IMPORTANT LEGAL NOTICE
 

 Kompromis na rynku pracy – innowacyjny model aktywizacji zawodowej kobiet ascii version

Poland

 
DP Managing organisation : Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU
Other national partners : Akademia Rodzinna
Dom Zdrowia.pl
Fundacja Centrum Praw Kobiet-Oddział Kraków
Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Malopolski Związek Pracodawców
Małopolski Instytut Kultury
Stowarzyszenie "Akademia Pełni Życia"
Stowarzyszenie na Rzecz Rynku Pracy STOS
Sylwia Styl sp. j.
EQUAL theme :Equal opportunities - Reconciling family and professional life 
Type of DP :Geographical - Urban area 
DP Legal status :Association without legal form 
DP identification :PL-92 
Application phase :Approved for action 2 
Selection date :10-03-2005 
Last update :18-08-2006 
Monitoring:  

Rationale

Text available in

Conciliation between family life and work is an extended issue in European society as its origin lies in the very parameters that have led to the development of the labour market and the social structure. Social and labour organisation in Europe, as in most societies, is based on an imbalance between people’s private and public life. This imbalance originates in the “patriarchal” ideas that legitimise and prioritise the public aspects -represented as productive and remunerated work-, in clear contrast with private aspects -represented by the intimate family household and caring for people. The private space has been repeatedly undervalued and pigeon-holed as “belonging to the feminine world”.


This ongoing process has generated social structures that instead of acknowledging the mutual dependence of both public and private spaces, has placed them in a constant antagonism where it is possible to observe three main issues:

a) Social recognition always tilts towards the public in detriment of the private space.

b) As a consequence of the latter, legislation and normative regulations have allowed a series of resources that encourage the development of the labour market and not of the private space.

c) Private space, and all tasks and duties associated with it, are the exclusive responsibility of women. As a result of this, the incorporation of women in the labour market on big scale has added an extra workload to their lives with a series of negative consequences: giving up professional careers or limiting their professional aspirations, lack of time for themselves, stress, etc.


In developed, democratic societies that comply with human rights the preservation of this constant clash between private and public sphere is completely archaic and out of place. No doubt, this situation has changed in many European countries especially among those that have addressed this situation through serious public intervention with different plans for equal opportunities. Following the European legislation, a large majority of EU countries are committed to obtaining conciliation between family and work life (with their corresponding responsibilities) in a context of balanced equilibrium that allows every human being to reach his/her full development beyond the limitations imposed by the arbitrary limits set by the division between the productive work and the reproductive work.

dot Top


Objective

Text available in

CEL OGÓLNY PARTNERSTWA: Stworzenie modelowych rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego
Celem Partnerstwa jest wypracowanie modelowych, opartych na kompromisie, rozwiązań, które umożliwią skuteczny powrót na rynek pracy rodziców, głównie kobiet, po okresie przerwy związanej z urodzeniem i opieką nad dzieckiem oraz ich aktywizację w trakcie przebywania na urlopie macierzyńskim i wychowawczym. Cel ten wpisuje się w założenia tematu G “Godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz ponowna integracja kobiet i mężczyzn, którzy opuścili rynek pracy poprzez rozwój bardziej elastycznych i efektywnych form organizacji pracy oraz działań towarzyszących” poprzez strukturę Partnerstwa oraz zakładane działania.
Partnerstwo będzie działać na rzecz wypracowania systemu stanowiącego swoistą platformę współpracy pomiędzy podmiotami i grupami zaangażowanymi w problem reintegracji zawodowej po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem. Platforma ta z jednej strony będzie odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania rodziców-pracowników, z drugiej uwzględniać będzie interes i uwarunkowania istotne z punktu widzenia pracodawcy. Będzie testować oraz promować rozwiązania, które korzystnie wpływają na łączenie życia zawodowego i rodzinnego. Założenia tematu G realizowane będą na trzech zasadniczych płaszczyznach:
• działania związane z szeroko rozumianą aktywizacją zawodową beneficjentów projektu i promocją postawy kobiety aktywnej, dbającej o swoje kwalifikacje nawet podczas urlopu wychowawczego/macierzyńskiego;
• wypracowanie i testowanie takich form organizacji pracy wdrażanych w firmach, które są przyjazne rodzicom i akceptowalne przez pracodawców;
• poszukiwanie i testowanie skutecznych rozwiązań w zakresie dywersyfikacji systemu instytucjonalnej opieki nad dzieckiem.
Takie kompleksowe podejście do problematyki godzenia życia zawodowego i rodzinnego rokuje, że proponowane przez Partnerstwo rozwiązania przyczynią się do łatwiejszej i skuteczniejszej integracji kobiet i mężczyzn, którzy czasowo opuścili rynek pracy w związku z powiększeniem się rodziny. Różnorodność proponowanych rozwiązań składających się na opracowany model platformy współpracy gwarantuje także zwiększony wymiar odpowiedzi na potrzeby grup docelowych, które – jak wykazały przeprowadzone badania – są bardzo złożone i uzależnione od wielu czynników.
Istotnym z punktu wiedzenia IW Equal celem projektu jest także promocja wśród pracodawców pozytywnego wizerunku kobiety-pracownika. Poprzez ukazanie realnych korzyści wynikających z zatrudnienia kobiety lub umożliwienia jej powrotu do pracy na to samo lub równorzędne stanowisko po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, Partnerstwo będzie działać na rzecz zmniejszenia skali dyskryminacji wśród tej grupy docelowej.
Cel Partnerstwa realizowany będzie przy współpracy instytucji reprezentujących różne sektory. Takie podejście do projektu, zgodne z założeniami IW Equal, zapewni wieloaspektowe oraz poparte rzeczywistymi doświadczeniami spojrzenie na kwestię powrotu do pracy kobiet i mężczyzn po okresie przerwy związanej z obowiązkami rodzicielskimi. Cel Partnerstwa zostanie osiągnięty także poprzez współpracę ponadnarodową, która kwestie godzenia życia rodzinnego i zawodowego rozpatrywać będzie z perspektywy trzech krajów – Polski, Hiszpanii i Włoch.

dot Top


Innovation


Nature of the experimental activities to be implemented Rating
Guidance, counselling ***
Training ***
Training on work place **
Job rotation and job sharing *
Guidance and social services **
Awareness raising, information, publicity **
Studies and analysis of discrimination features ***

