IMPORTANT LEGAL NOTICE
 

 Social Business ascii version

Belgium (nl)

 
DP Managing organisation : Kanaal 127
Other national partners : Febecoop Adviesbureau Vlaanderen
GOM West-Vlaanderen
Hefboom
Mentor Competentiecentrum
EQUAL theme :Entrepreneurship - Social economy 
Type of DP :Sectoral - Services 
DP Legal status :Association without legal form 
DP identification :BEnl-15 
Application phase :Approved for action 2 
Selection date :21-06-2005 
Last update :11-01-2007 
Monitoring:  

Rationale

Text available in

Based on our experiences in dealing with deprived groups that are sorted out of the regular sector in employment we developed a new idea of enterprising ; small companies starting at their own (we call them ‘insert-companies’) or as a branch of a regular company (called ‘insert-branches’). Regular companies or companies that are starting-up are being encouraged by a subvention in wages that will be reduced in time. This creates the possibility of organising new activities in favour of employing deprived groups in which we find people low qualified (maximum high secondary level), 1 year unemployed or people with low secondary level in combination with 1 day of unemployment.

Nevertheless the initiative seemed poor successful ; only a few insert-companies started up and even less new insert-branches were being developed. Besides, the starters that tried to develop their business were dealing with lot of difficulties.
We wanted to make things hum and to support the initiatives in order to be successful ; special organisations and tools were being created. This action resulted in take-off and advisory centres in social economy, the global organisation VOSEC, the Flemish Participation Funds Trividend, etc. Likewise we count on several subvention programs (ESF, Equal, Management ES-Change,…) to work on new projects guiding and supporting insert-companies and -branches on a professional way. It signifies that the sector of social economy – consisting of insert-companies and insert-branches – is now being empowered. As a result we notice that starters are successful and deprived groups are being employed on a durable and productive way.

Take-off centres in social economy play an important role in guiding, supporting and stimulating potential starters to develop insert-companies or –branches.
The objective is to offer them the opportunities of growing to be successful, to be solid on the market, to be durable and to employ lots of deprived people. This act subscribes the surplus values concentrated on ‘people, planet and profit’, we offer them specific methods, tools, organisations, financial resources on the scale of social economy.

A bad experience is that the guidance is mainly ‘ad hoc’ (arbitrary) ; we can’t refer to a detailed process script or scheme to support an insert-company or –branch on a professional way. Too often we have to count on former experiences or arbitrary (positive) contacts with organisations, or we have to go and find some information on the subject. In general the guidance starts with the draw up of a solid budget plan, however we always aim at the financial and economic context of the company, taking into account that social economy has to focus on enterprising according to the principles of surplus economic values. We have to redress the balance between mankind and environment. At last we notice that companies only ask for advise or support in time of crises. We all know the importance of implementing some values on starting the business so one can tune its business activity on these values, and not to review business activity when it’s already too late. It’s of real importance to introduce values as environment, mankind and economy in the business plan and to find good balance in the mission, strategy, planning and implementation.

With the support of EQUAL it’s our aim to develop a pattern for quality and good management out of the take-off centre, in order to support starters in finding good balance – according the principles stated in the charter for surplus values – in their business and budget plan. On this base they can develop their business activity on a solid social economic way, make good selections in staff that can be qualified throughout extra education and support on their demand,… the starting company acquires a solid position in society.
Another objective of our take-off centre is to create a good structure in regular and social economy towards all initiatives, organisations, regulations and tools in order to make a survey on the landscape in supporting insert-companies and –branches so one can find ones way for further guidance.

dot Top


Objective

Text available in

With the support of Equal we want to elaborate social economy efforts towards insert-companies and –branches. Our approach is to introduce an intensive, effective and productive management support on a structural base, by which we will substructure on a solid base the activity of the take-off centres and enhance the transparency of the sector. People will be attracted again to start an insert-company or –branch, they will have good opportunities in succeeding and employment of deprived people will be stimulated.

