IMPORTANT LEGAL NOTICE
 

 Dajmy sobie prace – Ekoszansa ascii version

Poland

 
DP Managing organisation : United Nations Development Programme
Other national partners : Osrodek Rehabilitacji Uzaleznionych „DOREN” SPZOZ w Rozewcu
Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae”
SWZPZPOZ w Warszawie, Oddzial XVI w Grzmiacej
Stowarzyszenie ROSE „Dla Ludzi i Srodowiska”, Chudobczyce
Stowarzyszenie Wolontariuszy wobec AIDS "Badz z nami"
Zarzad Glowny Stowarzyszenia MONAR
Zarzad Glowny Stowarzyszenia Solidarni „PLUS”
EQUAL theme :Employability - (Re-)integration to the labour market 
Type of DP :Sectoral - Specific discrimination and inequality problems 
DP Legal status :Other 
DP identification :PL-1 
Application phase :Approved for action 2 
Selection date :17-01-2006 
Last update :13-03-2006 
Monitoring:  

Rationale

Text available in

Instytucje polskiego rynku pracy nie zajmują się problemem integracji osób wychodzących z uzależnień od środków psychoaktywnych ani osób żyjących z HIV, choć obydwie te grupy nie są w stanie poradzić sobie bez systemowego wsparcia. Od początku lat 90-ych obserwujemy w naszym kraju wzrost liczbowy używania substancji psychoaktywnych, co potwierdzają także dane lecznictwa stacjonarnego z ostatnich dwóch lat. Grupa uzależnionych i grupa osób żyjących z HIV w większości pokrywają się; większość osób żyjących z HIV uwikłana jest lub była w problem uzależnień. W obydwu grupach wzrasta wskaźnik udziału kobiet.

W Polsce jest obecnie 32 000 do 60 000 osób dotkniętych narkomanią, w tym w 2002 roku przyjęto do lecznictwa stacjonarnego 11 915 osób, co stanowi 13 % wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. Jak wynika z raportu opublikowanego przez Krajowe Biuro d/s Przeciwdziałania Narkomanii (J. Sierosławski, 2002) należy spodziewać się wzrostu tego zjawiska. Wskaźnik osób przyjętych do leczenia w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców wzrasta każdego roku, z 7.3 % W 1990 roku do 31.2 w 2002 roku, w tym wzrasta liczba osób przyjętych pierwszy raz w życiu, co wskazuje na wzrostową tendencję zjawiska uzależnień. Rośnie również liczba kobiet, przy czym odsetek kobiet przyjętych do leczenia waha się w różnych województwach od 18 % do 40 %.

Zjawisko uzależnień często łączy się z bezdomnością i bezrobociem, co pogłębia degradację społeczną i wypadnięcie z ról społecznych. Badania kliniczne wskazują na odsetek 44 % bezrobotnych wśród osób uzależnionych od alkoholu. Odsetek ten, wśród osób uzależnionych od narkotyków sięga nawet 80 %. Jak wynika z badań sondażowych przeprowadzonych w ośrodkach rehabilitacji i readaptacji, poziom bezrobocia i bezdomności w grupie osób trafiających do ośrodków jest bardzo wysoki i sięga odpowiednio 90 proc. i 50 proc.

Jeśli chodzi o HIV AIDS, to Państwowy Zakład Higieny szacuje, że w Polsce żyje z HIV około 20 – 25 tys. osób. Zaś liczba zarejestrowanych zakażeń HIV, według Krajowego Centrum d/s AIDS, od początku epidemii w 1985 roku do października 2005 wynosi 9631 osób, w tym 5228 w związku z używaniem narkotyków. Tu jednak należy dodać, że liczba osób biorących narkotyki przez iniekcje systematycznie ulega zmniejszeniu. Sukces programów z zakresu redukcji szkód (edukacja, programy wymiany igieł i strzykawek) doprowadził do spadku osób używających wspólnych igieł i strzykawek wśród osób przyjmujących narkotyki w zastrzykach. Najszybciej rosnącą drogą rozprzestrzeniania się zakażeń HIV są heteroseksualne kontakty.

Spośród osób żyjących z HIV 30% to kobiety, a 77 % znajduje się w grupie wiekowej 20 - 39 lat, w wieku najcenniejszym dla rynku pracy. Wszystkie te osoby mogłyby mieć swój wkład w rynek pracy, jak i poprawić swoją sytuację życiową pod warunkiem otwarcia dla nich tego rynku.