Type of innovation Rating
Process-oriented **
Context oriented ***

Text available in


1. Innovative training and concelling package enabling women competencies development

2. Internet portal – multifuncional tool facilitating obtaining information by the beneficiaries

3. Creating brand „Parents friendly company”

4. Testing innovative organisation methods and evaluation of their eficiency

5. Setting up alternative forms of child care

6. Workshops for fathers


dot Top


Budget Action 2

500 000 – 1 000 000 €

dot Top


Beneficiaries


Assistance to persons 
Unemployed  3.5%  38.0% 
Employed  1.5%  57.0% 
Others (without status, social beneficiaries...)  0.0%  0.0% 
  100.0% 
 
Migrants, ethnic minorities, …  0.0%  0.0% 
Asylum seekers  0.0%  0.0% 
Population not migrant and not asylum seeker  5.0%  95.0% 
  100.0%
 
Physical Impairment  0.0%  0.0% 
Mental Impairment  0.0%  0.0% 
Mental Illness  0.0%  0.0% 
Population not suffering from a disability  5.0%  95.0% 
  100.0% 
 
Substance abusers 0.0%  0.0% 
Homeless  0.0%  0.0% 
(Ex-)prisoners  0.0%  0.0% 
Other discriminated (religion, sexual orientation)  0.0%  0.0% 
Without such specific discriminations  5.0%  95.0% 
  100.0% 
 
< 25 year  0.5%  5.5% 
25 - 50 year  4.5%  88.5% 
> 50 year  0.0%  1.0% 
   100.0% 

Assistance to structures and systems and accompanying measures Rating
Gender discrimination ***
Support to entrepreneurship **
Discrimination and inequality in employment ****
Low qualification **
Unemployment ****

dot Top


Empowerment

 

 With beneficiaries

Participation
Promoting individual empowerment
Developing collective responsibility and capacity for action
Participation in the project design
Participation in running and evaluating activities
Changing attitudes and behavior of key actors

Text available in

Stosowanie zasady empowerment przyniesie konkretne korzyści także w dłuższej perspektywie czasowej:
1. Współpraca z szerokim gronem instytucji, także poza grupą ścisłego Partnerstwa, wpływa na podniesienie skuteczności podejmowanych działań. Partnerzy wspierający, którzy reprezentują władze lokalne oraz centralne wspierać będą realizację projektu w zakresie zasady mainstreaming. Wsparcie projektu oznacza identyfikację z jego celami i założeniami, co daję realną szansę na zaangażowanie organów decyzyjnych kraju w rozwiązywanie problemów związanych z godzeniem życia zawodowego z rodzinnym.
2. Zaangażowanie instytucji wchodzących w skład Partnerstwa na Rzecz Rozwoju w opracowywanie zadań, a następnie w cykl realizacji projektu, daje realną szansę na podtrzymanie współpracy także po zakończeniu działań i podejmowanie kolejnych, wspólnych inicjatyw.
3. Zaangażowanie przedstawicieli grup docelowych w przygotowywanie szczegółowego programu zadań uwiarygodnia potrzebę wyboru poszczególnych działań. Oznacza to, że innowacje proponowane w zakresie aktywizacji zawodowej kobiet przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych oraz w zakresie opieki nad dzieckiem powinny znaleźć zastosowanie także po zakończeniu projektu.
4. Indywidualne zaangażowanie przedstawicieli grup docelowych w działania podejmowane w ramach projektu pobudzi społeczną odpowiedzialność i wolę uczestnictwa w inicjatywach, które zmierzają do naprawy istniejącej sytuacji. Niezależnie od osiągnięć projektu, uczestnicy będą mieli okazję doświadczenia wyników współpracy różnych instytucji i ludzi, którzy działają na rzecz poprawy życia lokalnej społeczności.
5. Korzyści z zastosowania zasady empowerment można rozpatrywać także na poziomie instytucji wchodzących w skład Partnerstwa. Dla większości z nich rola jaką odgrywają w projekcie stanowi istotną wartość dodaną w stosunku do podejmowanej dotychczas działalności. Aktywne uczestnictwo zarówno we wdrażaniu poszczególnych zadań, jak i ich ewaluacji staje się nieocenionym źródłem informacji o potrzebach podmiotów czy osób objętych obszarem oddziaływania danej instytucji partnerskiej. Doświadczenie to pomoże zatem lepiej dostosować się do potrzeb obecnego rynku i efektywniej funkcjonować już po zakończeniu projektu.
6. Stosowanie zasady empowerment w trakcie realizacji projektu będzie miało zastosowanie w procesie ewaluacji podejmowanych działań oraz ich modyfikacji w celu lepszego uwzględniania potrzeb grup docelowych: kobiet-młodych matek oraz pracodawców. Takie podejście nadawać będzie prawidłowy kierunek zmianom proponowanym przez Partnerstwo, a tym samym podnosić ich wartość i możliwość stosowania już po zakończeniu projektu.
7. Budowanie kompromisu pomiędzy pracodawcami i rodzicami aktywnymi zawodowo byłoby niemożliwe bez bezpośredniego kontaktu i zaangażowania przedstawicieli grup docelowych. To oni muszą stać się uczestnikami społecznej mediacji i samodzielnie pokazać jakie ustępstwa są możliwe do zastosowania i jakie ich potrzeby powinny zostać uwzględnione na pierwszym miejscu. Zasada empowerment jest narzędziem takiego zaangażowania, a zatem przyczynia się do realizacji projektu także w kontekście celów długofalowych.
8. Współpraca z beneficjentami ostatecznymi projektu będzie kontynuowana po jego zakończeniu na dwóch zasadniczych płaszczyznach:
a. współpraca z rodzicami aktywnymi zawodowo – poprzez portal internetowy, gdzie udostępniane będą informacje istotne z punktu widzenia tej grupy. Portal będzie zawierał narzędzie umożliwiające wykonywanie sondażów społecznych, a tym samym da możliwość monitorowania potrzeb i sytuacji matek i ojców godzących życie zawodowe i rodzinne
b. współpraca z pracodawcami – poprzez dążenie do zaistnienia marki „Firmy Przyjaznej Rodzicom” na polskim rynku pracy.