We want to create a process script, a manual for take-off centres in guiding (potential) entrepreneurs in social economy (insert-company and –branches), offering commercial advise and subscribing the surplus values in social economy that have to be followed in practice. These starting entrepreneurs can always count on professional guidance and support on their successful way from insert-company or –branch up to regular business activity. In return the process script has to be based on objective data and economic standard rules, always according to the basis values on social economy.

dot Top


Innovation


Nature of the experimental activities to be implemented Rating
Guidance, counselling ****
Employment creation and support ****
Improvement of employment services, Recruitment structures **
Guidance and social services **
Awareness raising, information, publicity ****

Type of innovation Rating
Process-oriented **
Goal-oriented **
Context oriented ***

Text available in

1. Heden proberen alle Startcentra en andere organisaties betrokken bij de begeleiding en het functioneren van invoegondernemingen elk op hun manier een bijdrage te leveren. Doordat er geen gemeenschappelijk monitoringinstrument bestaat (met eenvormige criteria en indicatoren), noch van overheidswege, noch vanuit de Startcentra, om te meten of en in welke mate een invoegbedrijf werkt volgens de principes van het Meerwaardencharter, werken zowel de invoegbedrijven als de begeleidende instanties volgens eigen interpretatie.

Het innoverende van dit EQUAL-project zit er dus voornamelijk in dat er een monitoringinstrument wordt uitgewerkt met als hoofddoelstelling dat :

- de invoegbedrijven weten hoe ze maatschappelijk verantwoord kunnen ondernemen, waar de accenten liggen en waarop ze worden afgetoetst;
- hoe ver ze staan in hun maatschappelijk ondernemen;
- de Startcentra (en eventuele andere betrokken instanties) hun dienstverlening gericht en eenvormig kunnen uitwerken volgens de criteria van het monitoringinstrument;
- de subsidiërende overheid (of haar vertegenwoordiging) inzicht krijgt in de werking van de invoegbedrijven, in de tewerkstellingsevolutie van de kansengroepen en de kwaliteit van die tewerkstelling, in de meerwaarde van de invoegmaatregel en ziet waar er eventuele (beleidsmatig) bijsturingen nodig zijn.

Via continu overleg zullen we een breed draagvlak uitbouwen voor ons instrument.

2. Doordat we starten met de voorstellen voortkomend uit de Ronde Tafels (geïnitieerd door Minister Van Brempt en gecoördineerd door VOSEC), voorstellen die unaniem werden uitgewerkt door alle betrokkenen bij de invoegmaatregel, de sociale partners en experten terzake, zitten we van bij de start al met een grote mate van acceptatie. Het komt er dan ook op aan om gedurende de projectuitvoering (de concrete uitwerking van het monitoringinstrument en de managementondersteuning) voortdurend af te toetsen bij de Administratie, het kabinet, de invoegbedrijven, de sociale partners, de andere Startcentra en betrokken instanties, of we nog steeds op dezelfde golflengte zitten en bij te sturen waar nodig. Dit kan maar door regelmatige bevragingen schriftelijk, digitaal of in werkgroepen enerzijds en door testen in een aantal pilootprojecten.

3. Bestaande evaluatie-instrumenten beperken zich meestal tot louter beoordeling of evaluatie en leggen minder de nadruk op verbetering. We willen de invoegbedrijven en –afdelingen en/of de organisaties die ervoor kiezen om te werken volgens de principes van de Meerwaardeneconomie echter via de managementbegeleiding een aanzet geven tot verbetering door te verwijzen naar praktijkvoorbeelden en instrumenten/methodieken. Verbetering wordt dus expliciet geïntegreerd in het ontworpen instrument.

dot Top


Budget Action 2

250 000 – 500 000 €

dot Top


Beneficiaries


Assistance to persons 
Unemployed  20.0%  20.0% 
Employed  10.0%  10.0% 
Others (without status, social beneficiaries...)  20.0%  20.0% 
  100.0% 
 