Nowe generacje leków antyretrowirusowych sprawiły, że osoby z diagnozą seropozytywną mogą funkcjonować w rodzinie i społeczeństwie, w tym także reintegrować się na rynku pracy. Potrzebują jednak stworzenia odpowiednich warunków dostosowanych do sytuacji i potrzeb tych osób. Jak wynika z badań, wśród osób żyjących z HIV tylko 21 % jest zatrudnionych na etacie, 16 % ma rentę oraz pracę dorywczą, 11 % ma rentę oraz wsparcie rodziny, 11 % otrzymuje zasiłek z Ośrodka Pomocy Społecznej, 3 % przyznaje się do żebractwa. Renta socjalna nie pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Niski poziom zasiłków, a dodatkowo niestabilny tryb życia powodują, że część osób znajduje środki do życia z pracy w tzw. szarej strefie. Osobom zakażonym odbierany jest stopień niepełnosprawności, ze względu na polepszający się stan zdrowia. Toteż, pewna grupa osób z HIV jest zbyt zdrowa na świadczenia pieniężna, ale zbyt chora, żeby pracować, z takim poziomem wydajności pracy i dyspozycyjności, jaki wymagany jest przez firmy. Także renciści z HIV zwalniani są z pracy ze względu na stan zdrowia i częstą absencję, co zarówno uzasadnia konieczność poprawy akceptacji społecznej jak i potrzebę tworzenia alternatywnych form zatrudnienia dla osób żyjących z HIV.


Polska cieszy się bardzo znaczącym dorobkiem w leczeniu uzależnień. Problemem jest integracja społeczna osób wychodzących z uzależnień. Istniejące systemy opieki nad osobami uzależnionymi skoncentrowane są na leczeniu i terapii. Po zakończeniu terapii, z racji na deficyt wykształcenia, brak nawyków pracy i stygmatyzację społeczną, oraz przesądy co do dróg zarażenia HIV, podopieczni mają problemy z integracją na rynku pracy. Pomimo pomocy, jaką kieruje się do tej grupy osób w ramach systemu pomocy społecznej (Ustawa z 12 marca 2004) tak jak wsparcie w postaci zasiłków, oraz pomocy w naturze, grupa ta nie jest uwzględniona w programach aktywizacji zawodowej.

dot Top


Objective

Text available in

Wkład PRR „Dajmy sobie pracę – Ekoszansa” do rozwiązywania problemów niekorzystnej sytuacji na rynku pracy osób wychodzących z uzależnień, żyjących z HIV polega na stworzeniu i przetestowaniu zintegrowanego systemu terapii, edukacji i pracy powiązanego z ekologią i współpracą administracji, instytucji i osób indywidualnych społeczności lokalnych. Celem tego systemu jest readaptacja społeczna i zwiększanie potencjału własnego osób dyskryminowanych bądź wykluczonych z rynku pracy, tworzenie systemu szkoleń zawodowych, alternatywnych form zatrudnienia i zielonych miejsc pracy w ośrodkach leczenia i rehabilitacji narkomanów dostosowanych do potrzeb beneficjentów. Wypracowane modele będą mogły być replikowane do programów edukacji i pracy w innych ośrodkach leczenia i rehabilitacji, wśród organizacji pozarządowych i społecznościach lokalnych.

Zgodnie ze strategią Działania I, zidentyfikowane zostały ośrodki gotowe do uczestnictwa w projekcie, określony został ich potencjał oraz uszczegółowione podprojekty do realizacji.

Zgodnie z wymaganiami kategorii A projekt przyczyniać się będzie do tworzenia systemów i narzędzi adaptacji zawodowej osób wykluczonych, w tym w ramach promowania społeczeństwa informacyjnego.


W projekcie tworzony i testowany będzie model połączonych działań terapeutycznych, edukacyjnych i bezpośrednio przygotowujących BO do włączenia do rynku pracy oparty o wzorcowy model EkoSzkoły Życia w Wandzinie, ośrodka dla osób uzależnionych i żyjących z HIV, prowadzony przez stowarzyszenie Solidarnych Plus. Ośrodek dzięki niespotykanemu zaangażowaniu, wysiłkowi oraz wieloletniemu wsparciu UNDP wykazuje się ogromnymi osiągnięciami m.in. w kreowaniu wewnętrznego rynku pracy dla podopiecznych ośrodka, oraz dla kobiet 40 + w biednych środowiskach post-pegrowskich (grupy szczególnie zagrożonej bezrobociem). Ekoszkoła Życia kieruje się w wyborze obszaru działania przesłankami ekologicznymi, i tak głównym przedmiotem działań są te dot. bioróżnorodności, przywracania w regionie tradycyjnych gatunków zwierząt (jak chów kurki zielononóżki) i roślin, pozyskiwania ekologicznie czystej energii, przetwarzanie tradycyjnymi metodami warzyw i owoców, terapię przez pracę w ekologicznych programach i wreszcie działania bezpośrednio prowadzące do certyfikacji ekologicznej.

Kolejne dwa ośrodki modelowe będą wyspecjalizowane w hodowli koni, jeździectwa i hipoterapii oraz pozyskiwania ekologicznie czystego paliwa z biomasy i energooszczędnego spalania. Dodatkowo ekologiczne projekty obejmą zielarstwo, grzyboznawstwo, ochronę starych parków, pszczelarstwo, a także szkutnictwo i ekobudownictwo.


