart en/of verdere uitbouw van de sociale diensteneconomie, maar het ontbreekt hen aan know-how om dat ook effectief te doen. Deze knowhow is duidelijk aanwezig bij ervaren projectcoördinatoren maar het ontbreekt hen dan weer aan tijd en middelen om op alle vragen in te gaan en andere projecten te kunnen adviseren.

Het project WERK.WAARDIG wil de nodige ruimte creëren om vraag en aanbod van de betreffende expertise bij elkaar te brengen. Eerder dan te investeren in een tussenlaag of nieuwe mensen die van nul moeten starten, willen we enkele experts uit de regio gedurende een deel van hun tijd vrijstellen om professioneel advies en ondersteuning te geven op maat van starters en andere initiatiefnemers.

Het is immers geenszins evident dat elke individuele gemeente of non-profit organisatie de vereiste know-how in huis heeft of zal halen. Intergemeentelijke samenwerking en het bundelen van expertise op regionaal niveau dringt zich op uit redenen van efficiëntie, kostprijs en kwaliteit. Sociale economie en meer specifiek de uitbouw van de dienstenwerkgelegenheid, is dan ook een thema bij uitstek dat in aanmerking komt voor de uitbouw van zogenaamde "shared services".


(5) Concrete ondersteuning "in het veld"

De dienstverlening die in het kader van Werk.Waardig zal worden geboden, beperkt zich hoegenaamd niet tot abstracte ondersteuning vanop afstand of algemene belangenbehartiging. Het is expliciet de bedoeling enkele FTEs te hebben die ter plaatse gaan in de gemeentes van Zuid-West-Vlaanderen en samen met de intermediaire doelgroep nieuwe projecten opzetten. Het innovatieve karakter van het project ligt dus ook in feit dat personeel met ervaring "ter beschikking" gesteld wordt om lokale besturen en social profit organisaties ter plekke te begeleiden.

dot Top


Budget Action 2

250 000 – 500 000 €

dot Top


Beneficiaries


Assistance to persons 
Unemployed  20.0%  20.0% 
Employed  20.0%  20.0% 
Others (without status, social beneficiaries...)  10.0%  10.0% 
  100.0% 
 
Migrants, ethnic minorities, …  0.0%  0.0% 
Asylum seekers  0.0%  0.0% 
Population not migrant and not asylum seeker  50.0%  50.0% 
  100.0%
 
Physical Impairment  0.0%  0.0% 
Mental Impairment  0.0%  0.0% 
Mental Illness  0.0%  0.0% 
Population not suffering from a disability  50.0%  50.0% 
  100.0% 
 
Substance abusers 0.0%  0.0% 
Homeless  0.0%  0.0% 
(Ex-)prisoners  0.0%  0.0% 
Other discriminated (religion, sexual orientation)  0.0%  0.0% 
Without such specific discriminations  50.0%  50.0% 
  100.0% 
 
< 25 year  10.0%  10.0% 
25 - 50 year  20.0%  20.0% 
> 50 year  20.0%  20.0% 
   100.0% 

Assistance to structures and systems and accompanying measures Rating
Support to entrepreneurship ****

dot Top


Empowerment

 

 With beneficiaries

Participation
Promoting individual empowerment
Developing collective responsibility and capacity for action
Participation in running and evaluating activities

Text available in

De voornaamste doelgroep van WERK.WAARDIG zijn de lokale overheden uit
Zuid-West-Vlaanderen. Zij zijn immers als eerste verantwoordelijk voor de ontwikkeling en regie van de diensteneconomie binnen hun gemeente.

Aangezien de lokale besturen de voornaamste doelgroep zijn van dit project, werd ervoor gezorgd dat ze via het huidige partnerschap optimaal bereikt kunnen worden. Stad en OCMW Kortrijk, de grootste lokale overheden uit Zuid-West-Vlaanderen, zijn van bij de start volwaardige partners in het project. Kortrijk wenst meer en meer zijn rol als centrumstad in de regio op te nemen. Dat geldt ook voor wat betreft de verdere ontwikkeling van de sociale economie.

