IMPORTANT LEGAL NOTICE
 

 Local Mobility Works ascii version

Belgium (nl)

 
DP Managing organisation : Stad Genk
Other national partners : BLM vzw
Kluster
Limburgs Universitait Centrum - Instituut voor Mobiliteitskunde
Mobidesk Limburg
OCMW Genk
Vlaamse Dienst voor arbeidsbemiddeling
EQUAL theme :Entrepreneurship - Social economy 
Type of DP :Geographical - Urban area - HASSELT 
DP Legal status :Association without legal form 
DP identification :BEnl-14 
Application phase :Approved for action 2 
Selection date :21-06-2005 
Last update :21-08-2006 
Monitoring:  

Rationale

Text available in

Genk is the third largest industrial city of Flanders, after Antwerp and Ghent. The spearhead sectors of Genk are the car industry (Ford), the metal industry and the logistic sector.
Although Genk acts as a job-provider for the whole region (mostly in industrial jobs) a big discrepancy between the amount of unemployed people and the availability of jobs in the region still exists. This is mainly due to the low level of education, right attitudes and the limited knowledge of the flemish language.
To ensure maximum inflow of the unemployed citizens the local authority has developped a strategy since the mid eighties. This strategy consists of:
- upraising the level of individual knowledge by providing (and suppporting) multiple education programmes for unemployed or people at risk
- developing and supporting social economy projects to create extra jobs for the people concerned

dot Top


Objective

Text available in

Based on a survey on the need of local mobility for the inhabitants of the Genk region, we want to explore the possibilities to set up social economy projects in this area to provide extra jobs for the unemployed or people at risk.

dot Top


Innovation


Nature of the experimental activities to be implemented Rating
Guidance, counselling ***
Training ***
Employment aids (+ for self-employment) ***
Integrated measures (pathway to integration) ***
Employment creation and support ****
Training of teachers, trainers and staff *
Conception for training programs, certification ***
Guidance and social services ***
Awareness raising, information, publicity ***

Type of innovation Rating
Process-oriented **
Goal-oriented **
Context oriented **

Text available in

Equal is een experimenteerruimte. Innovatie is belangrijk element is de beoordeling van de projecten. In wat volgt zullen zes innovatieve elementen van dit project kort besproken.

1 Een overkoepelende en geïntegreerde benadering van de mobiliteits-problematiek
Local Mobility Works focust zich niet op slechts één knelpunt, maar benadert de mobiliteits-problematiek vanuit verschillende invalshoeken:
- De werkzoekende die belemmerd wordt in het aanvaarden van een nieuwe job;
- De creatie van zowel directe als indirecte tewerkstelling;
- De bereikbaarheid van industrieterreinen verhogen door collectief vervoer te organiseren. Dit vermindert op zijn beurt de verkeersdruk;
- Minder mobiele personen naar sociale, ontspannings- en culturele activiteiten vervoeren. Hier bedoelen we niet enkel senioren en gehandicapten mee, maar ook kinderen. De levenskwaliteit van deze personen wordt verhoogd en de afhankelijkheid van mantelzorg en van ouders wordt verminderd;
- Het gebruik van de fiets als verplaatsingsmiddel promoten door middel van infosessies, onderhoud van functionele en toeristisch fietspaden, fietsopleidingen en –activiteiten, …;
- De opstart van een boodschappendienst. Personen die moeilijk of geen tijd kunnen vrijmaken kunnen de boodschappen laten leveren of worden begeleid tijdens het winkelen. Ook dit verhoogt de levenskwaliteit.

2 Gendermainstreaming
De belangrijkste opdracht is het verhogen van de mobiliteit door de tewerkstelling van kansengroepen. De dienstverlening komt tegemoet aan de noden van zowel mannen als vrouwen. Tijdens de gehele duur van het project zal voldoende aandacht besteed worden aan gelijke kansen voor beide geslachten.