Programy terapeutyczne realizowane dotychczas przez Partnerów poszerzone zostaną o edukację zawodową oraz rozwijanie przedsiębiorczości i tworzeniu wewnętrznego i lokalnego rynku zielonych miejsc pracy, które przywrócą podopiecznym poczucie własnej wartości przez pracę, oraz przyniosą efekty gospodarcze i ekonomiczne. Tworzenie wewnętrznego rynku pracy odpowiada na specyficzne potrzeby osób wychodzących z uzależnień i żyjących z HIV.


Dodatkowo, niwelujemy bariery w dostępie do rynku pracy przez działania na rzecz integracji ze społeczeństwem informacyjnym: szkolenia i tworzenie kiosków internetowych dla podopiecznych w ośrodkach i w społecznościach lokalnych. Poprzez rozwijanie potencjału ośrodków w dziedzinie ekologicznych szkoleń zawodowych, produkcji i usług oraz ich współpracę ze społecznym otoczeniem, ośrodki będą replikować programy edukacji i pracy i rozwijać działania zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych. Replikacja programów ekologicznej edukacji, produkcji i usług do społeczności lokalnych pozwoli zintegrować interes ośrodków z interesem społeczności lokalnej, a tym samym zwiększy poziom akceptacji społecznej dla osób wychodzących z uzależnień i żyjących z HIV.


Zgodnie z wnioskiem na Działanie 1, projekt zakładał również stworzenie drugiego osobnego Partnerstwa pod nazwą Forum Stowarzyszeń osób żyjących z HIV AIDS, które zajęłoby się wymianą doświadczeń i zorganizowałoby bank miejsc pracy dla osób żyjących z HIV. Środowisko organizacji osób żyjących z HIV składa się z dużych stosunkowo silnych organizacji w kilku dużych miastach Polski oraz wielu małych, często jedynie kilkuosobowych organizacji w mniejszych ośrodkach i nie jest gotowe do integracji na pełną skalę. Jednocześnie jednak jednoznacznie wypowiadają się na rzecz stworzenia forum do celu zwiększania dostępu na rynek pracy. Wskutek dyskusji podjętych w środowisku zapadła decyzja by planowane forum organizacji osób żyjących z HIV przyjęło nazwę Forum dla Pracy i na tym neutralnym gruncie przyczyniało się do zwiększania szans osób żyjących z HIV na rynku pracy pośrednio wpływając na zwiększenie integracji samych organizacji. Podprojekt realizowany będzie przez Fundacje Res Humanae, dużą organizację działającą na rzecz osób żyjących z HIV. Ma ona zajmować się zbieraniem i upowszechnianiem dobrych praktyk i narzędzi na rzecz powrotu bądź wejścia na rynek pracy osób żyjących z HIV. Dodatkowe dwa podprojekty realizować będą stworzenie i prowadzenie punktów usługowo-informacyjnych dla osób z HIV poszukujących pracy. Podprojekty te są realizowane w jednym partnerstwie z ośrodkami, co pozwoli bardziej kompleksowo zająć się problemami osób z HIV, w trakcie pobytu i po opuszczeniu ośrodka, oraz w środowiskach wiejskich i miejskich.


Tworzony system opierający się na wzorcowym modelu z ośrodka Ekoszkoła Życia w Wandzinie zawiera elementy wspólne i obligatoryjne, gwarantujące spójność systemu, jak i daje Partnerom możliwość doboru specjalizacji, elastycznego dostosowywania i przetestowania replikacji systemu w lokalnych warunkach. Z uwagi, że znaczna część osób żyjących z HIV, po zakończeniu terapii wraca do, bądź już mieszka w ośrodkach miejskich, dla rozwiązania problemu powrotu na rynek pracy tych osób, w ramach Partnerstwa powstaną dwa modelowe punkty usługowo-informacyjne doradztwa zawodowego w regionie stołecznym i w regionie śląsko-krakowskim dostawane do potrzeb osób żyjących z HIV i chorych na AIDS. Poprzez podprojekt Forum dla Pracy zinwentaryzowane zostaną dobre praktyki i narzędzia, dostosowane do potrzeb tej grupy beneficjentów i służące ich reintegracji na rynku pracy.


Realizacja projektu pozwoli wprowadzić i przetestować replikowalność i skuteczność zintegrowanego systemu w całości jak i jego elementów (metodologie szkoleń i pracy, lokalne programy ekologiczne) oraz przyniesie efekty ekonomiczne w postaci tworzenia wewnętrznego rynku pracy w ośrodkach, poszerzenia oferty lokalnych rynków pracy i osiągnięcia samofinansowania części potrzeb w utrzymaniu ośrodków. Propozycja takiego systemu odpowiada na lukę w polityce rynku pracy, a zarazem poprawia i wzmacnia skuteczność programów terapeutycznych, a przede wszystkim poprawia jakość życia osób wychodzących z uzależnień, żyjących z HIV oraz będzie funkcjonować jako wektor wprowadzania zrównoważonego rozwoju w społecznościach lokalnych.