 

 Between national partners

Text available in

Konstrukcja i charakter Programu Działania 2 ukształtowany został poprzez zaangażowanie różnorodnych grup, instytucji i organizacji. Włączenie tych podmiotów w analizę sytuacji oraz programowanie działań pożądanych do realizacji w celu osiągnięcia celów projektu odbywało się na dwóch zasadniczych etapach:
1. Badania prowadzane w ramach projektu, których celem było ukazanie luki interesów pomiędzy pracodawcami a potrzebami osób, które ze względu na opiekę nad dzieckiem mają problemy z godzeniem życia zawodowego i rodzinnego. Narzędzia badawcze zostały skonstruowane w taki sposób, aby z jednej strony ukazywały problemy, z jakimi spotykają się grupy docelowe, z drugiej zaś dawały odpowiedź bądź sugestie zmian. Zastosowano następującą metodologię badawczą: badania ankietowe przeprowadzone wśród osób przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych; wywiady pogłębione z kobietami, które nie później niż 6 miesięcy temu wróciły do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem; wywiady pogłębione z pracodawcami; zogniskowane badanie focusowe z przedstawicielami firm (głównie działy HR).
Badania ankietowe oraz wywiady z kobietami ukierunkowały prace nad programem działania związanym z obszarem aktywizacji zawodowej kobiet oraz dostosowaniem form opieki nad dzieckiem do rzeczywistych potrzeb jego klientów. Wywiady i focusy z przedstawicielami firm ukazały sposób postrzegania problemu przez pracodawców oraz możliwości udoskonalania struktury organizacyjnej przedsiębiorstw, tak, aby bardziej sprzyjała godzeniu życia rodzinnego i zawodowego (stosowanie elastycznych form zatrudnienia, telepraca, systemy podtrzymania kontaktu z osobą na urlopie macierzyńskim bądź wychowawczym).
2. Spotkania z przedstawicielami instytucji i organizacji, których profil działalności związany jest pośrednio lub bezpośrednio z problematyką projektu. Spotkania te organizowane były zarówno z podmiotami, które w wyniku rozmów i zainteresowania tematem zdecydowały się uczestniczyć w projekcie (Małopolski Związek Pracodawców, przedsiębiorstwo MITO, Małopolski Instytut Kultury, Akademia Rodzinna) oraz instytucje odpowiedzialne za kreowanie i realizację polityki w obszarze rynku pracy, problematyki równościowej (Małopolski Urząd Wojewódzki – Pełnomocnik ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, Wojewódzki Urząd Pracy, Urząd Miasta Krakowa, Rada Dzielnicy VIII Miasta Krakowa). Wnioski z tych spotkań zostały wykorzystane przy opracowywaniu Programu Działania 2.

dot Top


Transnationality

 

 Percentage of the budget for transnational activities

  • 9.0%

 Transnational Co-operation Partnerships

Transnational Co-operation Agreement DPs involved
4247 EU-RECONCITY: "European Model of a City that Reconciles" ES ES20040254
IT IT-G2-TOS-055

dot Top


Background

 

 Involvment in previous EU programmes

  • One partner involved in A&E

dot Top


National Partners


Partner To be contacted for
Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Akademia Rodzinna
Dom Zdrowia.pl
Fundacja Centrum Praw Kobiet-Oddział Kraków
Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Malopolski Związek Pracodawców
Małopolski Instytut Kultury
Stowarzyszenie "Akademia Pełni Życia"
Stowarzyszenie na Rzecz Rynku Pracy STOS
Sylwia Styl sp. j.

dot Top


Agreement Summary

Text available in

Development Partnership:
„Compromise on the labour market –
innovative model of women’s professional reintegration”1. AIMS

The Partnership aims to develop innovative and model methods which will enable parents, in particular women, effective reintegration on the labour market, after the break related to the maternity period, and will increase their activity during maternity leaves. Hence, the Partnership will strive for counteracting the discrimination of the target group via:
1) establishing a network of institutions of different organisational and legal status and fields of operation, which will cooperate for the achievement of the common goal,
2) an in-depth analysis of the target groups’ situation through the examination and confrontation of employers’ expectations and concerns related to employing women, with barriers and needs of women who wish to continue their careers after maternity leaves (identification of so called “gap of interests”),
3) estimation of the benefits and losses which result from employing women through the economic valuation of quantitative and qualitative factors,
4) achievement of the compromise on the labour market via development (on the basis of previously carried out research outcomes and analyses), testing and dissemination of different methods of the flexible methods of work organisation,
5) change of the stereotypical attitude towards employing women, through the extensive promotion campaign and establishing a network of companies promoting gender equality in terms of employment,
6) design of actions directly aimed to increase professional activity of young mothers, through the increase of their motivation to self-education and self-development, and for this purpose: a) designing pilot training tailor-made for education specificity of women (including computer training which is very often a basis for tele-work), b) creating the internet service, 7) testing few forms of children care and promote the most effective ones,
8) dissemination of the project results and creation of a lobbing system in order to implement verified practices to national, regional and local policies.

2. INNOVATION

Innovation of the project with regard to the process consists in:
1) innovative approach to the identified problem, i.e. resignation from social arguments and priority treatment in terms of employing women in favour of showing real advantages which the employer may gain (e.g. high motivation to work, high competencies and education, good interpersonal skills, ability to work within a team and manage a group of people, etc.); 2) taking into consideration the needs of both: women and employers and finding a certain compromise; 3) working out innovative, flexible methods of work organisation and forms of women participation in the work of the company during their maternity leaves; 4) creation of innovative programme of women professional potential identification which will be the basis for the development of pilot training adjusted to educational needs and ways of studying specific for women; 5) identification and improvement of existing forms of children care via their consolidation or creation of new solutions, giving them institutional frames and disseminating as a good practice.
Innovation with regard to the aim consists in the development of integrated system of activity and reintegration on the labour market of the target group, whose problems on Polish ground have not found enough recognition and so far proposed solutions have been limited to autonomous actions of a rather traditional nature which have not brought considerable results. Thus, the Partnership proposes a complex, multi-aspects’ approach which takes into account the needs of all interested parties, both women and employers.
The innovation of the project refers also to the fact, that the it unites many organisations which have not cooperated before for the achievement of such a goal. This will ensure a real influence of all groups of beneficiaries on the project results.

3. TRANSNATIONAL COOPERATION

The Development Partnership assumes to realise a transnational cooperation with at least three EU countries. The transnational partnership will be brought into being on the basis of such criteria as: similarity of the themes/ aims/ target groups.