De mobiliteitsproblematiek kan vanuit het genderperspectief voor een aantal aspecten echter verschillend zijn. Voornamelijk vrouwen kunnen door allerlei factoren andere mobiliteitsbehoeften hebben.
Personen die deeltijds werken, worden met een andere mobiliteitsbehoefte geconfronteerd. Collectief vervoer hoort bijvoorbeeld niet meer tot de mogelijkheden. Een studie van het Nationaal Instituut voor de Statistiek naar deeltijdse arbeid in Vlaanderen (2002) toonde aan dat 41% van de vrouwen en slechts 4% van de mannen deeltijds werkt.
In gezinnen waar slechts één auto aanwezig is, wordt deze meestal gebruikt door de man. Ook dit heeft een effect op de mobiliteitspositie van de vrouw sterk. Vrouwen zijn verplicht om een job te vinden die in de nabije omgeving ligt of goed bereikbaar is met het openbaar vervoer.
Sinds de invoering van de dienstencheques zijn er 10.000 dienstenbanen gecreëerd . De hoofdactiviteit is huishoudhulp bij particulieren, wat een typisch vrouwelijk beroep is. Vanwege de veranderlijke werkplek en het variabel uurrooster hebben zij nood aan flexibele vervoersmiddelen. In Genk, waar de werkloosheid van vrouwen hoog is, verdient dit de nodige aandacht.

Ondanks de aard van de problematiek en de rol die de vrouw daarin speelt, wordt de man in dit project zeker niet als een tweederangs doelgroep benaderd.

Hieronder volgt een algemene, niet limitatieve lijst van aandachtspunten tijdens dit project:
- Engagement van partners om de genderproblematiek voldoende aandacht te schenken.
- Uitwerken van doelstellingen.
- Gelijke toegang tot de experimenten verzekeren, als gebruiker én als werknemers door aangepaste:
- Werving, selectie – toelatingsvereisten
- Jobinhoud en arbeidsomstandigheden
- Methodieken
- Monitoring en evaluatie van de genderdoelstellingen

3 Participatie van doelgroepen in het volledige procesverloop
In dit project willen wij de doelgroepen (in)direct en veelvuldig betrekken in het volledige proces. Wij willen de problematiek verder verkennen en verborgen knelpunten ontdekken. Hierin zal hun inbreng noodzakelijk zijn. Wij zullen hen informeren over initiatieven, al dan niet van Local Mobility Works, die een oplossing kunnen bieden. Zij zullen ook aangemoedigd worden om mee te denken, de initiatieven kritisch te beoordelen en verbeterpunten aan te brengen. Het participatieproces zal verlopen langs verschillende kanalen:
- Wijkmanagers
- Bevragingen bij de doelgroepen
- Overleg en/of samenwerking met specifieke organisaties: zorginstanties, VDAB, sociale economieorganisaties, religieuze instellingen, …
- Informeren dmv folders en/of infosessie
- Contacten met werkgevers(organisaties), werknemers(organisaties)
- ...

4 Competentiemanagement in het kader van werkervaring
De werknemers in deze experimenten zullen voornamelijk in gesubsidieerde arbeidsstatuten aangeworven worden. De verschillende experimenten hebben immers het karakter van werkervaring. Een goede rekrutering, begeleiding, opleiding en nazorg zijn van wezenlijk belang voor een succesvol verloop. Om de slaagkansen te verhogen zullen we een aantal bestaande methodieken verbeteren en nieuwe ontwikkelen.

Aandachtspunten in dit project zijn:

- De verbetering van toeleiding van deelnemers:
Heldere competentie- en functieprofielen;
- Een multi-actor screening moet een naadloze overdracht bevorderen;
- De duur van de werkervaring laten afhangen van de arbeidsmarktrijpheid van de werkzoekende;
- Interne en externe begeleiding op een goede manier organiseren;
- Toepassing van de diversiteitstoets op het werkervaringsstelsel;
- Valideren van verworven competenties tijdens werkervaring.

5 Katalysatorrol van het lokale bestuur

De stad Genk heeft een actief arbeidsmarktbeleid met een tewerkstellingstimulerende component die erop gericht is de toegang tot de arbeidsmarkt en vooral van kansengroepen optimaal te ondersteunen en te bevorderen en anderzijds een vraagstimulerende component die tot doel heeft de werkgelegenheidscreatie te stimuleren. Reeds vanaf de jaren negentig neemt de sociale economie en/of diensteneconomie een belangrijke plaats in dit arbeidsmarktbeleid, waarbij de uitbouw van nieuwe diensten gekoppeld aan de creatie van tewerkstellingsmogelijkheden voor kansengroepen centraal staat.