Migrants, ethnic minorities, …  0.0%  0.0% 
Asylum seekers  0.0%  0.0% 
Population not migrant and not asylum seeker  50.0%  50.0% 
  100.0%
 
Physical Impairment  0.0%  0.0% 
Mental Impairment  0.0%  0.0% 
Mental Illness  0.0%  0.0% 
Population not suffering from a disability  50.0%  50.0% 
  100.0% 
 
Substance abusers 0.0%  0.0% 
Homeless  0.0%  0.0% 
(Ex-)prisoners  0.0%  0.0% 
Other discriminated (religion, sexual orientation)  0.0%  0.0% 
Without such specific discriminations  50.0%  50.0% 
  100.0% 
 
< 25 year  10.0%  10.0% 
25 - 50 year  20.0%  20.0% 
> 50 year  20.0%  20.0% 
   100.0% 

Assistance to structures and systems and accompanying measures Rating
Support to entrepreneurship ****

dot Top


Empowerment

 

 With beneficiaries

Participation
Promoting individual empowerment
Participation in the project design
Changing attitudes and behavior of key actors

Text available in

De (potentiële) zaakvoerders van ondernemingen met bedrijfsactiviteiten die zich lenen tot tewerkstelling van mensen uit de kansengroepen zijn onze belangrijkste doelgroep.

Via een bevraging van de huidige zaakvoerders van een invoegbedrijf en van de actoren die betrokken kunnen zijn bij de begeleiding van de zaakvoerders, zal nagegaan worden wat de knelpunten zijn in de begeleiding door de Startcentra, bij de tewerkstelling van mensen uit de kansengroepen en bij het toepassen van de principes van het Meerwaardencharter. Daar zal in het onderzoek extra aandacht moeten aan worden besteed. Een aantal bestaande invoegbedrijven, bedrijven met een invoegafdeling en eventueel andere bedrijven die kansengroepen tewerkstellen en willen werken volgens de principes van het Meerwaardencharter, zullen worden gevraagd om mee te werken aan de testcase: testen van de managementondersteuning volgens het ontwikkelde draaiboek en het toepassen van het monitoringinstrument ter zelfevaluatie en ter controle door de subsidiërende overheid.

Via een bevraging van reguliere zaakvoerders door het WES (1) zal worden nagegaan waar er ruimte is voor tewerkstelling van kansengroepen. Wat zijn de niches? De resultaten van deze bevraging zullen worden gebruikt door de Startcentra om nieuwe projecten op te zetten (invoegbedrijf, invoegafdeling of andere). Een aantal ervan zullen worden gevraagd om als pilootproject mee te werken : tbv het uitschrijven van het draaiboek managementondersteuning (manual) vóór en na de opstart alsook tbv het toepassen van het monitoring-instrument vóór en na de opstart.

Onrechtstreekse doelgroepen zijn de Startcentra en Adviesbureaus, alsook de Vlaamse subsidiërende overheid en tenslotte alle organisaties die betrokken zijn bij de begeleiding van (een aspect) van de bedrijfsvoering van bedrijven. Deze kunnen we tijdens ons project maximaal betrekken door :
- enkele ervaren spelers op te nemen als partner in ons OP of aan te trekken als onderaannemer;
- de organisatie van werkgroepen (partners aangevuld met vertegenwoordigers van bovengenoemde doelgroepen en experten);
- de organisatie van klankbordgroepen (al wie geïnteresseerd is in of betrokken is bij MVO, de invoegmaatregel, tewerkstelling van kansengroepen, werkgelegenheid en ondernemerschap in het algemeen).

Alle partners van het OP kunnen een beroep doen op een ruim en divers netwerk. Tijdens het project zullen we dus veel aandacht besteden aan een goede en open communicatie met die netwerken. Enerzijds door zelf infomomenten te organiseren, een pagina op onze website te reserveren voor het EQUAL-project, via onze Nieuwsbrief, anderzijds door op zoveel mogelijk overlegmomenten het project op de agenda te (laten) plaatsen. In fase 1 van ons project zullen we dan ook veel zorg besteden aan het uitstippelen van een communicatieplan.