dot Top


Innovation


Nature of the experimental activities to be implemented Rating
Guidance, counselling ***
Training ****
Training on work place ****
Work placement ***
Job rotation and job sharing *
Employment aids (+ for self-employment) ***
Integrated measures (pathway to integration) **
Employment creation and support ****
Training of teachers, trainers and staff **
Improvement of employment services, Recruitment structures *
Conception for training programs, certification ***
Work organisation, improvement of access to work places *
Guidance and social services **
Awareness raising, information, publicity ***
Studies and analysis of discrimination features ***

Type of innovation Rating
Process-oriented ***
Goal-oriented ****
Context oriented ****

Text available in

Innowacyjność projektu ma różnorodny charakter:Procesu w zakresie: rozwoju poczucia jedności i solidarności społecznej między społecznością lokalną a ośrodkami leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych oraz zakażonych HIV, co doprowadzi do podniesienia świadomości nt. uzależnień, zakażeń HIV i konsekwencji eliminacji zachowań dyskryminacyjnych.Kontekstu: nie istnieje wielopłaszczyznowa współpraca podmiotów społecznych na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób uzależnionych i zakażonych HIV i jednocześnie skierowana na poprawę warunków życia i wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa przez zwiększenie szans na otrzymanie pracy; budowanie takiej właśnie współpracy przewiduje projekt EkoszansaCelu w zakresie: tworzenie modelu spajającego terapię (dla osób uzależnionych) z edukacją zwiększającą dostęp do rynku pracy z jednoczesnym wykorzystaniem tematyki ekologicznej (dobrze komponującej się z celami terapii dla osób uzależnionych)Innowacje:1. Wypracowanie modelu systemowego podejścia do readaptacji społecznej osób po leczeniu odwykowym od substancji psychoaktywnych (w tym zakażonych HIV) poprzez włączenie ich do rynku pracy szczególnie w dziedzinie szeroko pojętej ekologii.
2. Budowanie solidarnej współpracy ośrodkami leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych ze środowiskiem lokalnym w celu pokonania dyskryminujących stereotypów oraz rozwijania wzajemnie korzystniej współpracy. Powstanie modelu współpracy (sposobów komunikacji, listy urzędów i instytucji, przykładowych wspólnych projektów, sposobów wykorzystania dziedziny ekologii w szkoleniu i nabywaniu umiejętności zawodowych przez BO). Upowszechnianie modelu poprzez sieć Partnerów w projekcie, w drugim kroku udostępnienie modelu sieciom ośrodków (typu MONAR) i indywidualnym ośrodkom, opracowanie bazy dobrych praktyk w tym zakresie udostępnionego na forum międzynarodowym, w tym poprzez bazę UNDP ds. współpracy East-East
3. Integracja działań na rzecz zwiększania szans na rynku pracy osób zagrożonych marginalizacją połączona z intensywnym posługiwaniem się komputerem/internetem w celu dzielenia się doświadczeniami, otwarcia na świat, nabycia nowoczesnych umiejętności komunikacyjnych dla osiągania własnych celów, jak poszukiwania pracy. Integracja społeczna poprzez udostępnienie kiosków internetowych, oraz włączanie osób ze społeczności lokalnej, wskazanych przez PUP do szkoleń komputerowych, zawodowych i programów edukacji i pracy powiązanych z ekologią. Zwiększany poziomu akceptacji społecznej ośrodków leczenia i rehabilitacji w lokalnym środowisku a co za tym idzie zmiana stygmatyzującego sposobu patrzenia na osoby uzależnione i zakażone HIV. Stymulacja lokalnych działań na rzecz ekologii. Zmniejszanie ubóstwa poprzez zwiększanie szans na zatrudnienie.
4. Zastosowanie w zarządzaniu przejrzystego systemu zarządzania poprzez MS Project pozwalającego na bieżące angażowanie się partnerów we wdrażanie projektu. Wykorzystanie komunikacji internetowej, czatów i strony Internetowej Partnerstwa do intensywnej komunikacji. Rozwój nowoczesnego sposobu zarządzania zapewniającego uczestnictwo podmiotów w zarządzaniu oraz zastosowanie wyspecjalizowanego systemu komputerowego. Wiedza i praktyka w stosowaniu nowoczesnego zarządzania w projekcie pozwoli na przeniesienie zdobytego doświadczenia na grunt zawodowej działalność.dot Top


Budget Action 2

2 000 000 – 5 000 000 €

dot Top


Beneficiaries


Assistance to persons 
Unemployed  65.0%  20.0% 
Employed  1.0%  2.0% 
Others (without status, social beneficiaries...)  9.0%  3.0% 
  100.0% 
 
Migrants, ethnic minorities, …  0.0%  0.0% 
Asylum seekers  0.0%  0.0% 
Population not migrant and not asylum seeker  75.0%  25.0% 
  100.0%
 
Physical Impairment  12.0%  6.0% 
Mental Impairment  0.0%  0.0% 
Mental Illness  0.0%  0.0% 
Population not suffering from a disability  63.0%  19.0% 
  100.0% 
 