Het welzijnsbeleid heeft altijd, zowel bij het stadsbestuur als bij het OCMW, een zeer belangrijke plaats ingenomen. Genk heeft zich altijd al erg bekommerd om zijn inwoners die het moeilijker hebben, zowel financieel, fysisch als psychisch. Zij volgen de maatschappelijke evoluties en de steeds complexer wordende vragen van hun klanten op de voet.

Bij de verdere uitbouw van een coherent lokaal welzijnsbeleid wil het OCMW duidelijk op de voorgrond treden. Vanuit een voortrekkersrol voert het OCMW een pro-actief welzijnsbeleid en biedt het nieuwe vormen van hulp- en dienstverlening aan. Daarnaast staat het OCMW open voor vernieuwende ideeën van lokale partners en stimuleert en ondersteunt het OCMW hen bij het nemen van nieuwe initiatieven. In functie hiervan zet het OCMW financiële middelen effectief en efficiënt in en neemt het een signaalfunctie op ten aanzien van ondermeer andere overheden en relevante welzijnspartners.

Gezien de visie, opdracht en de samenwerking tussen de Stad Genk en het OCMW, is het niet verwonderlijk dat zij in dit project een katalysatorrol vervullen. In de aanvangsfase hebben zij een aantal partners samen gebracht om na te denken over sociale en economische problemen. Mobiliteit, tewerkstelling van sociaal zwakkeren, sociale integratie, vereenzaming, … zijn een aantal thema’s die in dit project zijn opgenomen.

In het verdere verloop van dit project nemen zij een belangrijke rol op zich waaronder de regisseur- en trekkersrol. Zij zijn tevens een belangrijke werkgever en financierder in dit project. De doelstelling om een duurzaam initiatief te ontwikkelen ligt in het verlengde van hun visie en strategische doeleinden. Om die duurzaamheid vorm te geven, worden in het budget nu reeds analyses opgenomen die de financiële situatie na afloop van de ESF-financiering beschrijven.

6 Mobiliteit, als remedie tegen eenzaamheid en sociale isolatie
Eenzaamheid is zowel een welzijns- als een gezondheidsprobleem. Het gaat niet alleen over onaangename gevoelens, maar een eenzaam persoon heeft ook een verhoogd risico op het ontwikkelen van een depressie, slaapproblemen, verstoorde eetlust, geen zin meer in bepaalde activiteiten, spierpijn, ademhalingsproblemen, hoofdpijn, vermoeidheid, … Bij deze mensen zien we dat het gebruik van geneesmiddelen zoals slaap- en kalmeermiddelen hoog is. Er kunnen zich echter ook persoonlijkheidsstoornissen ontwikkelen. Eenzaamheid kan namelijk leiden tot alcoholoverconsumptie, zelfverwaarlozing, extreme vormen van angst, machteloosheid, stress, … Dit leidt ook tot een groter risico op sociale opnames, opname vanwege sociale en niet medische redenen, in ziekenhuizen en bijgevolg tot hogere kosten voor de gezondheidszorg.

Eenzaamheid is een complexe problematiek. Om dit te bestrijden zijn belevingsgerichtheid, kennis en inzicht in de problematiek, levensloop en copingmechanismen noodzakelijk. Onder meer verpleegkundigen en hulpverleners hebben een belangrijke taak in het bestrijden van eenzaamheidsgevoelens. Zij helpen eenzame senioren in het ontwikkelen van een nieuw sociaal netwerk en bij deelname aan het maatschappelijk leven. Dit kan onder meer via dienstencentra, dagzorgcentra en woon-zorgcentra.

Het vervoer naar de verschillende centra is een element van het aanbod naar de minder mobielen. Het vervoer naar allerlei ontspannings- en socio-culturele activiteiten zal de sociale integratie en de levenskwaliteit van de senioren en gehandicapten zeker te goede komen.