(1) Het West-Vlaams Economisch studiebureau (WES) organiseert in mei 2005 een bevraging van een steekproef van ondernemers uit heel West-Vlaanderen. Bij de opstelling van de vragenlijsten zijn de 4 Startcentra van West-Vlaanderen nauw betrokken. Kanaal 127 zal de resultaten uit deze bevraging aanwenden in het EQUAL-project om nieuwe projecten (vb. een nieuw invoegbedrijf) op te zetten en deze als pilootbedrijven te gaan begeleiden.

 

 Between national partners

Text available in

De verschillende partners van het OP worden via de stuurgroepvergadering betrokken bij de cruciale en richtinggevende beslissingen over het projectverloop, de projectinhoud en de financiële aspecten van het project. Zij sturen het project aan. Wanneer de situatie dit vereist worden de onderaannemers eveneens opgenomen in de stuurgroep (o.m. voor de evaluatie na afloop van een bepaalde fase). De vertegenwoordigers van de partners van het OP die binnen hun eigen organisatie geen bestuurs- of directie-functie uitoefenen, nemen de verantwoordelijkheid om hun leidinggevenden op de hoogte te houden van de stand-van-zaken binnen het project en zo de beleidsmatige betrokkenheid van de partners te garanderen.
Bovendien is elk stuurgroeplid vertegenwoordigd in 1 of meerdere werkgroepen die de operationele uitwerking van het project in consensus met andere stakeholders op zich nemen. De stuurgroepleden binnen de werkgroep zijn niet alleen trekker van de werkgroep (roepen samen, zitten voor, nemen verslag, bepalen de agenda, enz.) maar geven tevens feedback over zaken die op de stuurgroepvergaderingen werden beslist en die van belang zijn voor de goede werking van de werkgroep. Er is bovendien steeds een terugkoppeling van de genomen beslissingen binnen de werkgroepen naar de stuurgroep toe.
De voortgang van het project (de ontwikkeling van het draaiboek en de evaluatie-instrumenten en de testings) wordt op continue basis opgevolgd door de coördinator van het project die rapporteert aan alle partners van het OP en de onderaannemers (hetzij op de stuurgroep, hetzij tussentijds via mail/telefonisch).
Resultaten van elke projectfase zullen op een aparte pagina van de website van Kanaal 127 worden geplaatst, naast de aankondiging van en uitnodiging op (transnationale) workshops en conferenties.

De transnationale partners worden eveneens via de stuurgroep, “transnational steering committee”, betrokken bij de voortgang van het nationale en transnationale project. De partners van het OP die niet vertegenwoordigd zijn in de transnationale stuurgroep zullen op de hoogte worden gehouden en om hun mening worden gevraagd op de nationale stuurgroep. Tevens zullen alle rapporten, verslagen, voorbereidende teksten op de transnationale website geplaatst worden. Dit zal de transparantie en de mogelijkheid om te reageren verhogen.
Er zullen ook 4 conferenties worden georganiseerd telkens bij een andere partner. De practische organisatie ligt bij het gastland maar de inhoud, de thema’s worden bepaald door alle partners (transnationale en nationale). Bedoeling is om vanuit de eigen context van elke transnationale partner rond 4 kernthema’s eigen ervaringen, onderzoeksexpertise, best practices,… toe te lichten, om zo te komen tot een aantal gezamenlijke stellingen/standpunten. Resultaten van de conferenties worden opgenomen in een rapport dat op de gezamenlijke website wordt geplaatst, dat moet toelaten op de hoogte te blijven en eventueel te reageren.
Naast de conferenties zullen ook een 3-tal workshops worden georganiseerd die deze conferenties moeten helpen voorbereiden en/of een aantal aspecten ervan verder moeten uitdiepen. Deelnemers aan die workshops zijn partners uit de 4 OP’s en eventuele experten die de grootste toegevoegde waarde kunnen bieden. Ook deze resultaten worden op de website geplaatst.