Substance abusers 50.0%  15.0% 
Homeless  10.0%  5.0% 
(Ex-)prisoners  5.0%  0.5% 
Other discriminated (religion, sexual orientation)  10.0%  4.5% 
Without such specific discriminations  0.0%  0.0% 
  100.0% 
 
< 25 year  15.0%  5.0% 
25 - 50 year  55.0%  16.0% 
> 50 year  5.0%  4.0% 
   100.0% 

Assistance to structures and systems and accompanying measures Rating
Gender discrimination *
Disabilities ***
Age *
Low qualification ****
Unemployment ****

dot Top


Empowerment

 

 With beneficiaries

Participation
Promoting individual empowerment
Developing collective responsibility and capacity for action
Participation in the project design
Participation in running and evaluating activities
Changing attitudes and behavior of key actors

Text available in

Zasada ‘empowerment” czyli podmiotowości jest również realizowana poprzez przejrzysty i partycypatywny model zarządzania Partnerstwem. W swojej metodologii ośrodki readaptacji i terapii posługują się metodę społeczności terapeutycznej, która opiera się o zasadę „empowerment”, czyli podmiotowości i zaangażowania podmiotów w podejmowaniu decyzji i realizacji zadań. Aby upowszechnić zasady wspólnego rozwiązywania problemów, związane z metodologia społeczności terapeutycznej, podopieczni ośrodków będą reprezentowani w Forum Beneficjentów. Forum będzie się spotykać na internecie, oraz raz w roku razem z Radą Partnerstwa. Poprzez Forum, beneficjenci będą zaangażowani w ewaluację projektu, w tym szczególnie zasad podmiotowości, równych szans i różnych potrzeb.


1. Promocja indywidualnego zaangażowania

Partnerzy z ośrodków terapii i readaptacji wnoszą do Partnerstwa bogate doświadczenia w realizacji zasady empowerment (podmiotowości) w stosowaniu rehabilitacji osób uzależnionych metoda społeczności terapeutycznej, gdzie ‘podopieczni” biorą czynny udział w procesie terapii i podejmowaniu decyzji dotyczących organizacji ich życia w ośrodku. Ten rodzaj zaangażowania będzie kontynuowany w Partnerstwie.


2. Pobudzenie wspólnej odpowiedzialności i zdolności do działania

Wprowadzenie partycypatywnego modelu zarządzania Partnerstwem w trakcie Działania 1, które mobilizuje społeczną własność projektu i współodpowiedzialności za projekt będzie kontynuowane w działaniu 2, przy czym dodatkowo w proces zarządzania Partnerstwem będą włączeni beneficjenci ostateczni poprzez Forum Beneficjentów, dostęp do informacji na platformie internetowej do zarządzania partnerstwem, oraz wspólne spotkania z Radą Partnerstwa


3. Udział w tworzeniu i modyfikacji planu pracy

Sekwencja tworzenia plan działania rozpoczęta została od tworzenia projektów lokalnych, które następnie były syntetyzowane we wspólny plan działania; Wspieraniem partnerów w realizacji Ewaluacją i modyfikacją planu działania będą się zajmować grupa wsparcia programowego i grupa wsparcia finansowo administracyjnego, wyłonione spośród partnerów i ekspertów, oraz Rada Partnerstwa, gdzie każdy partner ma jednego przedstawiciela.


4. Udział w realizacji i ocenie działań

Partnerzy poprzez wdrażania projektów lokalnych, udział w grupach wsparcia oraz w Radzie Partnerstwa a także beneficjenci, aktorzy wezmą czynny i ciągły udział w ewaluacji zasad gender i empowerment.


5. Zmiana postaw i zachowania beneficjentów pozostających w sferze oddziaływania Partnerstwa

Ocena taka zostanie dokonana wraz z beneficjentami, przy wykorzystaniu metod ankietowych


6. Udział w upowszechnianiu rezultatów

Ośrodki poprzez replikację programów edukacji i pracy do społeczności lokalnych; oraz poprzez swoje organizacje (Monar, Solidarni Plus); UNDP w ramach włączenia rezultatów w bazę danych nt. doświadczeń projektów w regionalnej bazie UNDP, szczególnie w kontekście możliwości replikowania wypracowanych modeli w krajach naszego regionu.

 

 Between national partners

N.C.

dot Top


Transnationality

 

 Percentage of the budget for transnational activities

  • 4.0%

 Transnational Co-operation Partnerships

Transnational Co-operation Agreement DPs involved
3739 Green Legged Chickens DE XB4-76051-20-20/202
ES ES20040558
FI 42
FR AQU-2004-41194
UKgb 134

dot Top


Background

 

 Involvment in previous EU programmes

  • Nobody involved in A&E

dot Top


National Partners


Partner To be contacted for
United Nations Development Programme Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Osrodek Rehabilitacji Uzaleznionych „DOREN” SPZOZ w Rozewcu
Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae”
SWZPZPOZ w Warszawie, Oddzial XVI w Grzmiacej
Stowarzyszenie ROSE „Dla Ludzi i Srodowiska”, Chudobczyce
Stowarzyszenie Wolontariuszy wobec AIDS "Badz z nami"
Zarzad Glowny Stowarzyszenia MONAR
Zarzad Glowny Stowarzyszenia Solidarni „PLUS”

dot Top


Agreement Summary

Text available in

At the initial meeting all the partners agreed on the following statement:


“What we are all here for is that there is discrimination which causes people to be disadvantaged in relation to access to employment and in the actual workplace”.