Mobiliteit is dus een basisvoorwaarde en een middel bij uitstek in de bestrijding van eenzaamheid.

dot Top


Budget Action 2

250 000 – 500 000 €

dot Top


Beneficiaries


Assistance to persons 
Unemployed  20.0%  20.0% 
Employed  10.0%  10.0% 
Others (without status, social beneficiaries...)  20.0%  20.0% 
  100.0% 
 
Migrants, ethnic minorities, …  0.0%  0.0% 
Asylum seekers  0.0%  0.0% 
Population not migrant and not asylum seeker  50.0%  50.0% 
  100.0%
 
Physical Impairment  0.0%  0.0% 
Mental Impairment  0.0%  0.0% 
Mental Illness  0.0%  0.0% 
Population not suffering from a disability  50.0%  50.0% 
  100.0% 
 
Substance abusers 0.0%  0.0% 
Homeless  0.0%  0.0% 
(Ex-)prisoners  0.0%  0.0% 
Other discriminated (religion, sexual orientation)  0.0%  0.0% 
Without such specific discriminations  50.0%  50.0% 
  100.0% 
 
< 25 year  20.0%  20.0% 
25 - 50 year  10.0%  10.0% 
> 50 year  20.0%  20.0% 
   100.0% 

Assistance to structures and systems and accompanying measures Rating
Support to entrepreneurship **

dot Top


Empowerment

 

 With beneficiaries

Participation
Promoting individual empowerment
Participation in the project design
Changing attitudes and behavior of key actors

Text available in

In dit project willen wij de doelgroepen (in)direct en veelvuldig betrekken in het volledige proces. Wij willen de problematiek verder verkennen en verborgen knelpunten ontdekken. Hierin zal hun inbreng noodzakelijk zijn. Wij zullen hen informeren over initiatieven, al dan niet van dit project, die een oplossing kunnen bieden. Zij zullen ook aangemoedigd worden om mee te denken, de initiatieven kritisch te beoordelen en verbeterpunten aan te brengen. Het participatieproces zal verlopen langs verschillende kanalen:
- Wijkmanagers
- Bevragingen bij de doelgroepen
- Overleg en/of samenwerking met specifieke organisaties: zorginstanties, VDAB, sociale economieorganisaties, religieuze instellingen, …
- Informeren dmv folders en/of infosessie
- Contacten met werkgevers(organisaties), werknemers(organisaties)
- Belangrijke inbreng bij de evaluatiemomenten
- Terugkoppeling door het OCMW en de Stad Genk (wijkmanagers, dienst Jeugd, mobiliteitsambtenaar, ...)

Het empowerment blijkt uit de aanpak van de verschillende onderdelen van de begeleiding:
Activering en toeleiding hebben als uitgangspunt dat individuen hun keuzes maken op basis van informatie en constructieve invloed vanuit de omgeving. Begeleidingsacties zijn dan ook gericht op informatieverschaffing en op beïnvloeding binnen een ondersteunende begeleidingsrelatie.

Op de belangrijke keuzemomenten blijft het belang van het individu centraal staan. Bijsturing in functie van het organisatiebelang gebeurt steeds in overleg met de betrokkenen.

Speciale aandacht wordt besteed aan voortdurende competentieontwikkeling van de medewerkers, door middel van coachen, bijscholing, enz.

 

 Between national partners

Text available in

De synergie tussen de partners zal groeien naarmate het project vordert: uitwisseling van knowhow, bevragen en structureren van impliciete knowhow, samenbrengen van losstaande onderdelen in coherente modellen.

Permanente netwerkontwikkeling geldt als belangrijke voorwaarde voor succes. Dit creëert een meerwaarde voor elke partner afzonderlijk.

De project- en stuurgroep zijn de belangrijkste beslissingsorganen. Iedere partner is vertegenwoordigd in de project. We zullen op regelmatige tijdstippen met iedere partner betrokken blijft bij het volledig proces van het project.
De verantwoordelijke van ieder experiment/subdoelstelling rapporteert dan hoe ver hij staat, waar hij mee bezig is en hoe het verder gepland is.

dot Top


Transnationality

 

 Linguistic skills

  • English
  • français
  • Deutsch

 Percentage of the budget for transnational activities

  • 15.0%

 Transnational Co-operation Partnerships

Transnational Co-operation Agreement DPs involved
4706 SINERGIE IN EUROPA GR 232226
IT IT-G2-SIC-058
SK 88

dot Top


Background

 