The Partnership seeks the partners with whom it expects to exchange the experiences and information on their strategies of actions, tasks planned to be performed, as well as building and managing the Development Partnership, defining and shaping its structure with the purpose of working out optimal results. At the same time transnational cooperation will aim to test, verify and evaluate the results in the partnering country.

From Polish Partnership’s point of view it is also crucial to exchange/ gain experience in the field of promotion and implementation of innovative forms of work organisation, which will enable us to find those methods of ‘flexible employment’ which are most probable to be successfully introduced into Polish companies’ practice. Thus, we expect to cooperate with the countries / DPs which seem to have certain achievements in novel forms of work.
The possible areas of transnational cooperation refer also to the exchange of experiences on innovative institutional forms of children’s care, comparison of the legal adjustments in terms of the maternity leave / reintegration to the labour market issues, testing of the methods which have been worked out in foreign countries.

At the same time, through the transnational cooperation we expect to identify effective methods of lobbing and mainstreaming, so that the project results will be successfully implemented into the Polish policies.

4. PARTNERS INVOLVEMENT

We invite to the Partnership those institutions which can significantly contribute to the achievement of the assumed project aims, find the identified problems in their practice and have close relations with the project target groups. The Development Partnership will thus gather:
- enterprises
- confederations / associations of employers, chambers of commerce and industry
- institutions of children’s care (nurseries, kindergartens, baby-sitters agencies)
- local government bodies
- local communities
- training institutions
- non governmental organisations whose operations relate to the fields of the project.


Last update: 18-08-2006 dot Top


Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU

(PLinEU)
os. Szkolne 2/49
31-975 Kraków
www.plineu.org

Tel:+48 (12) 422 00 07
Fax:+48 (12) 422 00 07
Email:equal@plineu.org

 
Responsibility in the DP: Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Type of organisation:Other
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff < 10
NUTS code:M. Krakow
Date of joining / leaving:16-11-2004 /

Text available in

"PLinEU" European Advisors Association is a non-profit, non-government organization which sprang from the need to establish an organizational framework for volunteer, social and other non-commercial projects by its founders. The Association’s members are between 25-35, with university degrees in the fields of Economics, Arts, and Science, combined with an extensive experience of project work in both private and public sectors (including public administration, local self government, university, SMEs, and NGOs). Variety and wealth of experiences and skills of the Association’s members combine to produce its strong organizational and knowledge potential and versatility, as mirrored by our goals:
promoting civil society and social participation,
developing cooperation with Polish and international NGOs,
advancing the idea of information society,
supporting local and regional development, including development of entrepreneurship,
undertaking actions aimed at groups threatened by social exclusion,
providing organizational support for local government bodies and other institutions and persons in their fundraising efforts.Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Agnieszka Sznajder +48 501 183 886 agnieszka.sznajder@plineu.org beneficiaries - women
Anna Styszko +48 503 115 964 anna.styszko@plineu.org beneficieries - companies
Nowak Agnieszka +48 503707321 agnieszka.nowak@plineu.org financial coordination
Piecuch Katarzyna +48 605 067 391 katarzyna.piecuch@plineu.org Project coordination, Partnership c
Tałach Sylwia +48 600 838 620 sylwia.talach@plineu.org international cooperation

Last update: 18-08-2006 dot Top


Akademia Rodzinna


ul. Prof.Wojciecha Marii Bertla 20/10
Kraków

Tel:+48 12 650 40 30
Fax:
Email:akademiarodzinna@interia.pl

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Enterprise
Legal status:Private
Size:Staff < 10
NUTS code:
Date of joining / leaving:06-06-2005 /

Text available in

The Family Academy boasts a range of expertise in organising innovative childcare, psychological and pedagogical assistance projects.
The Academy’s potential lies above all in the excellent qualification of its staff, providing professional care and instruction to children between 6 months and 5 years of age.
In the environment of respect, acceptance and security, we assist and direct the child’s development according to her or his natural potential. Among the main premises of the Academy is a gentle and secure introduction of children into social interaction.
The Family Academy is also the parents’ meeting place. They can participate in child upbringing workshops, yoga classes, or merely spend time with other parents while watching their children play. They may chat and exchange experiences in bringing up there children, as well as the joys and challenges of parenthood. They can also consult their doubts and anxieties with a psychologist or a pedagogue who provide and receive their professional assistance.
Another field of our activity is providing psychologists’ counselling to parents returning to the labour market after a break (maternity or childcare leave) and those dealing with psychological problems such as anxiety about their child and difficulties in balancing their professional and family responsibilities. Within the framework of the project entitled ‘Compromise in the labour market,’ the Family Academy carries out workshops for fathers, workshops for parents preparing both parents and children for the mother’s return to employment, as well as workshops on ‘Community play groups.’Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Beata Kowalczyk akademiarodzinna@interia.pl beneficiaries - women

Last update: 18-08-2006 dot Top


Dom Zdrowia.pl

(New Partner 1)
ul. Galicyjska 22
32-087 Zielonki
www.domzdrowia.pl

Tel:+48 12 665 03 55
Fax:
Email:solska@mito.com.pl

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Enterprise
Legal status:Private
Size:Staff 10-50
NUTS code:
Date of joining / leaving:06-06-2005 /

Text available in

DomZdrowia.pl is the first and largest on-line pharmacy in Poland, offering its customers a broad range of products including medical goods, diet supplements, medicated cosmetics, as well as pharmaceuticals which do not require a doctor’s prescription. Advantages of shopping on the www.DomZdrowia.pl include convenient access, low prices, easy payment and delivery, customer loyalty programs and facilitated communication with qualified medical personnel. The on-line pharmacy provides services not only within Poland, but also throughout Europe, and even USA and Australia. Our growing base of customers is our greatest pride, and their satisfaction, our biggest reward.Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Solska Dominika +48 12 665 03 55 dominika.solska@domzdrowia.pl flexible work arrangements

Last update: 18-08-2006 dot Top


Fundacja Centrum Praw Kobiet-Oddział Kraków

(CPK)
ul. Brodzińskiego 8
30-506 Kraków
http://www.cpk.home.pl/

Tel:+48 12 2961370
Fax:+48 12 2961370
Email:biuro@cpk.krakow.pl

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Organisation providing support and guidance for disadvantaged groups
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff < 10
NUTS code:M. Krakow
Date of joining / leaving:16-11-2004 /

Text available in

The Women's Rights Center was founded in December 1994. The Center was created to ensure that gender perspective is present during the law-making process and in the application of law, and that women and men are equal before the law. The Women's Rights Center is an advocate for equal status and equal opportunities for women and men both in public life and within the family.