In the main our target group is people living with HIV (PLWH). However this is not the case for all our partners. Also other people who traditionally take up services of HIV/AIDS projects, e.g. drug users and men who have sex with men belong to our target group. There are differences in the individual target groups of each DP, e.g. people with mental health disorders or other chronic evolutionary diseases and non-heterosexual or transgender people), and these target groups will be included in the actions of the partnership.


Our Polish partner Dajmy sobie prace - Ekoszansa through their 'Eco-chance’ partnership work have a project based upon environmental protection, with one element the preservation of the green legged chicken breed, among a number of others. The partnership has drawn a number of parallels between this work and the common work of all of the partners i.e. the rights of people living with HIV to exist in a world where disadvantage and stigma is commonplace. These parallels can make stark reading where on one hand a breed of chicken that has existed for hundreds of years may soon become extinct and on the other a very lives of millions of people affected by HIV and AIDS.


We trust the parallel is clear. Not only do we want to save the green legged chicken but we also want to ensure that PLWH and associated clients can make a valuable contribution to the economic welfare of their member states and Europe in general.


Common themes that emerged from the initial meeting of all partners were:

• Compare working arrangements with employers and trade unions and share methodologies

• Share cultural approaches via transnational work

• Examine the approaches to chronic illness/living with long term medical conditions

• Compare disability legislation and a common approach to lobbying

• Look at what approaches are used for peer support and training

• Develop and test different models of developing the employability of PLWH

• Compare strategies and develop models for encouraging employers to tackle HIV discrimination in the workplace

All partners have extensive experience in working with people living with HIV (PLWH) in relation to employment. Most of the partners also have previous experience in focusing on employment related questions and transnational work. Discrimination continues to be a major barrier to employment for PLWH and with cases of HIV increasing in all partner states this problem will only escalate if not adequately addressed. All partners are committed to eradicating discrimination as a barrier to employment and wish to test the various approaches that partners are taking to tackling this issue.

Demographically each partner state differs, with underlying 'localised' issues affecting the approach that each project takes. Drug and alcohol abuse is often linked to the problem in the Eastern Europe member states, but similar issues occur in both UK and Germany, albeit on a smaller scale.

Legislation and demographics differs considerably in each member state and as such the approach that each partner has taken is influenced by this. This in turn leads to a wide range of social support mechanisms; in the UK the Positive Futures Partnership operated mainly on a pan-London basis, addressing the needs of some 33,000 PLWH, while in Spain an agricultural residential centre is in place to support over 970 PLWH living in the Extremadura region. Examining each other's specialism in supporting PLWH will enable better support for those who find themselves a minority within the wider HIV community. Approaches to working with specific groups, even within PLWH, differs as well. The UK, German and Finland partners are keen to share their experiences of working with non-heterosexual people or men who have sex with men.

The methodologies for all partners differ, some considerably. Comparisons will not always be easy, however that will not stop the partnership from establishing common areas of work and looking at how different approaches will work in different geographical areas.

There are also variations in approaches to mainstream agencies such as employment groups. Our French partner has developed a wide range of methodologies for working with trade unions, while in the UK we have a great deal of experience of working with employers. We now want to test out whether what we have learnt from these experiences will work in other countries; in particular we are keen to see if our approach will work with our Polish partner. Work that previously took place in Germany will we believe be of great interest to all of the other partners and we are keen to share their experiences. All partners with previous transnational experience are also happy to share the experience that didn't achieve the original expected outcomes. We believe that 'experienced' partners have a duty to support and guide the 'novice' or inexperience partners in their transnational work. That is not to say that we will not encourage risk taking, this is a vital element of what we propose to do. What we will do is reduce duplication and waste and share resources in order to maximise funding and time.


The common objectives of the DPs

Whilst each partnership has its own specific objectives for their programme. We have identified the following as common objectives for this trans national partnership. The common themes that emerged from these were:

• Compare working arrangements with employers and trade unions

and share methodologies

• Share cultural approaches via transnational work

• Examine the approaches to chronic illness/long term medical conditions

• Compare disability legislation and develop a common approach to

lobbying

• Look at what approaches are used for peer support and training

• Develop and test different models of work

• Compare strategies for encouraging employers, or developing models

that will facilitate easier contact with employers dependants and people with deep mental


There are four main areas that have been split into four key task groups.