Dergelijke werkwijze moet een maximale betrokkenheid van de partners garanderen en de disseminatie tijdens de implementatie van het project versterken.

dot Top


Transnationality

 

 Percentage of the budget for transnational activities

  • 10.0%

 Transnational Co-operation Partnerships

Transnational Co-operation Agreement DPs involved
4101 FIND A BETTER CASE AT 3B-14/231
DE XB4-76051-20-BY/205
FI 63

dot Top


Background

 

 Involvment in previous EU programmes

  • Nobody involved in A&E

dot Top


National Partners


Partner To be contacted for
Kanaal 127 Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Febecoop Adviesbureau Vlaanderen
GOM West-Vlaanderen
Hefboom
Mentor Competentiecentrum

dot Top


Agreement Summary

Text available in

De vlaamse samenwerkingsovereenkomst samen met de raamovereenkomst is beschikbaar op het ESF-Agentschap.

Development Partnership Agreement summarywww.equal.vlaanderen.be

Last update: 11-01-2007 dot Top


Kanaal 127


Stasegemsesteenweg 110
8500 Kortrijk
www.kanaal127.be

Tel:+32056237020
Fax:
Email:katrien.galloo@kanaal127.be

 
Responsibility in the DP: Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Type of organisation:Social economy enterprise
Legal status:Co-operative
Size:Staff < 10
NUTS code:KORTRIJK
Date of joining / leaving:30-06-2004 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Galloo Katrien +32056237035 katrien.galloo@kanaal127.be directiemedewerker

Last update: 11-01-2007 dot Top


Febecoop Adviesbureau Vlaanderen


Hoogstraat 28
1000 Brussel
www.febecoop.be

Tel:+32025005312
Fax:
Email:fabv@febecoop.be

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Social economy enterprise
Legal status:Private
Size:Staff < 10
NUTS code:REG.BRUXELLES-CAP./BRUSSELS HFDST.GEW.
Date of joining / leaving:04-02-2005 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Bosmans Peter +32025005308 p.bosmans@febecoop afgevaardigd bestuurder

Last update: 11-01-2007 dot Top


GOM West-Vlaanderen

(New Partner 1)
Baron Ruzettelaan 33
8310 Assebroek
www.gomwvl.be

Tel:+32050367100
Fax:
Email:bedrijvenloket@gomwvl.be

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Public authority (national, regional, local)
Legal status:Public organisation
Size:Staff 10-50
NUTS code:BRUGGE
Date of joining / leaving:30-06-2004 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Van Houtteghem Ilse +32050366783 ilse.vanhoutteghem@gomwvl.be stafmedewerker

Last update: 11-01-2007 dot Top


Hefboom


vooruitgangstraat 333/5
1030 Brussel
www.hefboom.be

Tel:+32022051720
Fax:
Email:hefboom@hefboom.be

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Other
Legal status:Public organisation
Size:Staff < 10
NUTS code:REG.BRUXELLES-CAP./BRUSSELS HFDST.GEW.
Date of joining / leaving:04-02-2005 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Planckaert Els +32022051720 els.planckaert@hefboom.be consulent

Last update: 11-01-2007 dot Top


Mentor Competentiecentrum

(New Partner 1)
Stasegemsesteenweg 110
8500 Kortrijk

Tel:+32056237280
Fax:
Email:piet.lareu@ocmwkortrijk.be

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Education / training organisation
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff 10-50
NUTS code:KORTRIJK
Date of joining / leaving:30-06-2004 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Landuyt Mieke +32056237286 m.landuyt@mentorkortrijk.be consulente competentiecentrum

Last update: 11-01-2007 dot Top 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Warning! This section is not meant to be read directly, but rather be navigated through from the main page above.
 
 
 
 

Social Business


Logo EQUAL

Home page
DP Search
TCA Search
Help
Set Language Order
Statistics