 Involvment in previous EU programmes

  • Two and more partners involved in A&E

dot Top


National Partners


Partner To be contacted for
Stad Genk Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
BLM vzw
Kluster
Limburgs Universitait Centrum - Instituut voor Mobiliteitskunde
Mobidesk Limburg
OCMW Genk
Vlaamse Dienst voor arbeidsbemiddeling

dot Top


Agreement Summary

Text available in

De Vlaamse samenwekringsoverenenkosmt is samen met de raamovereenkomst consulteerbaar op het ESF-Agentschap.

Development Partnership Agreement summarywww.vlaanderen.be/equal

Last update: 21-08-2006 dot Top


Stad Genk


Dieplaan 2
3600 Genk
www.genk.be

Tel:+32089653600
Fax:
Email:

 
Responsibility in the DP: Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Type of organisation:Public authority (national, regional, local)
Legal status:Public organisation
Size:>250
NUTS code:HASSELT
Date of joining / leaving:30-06-2004 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Quanten Francine +32089654200 francine.quanten@genk.be directeur sociale en economische diensten, beleidsplanning en communicatie

Last update: 21-08-2006 dot Top


BLM vzw

(New Partner 1)
Evence Coppéelaan 91
3600 Genk
www.blmgenk.be

Tel:+32089364445
Fax:
Email:

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Social economy enterprise
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff 10-50
NUTS code:HASSELT
Date of joining / leaving:30-06-2004 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Devisscher Eric eric.devisscher@blmgenk.be coordinator

Last update: 21-08-2006 dot Top


Kluster


Evence Coppéelaan 91
3600 Genk
www.kluster.be

Tel:+32089364445
Fax:
Email:eric.devisscher@kluster.be

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Social economy enterprise
Legal status:Co-operative
Size:Staff 10-50
NUTS code:HASSELT
Date of joining / leaving:30-05-2005 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Devisscher Eric +32089364303 eric.devisscher@kluster.be directeur

Last update: 21-08-2006 dot Top


Limburgs Universitait Centrum - Instituut voor Mobiliteitskunde

(New Partner 1)
Campuslaan 1
3590 Diepenbeek

Tel:+32011268190
Fax:
Email:

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:University / Research organisation
Legal status:Public organisation
Size:Staff < 10
NUTS code:HASSELT
Date of joining / leaving:30-06-2004 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Vereeck Lode lode.vereeck@luc.ac.be professor

Last update: 21-08-2006 dot Top


Mobidesk Limburg

(New Partner 1)
Hendrik Van Veldekesingel 150 b 57
3500 Hasselt
www.mobidesklimburg.be

Tel:+32011870930
Fax:
Email:

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Other
Legal status:Semi-public organisation
Size:Staff < 10
NUTS code:HASSELT
Date of joining / leaving:30-06-2004 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Wolfs Carine mobility consultant

Last update: 21-08-2006 dot Top


OCMW Genk

(New Partner 1)
Weg naar As 58
3600 Genk
www.ocmwgenk.be

Tel:+32089573200
Fax:
Email:

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Public authority (national, regional, local)
Legal status:Public organisation
Size:>250
NUTS code:HASSELT
Date of joining / leaving:30-06-2004 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Tomsin Ward ward.tomsin@ocmwgenk.be hoofd senioren beleid en thuiszorg

Last update: 21-08-2006 dot Top


Vlaamse Dienst voor arbeidsbemiddeling


Thonissenlaan 47
3500 Hasselt
www.vdab.be

Tel:+32011260636
Fax:
Email:stefaan.peeters@vdab.be

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Employment services
Legal status:Public organisation
Size:>250
NUTS code:HASSELT
Date of joining / leaving:25-04-2005 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Peeters Stefaan +32011260636 stefaan.Peeters@vdab.be mobiliteitsmanager

Last update: 21-08-2006 dot Top 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Warning! This section is not meant to be read directly, but rather be navigated through from the main page above.
 
 
 
 

Local Mobility Works


Logo EQUAL

Home page
DP Search
TCA Search
Help
Set Language Order
Statistics