The main goals of the Center are to:
* change the law and the application of law, as well as those customs and habits of the culture at large which violate gender equality;
* ensure that gender perspective is included in the creation and implementation of law, as well as in governmental and non-governmental projects and programs;
* foster the recognition of Women's rights as human rights;
* educate and raise social awareness regarding discrimination and violence against women, particularly within the legal community;
* increase women's awareness of their rights through publications and by providing legal assistance to women who are victims of discrimination and violence.

The Center is accomplishing these goals by:
* monitoring and analysing the existing and proposed legislation and policy from the perspective of gender equality and equal opportunities for women and men;
* conducting research, developing independent analyses and proposing legislation on gender equality and issues of specific importance to women;
* monitoring the implementation of international conventions and agreements signed by Poland which specifically affect women and concern gender equality;
* educating society about gender equality through publications, organising conferences and workshops, and utilising the media;
* providing legal counselling and psychological support to women who are victims of discrimination and violence;
* cooperating with Women's organisations around the world and coordinating regional activities of the East-East Legal Committee.Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Zadumińska Beata +48 12 2961370 biuro@cpk.krakow.pl beneficiaries - women

Last update: 18-08-2006 dot Top


Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

(KSW)
ul. Kanonicza 9
31-002 Kraków
www.ksw.edu.pl

Tel:+48 12429 69 47
Fax:+48 12429 69 47
Email:jakub.nieciunski@ksw.edu.pl

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:University / Research organisation
Legal status:Private
Size:Staff 50-250
NUTS code:M. Krakow
Date of joining / leaving:16-11-2004 /

Text available in

Andrzej Frycz Modrzewski Cracow College is the largest private institution of higher education throughout the Małopolska region, currently with about 17 thousand students enrolled. The College provides high quality education within a steadily expanding range of educational programs. We offer 12 programs (study majors), five of which lead to a master’s degree. In February 2006, Master of Business Administration program will be launched in collaboration with the University of Luton.
The Cracow College is a research centre, conducting academic research and development programs mostly in the fields of humanities and social sciences. The College organises cycles of national and international conferences, and supports a number of scientific journals and other publications including periodicals such as Cracow International Studies Journal (Krakowskie Studia Międzynarodowe) as well as State and Society Journal (Państwo i Społeczeństwo).
The College strives to participate in and nourish the local social and cultural life. Therefore the Cracow College runs two art galleries (Oko dla sztuki and U Frycza), both putting on regular exhibitions. The College extends its patronage over the Elim choir and supports student organisations and academic clubs active within the school. Services of the Careers Office are open to our students and graduates.
The College community pursue their objectives in collaboration with numerous bodies, such as NGOs, companies, local and national government units as well as other educational institutions including 24 foreign universities.Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Nieciunski Jakub +48 12 429647 jakub.nieciunski@ksw.edu.pl reaserch

Last update: 18-08-2006 dot Top


Malopolski Związek Pracodawców

(New Partner 1)
ul Kościuszki 43
Kraków

Tel:+48 12 421 59 99
Fax:
Email:banasik@pracodawcy.org.pl

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Employers' organisation
Legal status:Union, Confederation...
Size:Staff < 10
NUTS code:
Date of joining / leaving:06-06-2005 /

Text available in

The Employers Union of Malopolska (MZP) was established in March 1999, as a regional non-profit employers’ organization. Nowadays, it affiliates companies of the central southern Poland, 92 % of which belong to the SME sector. Our mission is to protect the rights, positions and interests of employers in Poland.

Being a member of the Lewiatan Polish Confederation of Private Employers (PPKPP Lewiatan), the MZP Union represents private employers operating in various areas of business. It also plays a major part in the Polish economic policy making through its statutory participation in the process of law-making and social dialogue.

MAIN OBJECTIVES:
- representing its members in dealings with trade unions, public administration, local authorities, official institutions and public organisations;
- conducting surveys and issuing reports concerning current problems in economic policy and labour market;
- promoting and disseminating universal values, business ethics and CSR in economic activities; creating positive image of businesspeople and their role within the society;

BASIC ACTIVITIES:
- lobbying – directed towards public authorities, trade unions, media and general public;
- conferences, seminars, training programs and meetings for member and associated enterprises;
- partnership & participation in social projects, which are consistent with MZP’s main objectives.Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Banasik Kamila +48 12 4215999 banasik@pracodawcy.org.pl beneficiaries - employers

Last update: 18-08-2006 dot Top


Małopolski Instytut Kultury

(MIK)
ul. Rynek Główny 25
Kraków

Tel:+48 661 613 629
Fax:
Email:WACIAGA@O2.PL

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Public authority (national, regional, local)
Legal status:Public organisation
Size:Staff 10-50
NUTS code:
Date of joining / leaving:06-06-2005 /

Text available in

Małopolski Instytut Kultury — The Małopolska Culture Institute, is a Polish regional institution founded by the local authorities of the Małopolska Region. Our institution undertakes activities, which address the challenges faced by the present-day culture. The MIK programme formula includes developing space for the operation of cultural institutions, as well as promoting and enhancing cultural life.
We focus on inspiration, education, support and consulting in the following five areas:
- modern and effective culture management,
- interactive education for culture,
- new technologies in cultural information,
- analysis of phenomena and processes occurring in culture,
- promoting Małopolska region’s heritage, including that of national and ethnic minorities,
The programmes we offer are addressed to:
- cultural institutions,
- non-governmental organisations, including regional ones,
- individuals, especially residents of the Małopolska Region.
We operate through:
- consulting services regarding self-presentation, building new relationships with the audience and fundraising for cultural activities,
- assistance in initiating international contacts and search for partners to conduct joint projects,
- organisation of workshops and seminars requested by local cultural community.