Het Welzijnsconsortium, coördinator van dit projectvoorstel, op zich een
samenwerkingsverband is tussen alle OCMWs en gemeentes uit de regio en private welzijnsactoren. De lokale besturen zijn vertegenwoordigd in alle bestuursorganen en vormen daarmee het als het ware het "natuurlijk netwerk" van het Welzijnsconsortium.

In het project zal veel aandacht uitgaan naar de communicatie met en informatie van de lokale besturen. Dit gebeurt onder meer via de Conferentie van Burgemeesters, het Overleg van OCMW-voorzitters en secretarissen, de Raden van Bestuur van de partners Leiedal, Resoc Zuid-West-Vlaanderen, Welzijnsconsortium. De bestaande regionale overlegplatforms zullen dus ten volle worden benut. Zo ook het bestaande Netwerk Arbeidszorg Zuid-West-Vlaanderen en het nog op te richten Netwerk West-Vlaamse Buurtdiensten, die vanuit het Welzijnsconsortium worden ondersteund.

Bovendien worden de contactpersonen sociale economie binnen de gemeentebesturen, de OCMW's en de Werkwinkels op geregelde tijdstippen geïnformeerd over het verloop van het project (schriftelijk of via overlegtafels). Daarenboven komt het regionaal forum jaarlijks één à twee keer samen. Dit forum is geïntegreerd in het Strategisch Plan voor de Zuid-West-Vlaamse economie.

Zie ook het communicatieplan (uit te werken in fase 1 van het project).

In de verkennende fase worden in de acties 1 en 2 de doelgroepen bevraagd naar hun noden en behoeften. De resultaten hiervan zullen op een regionaal infomoment worden gepresenteerd.
In de testfase zullen vooral de test-gemeenten actief betrokken zijn bij de implementatie van de dienstverlening in een experimenteel stadium.
De disseminatieacties zijn op de eerste plaats tot de doelgroep gericht.

 

 Between national partners

Text available in

Alle partners (zowel de cofinanciers, de strategische en de operationele partners) maken deel uit van de projectstuurgroep die het project aanstuurt. De stuurgroep gaat akkoord met het principe een tandem van bestuurder/beslisser en technicus/uitvoerder per partner af te vaardigen naar de projectstuurgroep. Dit garandeert de beleidsmatige betrokkenheid bij het project. De stuurgroep zal gedurende de ganse looptijd van het project samenkomen, minimaal driemaandelijks. Telkens zullen de tussentijdse financiële en inhoudelijke rapportages t.a.v. het Equal-secretariaat op de agenda staan.

Tijdens de uitvoering van het project nemen verschillende operationele partners verschillende acties op zich. Zie hiervoor het Nationaal Actieplan als bijlage 1 bij de Vlaamse Samenwerkingsovereenkomst.

dot Top


Transnationality

 

 Percentage of the budget for transnational activities

  • 10.0%

 Transnational Co-operation Partnerships

Transnational Co-operation Agreement DPs involved
4033 @-base CZ 37
SK 60
UKgb 145

dot Top


Background

 

 Involvment in previous EU programmes

  • Two and more partners involved in A&E

dot Top


National Partners


Partner To be contacted for
Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen vzw Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership

dot Top


Agreement Summary

Text available in

De Vlaamse samenwerkingsovereenkomst samen met de Raamovereenkomst is beschikbaar op het ESF-Agentschap.

Development Partnership Agreement summarywww.vlaanderen.be/equal

Last update: 21-12-2005 dot Top


Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen vzw


Bloemistenstraat 2B
8500 Kortrijk
www.welzijnsconsortium.be

Tel:+32056249916
Fax:
Email:welzijnsconsortium@skynet.be

 
Responsibility in the DP: Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Type of organisation:Other
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff < 10
NUTS code:KORTRIJK
Date of joining / leaving:30-06-2004 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Dejonckheere Johan +32056249916 dejonckheere.johan@skynet.be projectmedewerker

Last update: 21-12-2005 dot Top 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Warning! This section is not meant to be read directly, but rather be navigated through from the main page above.
 
 
 
 

WERK.WAARDIG


Logo EQUAL

Home page
DP Search
TCA Search
Help
Set Language Order
Statistics