1. Lobbying to be led by UK To identify cross cutting issues relevant to all partners, develop a baseline for lobby work, share practices and mechanisms for lobbying, collate examples of good practice/ success stories from lobbying, explore possibilities for joint lobbying on EU level where relevant

2. Employers/employment/ trade unions ergonomic led by France, which will include comparing our approach to working with employers and trade unions to other transnational partners, Share methodology for overcome difficulties, Share cultural approaches to chronic illness. To share the principle of the ‘ergonomic’ approach in dealing with disability and employment

3. Vocational Re-adaptation led by Poland

To compare the common points of vocational re-adaptation (therapy, support, guidance, vocational training, ecological/ rural programmes), Gather, document, share and present at relevant conferences examples of good practice and success stories

4. Empowerment and Equal Opportunities led by Finland. This group will focus on comparison of peer support programmes in each country, share mechanism for ensuring and encouraging client empowerment, involvement and participation. Gather, document, share and present at relevant conferences examples of good practice and success stories


The (common/complementary) products/deliverables foreseen

The partnership anticipates the following outcomes as a result of its transnational work

* Comparison of legislation dealing with disabilities in order to influence/lobby policy at domestic and pan European levels.

* Sharing of the mechanisms used in lobbying

*A collection of good employment practice examples for PLWH

*Using Ergonomic expertise share examples of how to create safer working environments for people with HIV

*A collection and dissemination of good practice examples of vocational rehabilitation

* Measure any change in policy as a result of transnational lobbying, both domestically and at European levels


* Develop/compare strategies on how to approach employers and trade unions on a federalational/regional/local levels

* Partnership to inform the public about its work


The development of a range of products labelled 'Green Legged Chicken'. These products might include the following:

* pin badges

* conference bags

* tee shirts

* mugs

* information brochures supported by DVD

* wall posters

* Web-site banners


We believe this will prove an innovative approach to raise the curiosity and therefore attract interest to the partnership at conferences where we will be 'competing' with a wide range of other employability projects.


Added value on the strategy and intended results of each of the DPs involved

The added value on the strategy and intended results of the transnational co-operation will be concluded out of comparison, integration, and adaptation of models and experiences from the DP in the transnational partnership, and bring them into the mainstream of regional and federal labour market policies. Further examples of expected added value are as follows:


• The modification and incorporation of models and tools already developed by the DPs' in previous work

• To become aware of how things work in other European countries and therefore get more insight into the problems and best practice for support work

• To expand experience and competence in transnational and multicultural context

• To impress upon politicians, both European and national, the issues facing PLWH about getting back into or remaining in work

• To help develop common efforts in changing peoples attitudes towards PLWH

• Exchange of expertise, knowledge and materials will produce a common overview of reintegration methodologies of socially excluded people (PLWHA) into the labour market. New possibilities will arise once good practices have been analysed and will become added values for all transnational Partners.

• Sharing of specific expertise between transnational partners such as the Finnish experience in the foield of gender diversity and empowering beneficiaries

There are several more intended results of the transnational work. These are:

- the development of new methods to win over enterprises for engaging and integrating people with disadvantages

- the development of new methods to establish local networks and co-operation models to improve the employability of people with disadvantages

- the development and improvement of work and training modules designed for comparable target groups

- the development of methods in the ICT-field in order to challenge flexibilization of work and training processes

- the identification of barriers concerning the integration of people with disadvantages in the different national labour markets

- the documentation of best practice examples successfully conducted during action 2, will serve as orientation and motivation on a transnational level for enterprises and political protagonists.

- the common processing of cross section themes such as gender

- mainstreaming, activities against racism and xenophobia, openness for people with disabilities, and empowerment as general instruments.

- To gain knowledge about the different legal, social and economical conditions in the participating countries.

Another goal of the transnational work is to fight the discrimination against and the stigmatisation of people with disadvantages in the labour market and in society in general. The transnational work is conceived as a counter-strategy against discrimination and separation in the labour market through the networking of regionally different and innovative approaches, linked up on a Federal and European level. It has to be evaluated whether the target group is reached by the measures on an adequate. The experiences and results will lead to action and knowledge plans, which should influence and instruct the strategies of the political decision-makers in the European countries.


To link up all the strengths in the field (authorities, AIDS-projects, employers and other involved actors), to use synergies in between and between the participating countries and to establish lasting co-operation is an objective of the transnational partnership. This goal corresponds with political attempts to harmonise services and with the latest reforms concerning social and labour policies.