Our motto is: For culture to exist, it must circulate among people.Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Waciega Sebastian +48 661 613 629 waciaga@o2.pl flexible work arrangements

Last update: 18-08-2006 dot Top


Stowarzyszenie "Akademia Pełni Życia"

(APŻ)
ul. Urzędnicza 57/7
30-040 Kraków
http://www.apz.krk.pl/

Tel:+48 12 6318430
Fax:
Email:apz@krk.pl

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Organisation providing support and guidance for disadvantaged groups
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff < 10
NUTS code:M. Krakow
Date of joining / leaving:16-11-2004 /

Text available in

The Fullness-Of-Life Academy is an association supporting middle-aged and elderly people, especially women.
Our goal is to improve their quality of by creating and offering them a wide range of educational and leisure opportunities. We put special emphasis on giving women access to modern information technology and the achievements of contemporary science and culture. Apart from computer classes, we organise language courses, lectures, seminars, discussion groups, club meetings, hobby groups, and whatever else might interest our members or beheficiaries.

To date we have participated in five European projects concerning up-to-date computer technology. We have decided to share the knowledge thus obtained with the beneficiaries of the Equal project. We believe that our experience will be helpful in project implementation, to the satisfaction of our beneficiaries and partners.Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Kaszkur Barbara +48 12 6318430 apz@krk.pl beneficiaries

Last update: 18-08-2006 dot Top


Stowarzyszenie na Rzecz Rynku Pracy STOS

(STOS)
ul. Mangalia 1, lok.18
Warszawa

Tel:+48 12 411 37 90
Fax:
Email:WIESLAWZ@IMCPOLSKA.PL

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Employment services
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff 10-50
NUTS code:
Date of joining / leaving:06-06-2005 /

Text available in

S-TO-S Association for the Labour Market

S-TO-S Association for the Labour Market:
- Advocates labour market development, advancing business/professional activity.
- Promotes efficient employment.
- Brings together persons dealing with labour market issues.
- Assists in the exchange of experience and collaboration between entities involved in solving labour market problems.

The S-TO-S Association for the Labour Market uses the following tools of activity:

- Organising and participation in meetings, conferences, and seminars.
- Running training programs (including those on the European Social Fund) as well as placements within Poland and abroad on initiatives enhancing active employment policy.
- Collaboration with similarly oriented organisations in Poland and abroad.
- Management and provision of training, consultancy and research projects/services.
- Providing information and preparing publications on the fore mentioned issues.Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Romanska Katarzyna +48 12 634 42 66,int405 kasiaromanska@wp.pl beneficiaries-employers

Last update: 18-08-2006 dot Top


Sylwia Styl sp. j.

(Sylwia Styl)
ul. Belwederczyków 3
31-244 Kraków

Tel:+48 12 4155595
Fax:+48 12 4155595
Email:biuro@sylwiastyl.pl

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Enterprise
Legal status:Private
Size:Staff 10-50
NUTS code:M. Krakow
Date of joining / leaving:16-11-2004 /

Text available in

SYLVIA STYL company, established in 1983, produces women and men’s coats and jackets. The company’s mission is to deliver high quality clothing to customers at moderate prices. The company produces clothing made mostly of Polish textiles sometimes supplemented with imports. The company’s office and warehouse is located in Krakow, while the production plant in Krzczonów (Małopolska region, Myślenice district).
The main trade partners of Sylvia Styl are large network stores and mid-size local shops. Our target group includes customers between 30 - 50 years of age.
At present the company employs 30 persons, including 5 persons in maternity/childcare leaves. 95 % of all employees are women. The company employs two administrative staff, while the remaining employees work directly in the production process. Administrative staff members are university graduates, while the majority of production employees possess vocational qualifications, with 5 persons graduated from technical colleges. The company is interested in implementing flexible forms of employment.Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Tałach Sylwia +48 12 4155595 biuro@sylwiastyl.pl flexible work arrangements

Last update: 18-08-2006 dot Top 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Warning! This section is not meant to be read directly, but rather be navigated through from the main page above.
 
 
 
 

Compromise on the labour market -innovative model of women reintegration

Rationale

Text available in

W ostatnich latach w Polsce znacznie wzrosło wśród kobiet bezrobocie o charakterze masowym wraz z tendencją do utrwalania się bezrobocia długookresowego. Czynniki te mają swoje przełożenie na motywację materialną i pozamaterialną kobiet w zakresie aktywności zawodowej oraz na miejsce, jakie w hierarchii ich wartości zajmuje praca zawodowa.

W epoce podejmowania masowego zatrudnienia przez kobiety, w tym przez te posiadające rodziny, siłą rzeczy musiał utrwalić się nowy wzorzec zachowań, polegający na łączeniu pracy zawodowej, macierzyństwa i obowiązków domowych. Wraz z pojawieniem się gospodarki wolnorynkowej nastąpiły poważne zmiany w obowiązującym dotychczas systemie pracy. Obecnie pracodawcy kładą coraz większy nacisk na zaangażowanie pracowników w wykonywane zawodowo czynności, nakład sił oraz dyspozycyjność. Kobiety mają świadomość zasadniczych zmian, które nastąpiły w tym obszarze. 18% kobiet twierdzi przy tym, że zmiany rynkowe dokonują się kosztem ich życia rodzinnego, 25% z kolei uważa, że zyski i straty się równoważą, przy czym są to zazwyczaj kobiety wykształcone, w stanie wolnym, w wieku 24-34 lat oraz przedstawicielki kadry kierowniczej i wykwalifikowane specjalistki. O możliwości godzenia życia zawodowego z rodzinnym wypowiadają się przede wszystkim studentki, kobiety do 24 roku życia, rozwódki, rolniczki i kobiety o liberalnych poglądach. Przeciwniczkami aktywizacji zawodowej są kobiety powyżej 50 roku życia, emerytki, często uczestniczące w praktykach religijnych oraz kobiety wyróżniające się konserwatywnymi poglądami. Kobiety z tej grupy wskazują na straty wynikające z oddania się przez kobietę życiu zawodowemu w okresie macierzyństwa. W Polsce panuje powszechne przekonanie, iż kobieta może realizować się zawodowo i wyznaczać sobie ambitne cele w tym zakresie pod warunkiem, że nie zaniedbane zostaną codzienne obowiązki domowe. W obecnej chwili wyłącznie od kobiet oczekuje się godzenia pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi. Mężczyzna co najwyżej wspomaga kobietę w wykonywaniu pewnych obowiązków domowych oraz w opiece nad dziećmi. W konsekwencji mężczyźni rzadko korzystają z przysługujących uprawnień, umożliwiającym im większe zaangażowanie w życie rodzinne (np. urlopy wychowawcze). Jest to samo spełniająca się przepowiednia, ponieważ powielanie opisywanego modelu stawia w gorszej sytuacji kobiety i znacznie zmniejsza ich szanse na rynku pracy. Podejmowanie zatrudnienia ze względów materialnych jest typowe dla mężczyzn i kobiet. W przypadku kobiet dochodzi także do przypisywania pracy dodatkowej wartości, jaką jest niezależność finansowa. Przez aktywne zawodowo kobiety wyliczane są również inne aspekty, związane z zaspokajaniem potrzeb wyższego rzędu. Kobiety wymieniają tu możliwość samorealizacji, osiągnięcia satysfakcjonującej pozycji zawodowej. Zauważalna jest tutaj dodatkowo swoista reguła, że im wyższe wykształcenie kobiet tym większe znaczenie motywów nie związanych z kwestiami materialnymi. Utrata pracy postrzegana jest jako zerwanie lub ograniczenie kontaktów środowiskowych, co w dalszej konsekwencji powoduje uczucie osamotnienia i izolacji społecznej. Posiadane wykształcenie ma zarazem bezpośrednie przełożenie na stopień aktywizacji zawodowej. Największą aktywnością wykazują się zatem osoby posiadające wykształcenie wyższe, zaś najmniejszą - osoby z wykształceniem podstawowym. Badania społeczne przeprowadzone przez Partnerstwo w Działaniu 1 dowodzą, że kobiety aktywne zawodowo zauważają większe niż w przypadku mężczyzn ryzyko utraty posady, czego główną przyczynę upatrują w braku współodpowiedzialności za obowiązki rodzinne. Równocześnie zauważalny jest spadek szacunku dla tradycyjnej roli kobiety, związanej wyłącznie z prowadzeniem domu i wychowywaniem dzieci. Kobiety współczesne stają się coraz bardziej niezależne, samodzielne, coraz częściej wyrażają sprzeciw na pełnienie podporządkowanej roli tak w rodzinie, jak i w społeczeństwie. Kobiety coraz później decydują się na macierzyństwo, co więcej, liczba dzieci w rodzinie zdecydowanie odbiega od tej, jaka była popularna niegdyś. Aby zapewnić utrzymanie się na tym samym poziomie liczby społeczeństwa polskiego, każda kobieta powinna urodzić dwójkę dzieci. O przyroście demograficznym będzie mowa wówczas, gdy każda kobieta posiadać będzie przynamniej trójkę dzieci. Polki z kolei coraz częściej zwlekają z decyzją o macierzyństwie do momentu, kiedy ich pozycja zawodowa będzie na tyle silna, że pozwolić będą mogły sobie na absencję zawodową spowodowaną urodzeniem dziecka. Polskim kobietom stawia się sprzeczne wymagania. Respondentki przeprowadzonych badań uważają, że z jednej strony jest promowana polityka prorodzinna, podkreślane dobro dziecka, tj. potrzeba stosowania jak najdłuższej osobistej opieki przez matkę, jak najdłuższego okresu karmienia piersią. Z drugiej zaś strony rząd wprowadza krótsze urlopy macierzyńskie, nie wdrażając przy tym propozycji innych rozwiązań, umożliwiających faktyczne łączenie różnych sfer życiowych oraz samo realizowanie się w nich. W rezultacie polskie kobiety – co podyktowane jest sytuacją na rynku pracy i bezrobociem utrzymującym się na wysokim poziomie – zazwyczaj decydują się na szybki powrót do pracy niedługo po urodzeniu dziecka. Państwo niemal całkowicie wycofało się ze świadczeń na rzecz rodziny, a koszt inwestowania w nowe pokolenie został przeniesiony na rodziców. System podatkowy nie promuje rodzicielstwa. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają, że rozwiązaniem dla istniejącej sytuacji nie będzie zmiana kodeksu pracy prowadząca do zwiększenia istniejących przywilejów kobiet, ponieważ wyraźnie kolidować to może z interesem pracodawcy.

dot Top


Innovation

Text available in

1. Innowacyjny pakiet szkoleń i doradztwa umożliwiający rozwój kompetencji miękkich kobietom na urlopach (zakres lokalny).
2. Portal internetowy – wielofunkcyjne narzędzie ułatwiające zdobywanie informacji przez grupy docelowe (zakres krajowy).
3. Stworzenie marki „Firma Przyjazna Rodzicom”
4. Testowanie innowacyjnych metod organizacji pracy i ocena ich opłacalności
5. Uruchomienie alternatywnych form opieki nad dzieckiem – osiedlowe grupy zabawowe.
6. Warsztaty dla ojców skierowane na zachęcanie ojców do większego zaangażowania w opiekę nad dzieckiem i partycypacje w obowiązkach domowych.


dot Top


Agreement Summary

Text available in

Partnerstwo na rzecz Rozwoju realizujące projekt „Kompromis na rynku pracy – innowacyjny model aktywizacji zawodowej kobiet” podpisało umowę o współpracy ponadnarodowej z Partnerstwami zagranicznymi z Hiszpanii i Włoch. Powołane w ten sposób Partnerstwo Ponadnarodowe podjęło decyzję o zastosowaniu zaawansowanego modelu współpracy, umożliwiającego wspólne wypracowywanie produktów, koniecznych do osiągnięcia wytyczonego sobie celu, jakim jest zaprojektowanie modelu miasta, które poprzez odpowiednią strategię działania umożliwia mieszkańcom godzenie sfery publicznej z prywatną. Podejmowane aktywności uzupełnione zostaną o wymianę informacji i doświadczeń, a także równoległe testowanie rozwiązań, zapewniając wszystkim Partnerom uzyskanie wartości dodanej ze współpracy ponadnarodowej. Wybrany przez Partnerstwo Ponadnarodowe model współpracy odpowiada oczekiwaniom wszystkich 3 zaangażowanych PRR, dając zarazem możliwość faktycznego wypracowania uniwersalnych wartości w obszarze godzenia życia zawodowego z wychowaniem dzieci. Ideą zaplanowanego modelu współpracy jest równe zaangażowanie wszystkich członków Partnerstwa Ponadnarodowego w realizację zadań.
Zadania, które postawiła sobie grupa Partnerów będą realizowane równolegle w trzech krajach. W ramach poszczególnych PRR zadania zostały przydzielone instytucjom, których kompetencje i obszar specjalizacji najbardziej odpowiadają wymaganiom danego zadania. W celu właściwej koordynacji prac, odpowiedzialność za realizację poszczególnych zadań przejmą wyznaczone do tego celu instytucje partnerskie, niezależnie od kraju ich lokalizacji. Istotnym warunkiem właściwej realizacji i koordynacji zadań, na szczeblu międzynarodowym będzie dobra komunikacja między Partnerami uczestniczącymi w poszczególnych zadaniach. Ze względu na najdłuższe doświadczenie w zarządzaniu projektami, prowadzenie Sekretariatu Międzynarodowego leży w gestii Partnerstwa hiszpańskiego.
Zakres odpowiedzialności polskiego PRR obejmuje w szczególności: zorganizowanie pierwszego i trzeciego spotkania ponadnarodowego w Krakowie; identyfikację dobrych praktyk w obszarze elastycznych form pracy na rynku lokalnym; opracowanie przewodnika opisującego działania lokalnej administracji publicznej na rzecz ułatwiania mieszkańcom godzenie sfery zawodowej z prywatną; identyfikację osób, które godzą życie zawodowe z wychowaniem dzieci dzięki stosowaniu technik informatycznych w pracy; przeprowadzenie wywiadów z mężczyznami korzystającymi z urlopów wychowawczych; zidentyfikowanie „sieci optymalnych zasobów” oraz uczestnictwo w przygotowaniu raportu międzynarodowego.

dot Top


National Partners

Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU

Text available in

Stowarzyszenie Doradcow Europejskich "PLinEU" jest organizacja, ktora została powolana w wyniku potrzeby połaczenia osob zainteresowanych działalnoscia spoleczna w sformalizowana organizacje, umożliwiajaca realizacje wspolnych przedsiewziec. Stowarzyszenie zrzesza osoby w wieku 25-35 lat, posiadajace wyzsze wyksztalcenie ekonomiczne, humanistyczne i techniczne oraz dysponujące doswiadczeniem zdobytym w pracy w roznych instytucjach sektora prywatnego oraz publicznego, takich jak: instytucje administracji publicznej i samorzadowej, placowki dyplomatyczne, szkoły wyzsze, małe i srednie przedsiebiorstwa oraz organizacje pozarzadowe. Rożnorodnosc doswiadczen i umiejetnosci czlonkow sklada się na duży potencjal merytoryczny i organizacyjny Stowarzyszenia oraz wszechstronnosc podejmowanych działan, którym ramy nadaja głowne cele organizacji:
- propagowanie idei społeczenstwa obywatelskiego, - rozwoj wspolpracy z organizacjami pozarzadowymi polskimi i zagranicznymi, - upowszechnianie idei społeczenstwa informacyjnego, - wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego oraz rozwoju przedsiebiorczosci, - podejmowanie inicjatyw na rzecz grup zagrozonych wykluczeniem spolecznym, - wspieranie jednostek samorzadowych ubiegajacych się o fundusze oraz wspieranie - organizacyjne i rzeczowe osob fizycznych oraz instytucji, ktore podejmuja takie działania. W powstajacym Partnerstwie, PLinEU będzie pelnic role instytucji wiodacej.

dot Top


National Partners

Fundacja Centrum Praw Kobiet-Oddział Kraków

Text available in

Centrum Praw Kobiet jest organizacja, której misja jest dzialanie na rzecz równego statusu kobiet i mezczyzn w zyciu publicznym oraz w rodzinie. W naszym dzialaniu kierujemy sie przekonaniem, ze prawa kobiet sa niezbywalna, integralna i niepodzielna czescia fundamentalnych praw czlowieka i podstawowych wolnosci, a przemoc wobec kobiet niezaleznie od tego czy sprawca jest osoba prywatna, grupa spoleczna czy państwo, stanowi naruszanie praw czlowieka. Uwazamy, ze aby mówic o kulturze demokratycznej nie mozemy ograniczac sie wylacznie do wymiaru spolecznego i zadowalac sie formalnymi gwarancjami równouprawnienia. Musimy zapewnic kobietom i mezczyznom równe szanse i mozliwosci realizacji ich potrzeb i aspiracji zyciowych w sferze publicznej, w pracy i w zyciu osobistym.

dot Top


National Partners

Stowarzyszenie "Akademia Pełni Życia"

Text available in

Akademia Pelni Zycia jest stowarzyszeniem dzialajacym na rzecz osob w srednim i starszym wieku. Naszym celem jest poprawa jakosci zycia ludzi z tej grupy wiekowej poprzez jak najszerzej rozumiana edukacje oraz tworcze organizowanie czasu wolnego. Szczegolny nacisk kladziemy na ulatwienie osobom starszym dostepu do zdobyczy nowoczesnej techniki komputerowej oraz osiagniec wspolczesnej kultury i nauki.


dot Top


National Partners

Sylwia Styl sp. j.

Text available in

Firma SYLVIA STYL - zalozona w 1983 roku - jest producentem plaszczy oraz kurtek damskich i meskich. Misja firmy jest dostarczanie klientom dobrej jakosci odziezy po umiarkowanej cenie.
Firma produkuje odziez bazujac glównie na polskich tkaninach, które czasami uzupelniane sa importowanymi tkaniami i dodatkami. Siedziba firmy obejmujaca biuro i magazyn miesci sie w Krakowie, natomiast zaklad produkcyjny - w Krzczonowie (woj. Malopolskie, powiat myslenicki).
Glównymi odbiorcami wyrobów Sylvia Styl sa: Galeria Centrum, Monari, Nico Polska, Alma. Produkty kierowane sa do klientów w wieku od 30 - 50 lat.
Obecnie stan zatrudnienia w firmie wynosi 30 osób, w tym 5 osób na urlopach wychowawczych. W strukturze zatrudnienia 100 % stanowia kobiety. Firma zatrudnia 2 pracowników administracyjnych, pozostali pracownicy sa zatrudnieni przy produkcji. Pracownicy administracji posiadaja wyksztalcenie wyzsze. Wiekszosc pracowników zatrudnionych przy produkcji legitymuje sie wyksztalceniem zawodowym, a wyksztalcenie srednie techniczne posiada 5 osób.

dot TopLogo EQUAL

Home page
DP Search
TCA Search
Help
Set Language Order
Statistics