Furthermore, experience with and knowledge about the planned training measures outlined here, specially developed for the specific target group, in their purposeful, context specific demand-led supply and innovative in their methods, should find their way into the regularly offered concepts and measures in the European labour market.Development Partnership Agreement summarywww.ekoszansa.org

Last update: 13-03-2006 dot Top


United Nations Development Programme

(UNDP)
al. Niepodległości 186
00-608 Warszawa
www.undp.org.pl

Tel:+48 22 576 81 82
Fax:+48 22 825 49 58
Email:aleksandra.duda@undp.org

 
Responsibility in the DP: Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Type of organisation:Other
Legal status:Public organisation
Size:Staff 10-50
NUTS code:M. Warszawa
Date of joining / leaving:16-11-2004 /

Text available in

United Nations Development Programme (UNDP) in Poland
UNDP is the UN's global development network, advocating for change and linking countries to knowledge, experience and resources to help people build a better life. We are present in 166 countries, working with them on their own solutions to global and national development challenges. As they develop local capacity, they may firmly rely on people of UNDP and our wide range of partners.
The UNDP Office in Poland was opened on 1 August 1990 in Warsaw. The UNDP Resident Representative who at the same time fulfils the role of the UN Resident Coordinator in Poland heads it. The UNDP Resident Representative is also a representative of the UN Population Fund (UNFPA), the UN Drugs Control Programme (UNDCP) and the World Food programme (WFP). In addition to the above, the UNDP Resident Representative acts as the Director of the UN Information Centre.
At present, the Government of Poland and the UNDP are implementing the Cooperation Programme for 2004-2005. The main objective of the programme is to support Poland's integration with Europe. Particular attention is given to the development of institutional structures, the public administration, including regional and local administration, as well as social development. A more detailed account of the programme is presented below.
The activities of UNDP are financed out of its own funds as well as Polish sources (government). A number of UNDP projects are also co-financed by other states, such as Denmark, the Netherlands, Japan and the UK.
At present, the UNDP around the world is undergoing a process of deep transformation. The new image of the UNDP was officially revealed on July 24, 2002 during the inauguration of the 2002 Global Human Development Report "Deepening Democracy in a Fragmented World".Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Duda Aleksandra + 48 22 576 81 82 aleksandra.duda@undp.org Aleksandra Duda

Last update: 13-03-2006 dot Top


Osrodek Rehabilitacji Uzaleznionych „DOREN” SPZOZ w Rozewcu

(DOREN Rozewiec)
Rozewiec 1
11-600 Wegorzewo

Tel:+48 87 4276039
Fax:+48 87 4276039
Email:doren@mazury.net.pl

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Other
Legal status:Public organisation
Size:Staff 10-50
NUTS code:Elcki
Date of joining / leaving:16-11-2004 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Chodubski Marek Marek Chodubski

Last update: 13-03-2006 dot Top


Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae”

(Res Humanae)
Piekna 64a
00-672 Warszawa
http://www.reshumanae.neostrada.pl/

Tel:+48 22 626 86 60
Fax:+48 22 626 86 59
Email:reshumanae@neostrada.pl

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Education / training organisation
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff < 10
NUTS code:M. Warszawa
Date of joining / leaving:16-11-2004 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Liwski Witold Witold Liwski

Last update: 13-03-2006 dot Top


SWZPZPOZ w Warszawie, Oddzial XVI w Grzmiacej

(Grzmiaca)
Nowowiejska 27
00-665 Warszawa

Tel:+48 22 825 20 31 ext.242
Fax:+48 22 825 81 57
Email:dorota.turowska-trojanowska@wp.pl

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Other
Legal status:Public organisation
Size:Staff 50-250
NUTS code:M. Warszawa
Date of joining / leaving:16-11-2004 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Trojanowska Dorota Tadeusz Matusiak

Last update: 13-03-2006 dot Top


Stowarzyszenie ROSE „Dla Ludzi i Srodowiska”, Chudobczyce

(ROSE Chudobczyce)
Chudobczyce 17
64-423 Lubosz

Tel:+48 61 2911741
Fax:+48 61 2911741
Email:rose.chudopczyce@wp.pl

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Education / training organisation
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff 10-50
NUTS code:Poznanski
Date of joining / leaving:16-11-2004 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Dorsz Krystyna Krystyna Dorsz

Last update: 13-03-2006 dot Top


Stowarzyszenie Wolontariuszy wobec AIDS "Badz z nami"

("Badz z nami")
Tamka 37
00-355 Warszawa

Tel:+ 48 22 826 42 47
Fax:
Email:

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Other
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff < 10
NUTS code:M. Warszawa
Date of joining / leaving:16-11-2004 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Kotowski Krzysztof Krzysztof Kotowski

Last update: 13-03-2006 dot Top


Zarzad Glowny Stowarzyszenia MONAR

(MONAR)
Nowolipki 9b
00-151 Warszawa
http://www.monar.org/

Tel:+ 48 22 635 95 09
Fax:
Email:

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Other
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:>250
NUTS code:M. Warszawa
Date of joining / leaving:16-11-2004 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Charmast Maria Maria Charmast

Last update: 13-03-2006 dot Top


Zarzad Glowny Stowarzyszenia Solidarni „PLUS”

(Solidarni „PLUS”)
Wandzin
77-300 Czluchow, gm. Przechlewo
http://www.ekosz.republika.pl/

Tel:+ 48 59 83 23 413
Fax:+48 59 83 23 413
Email:ekoszkolazycia@poczta.onet.pl

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Other
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:Staff 10-50
NUTS code:Bydgoski
Date of joining / leaving:16-11-2004 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Wozniakowski Pawel Pawel Wozniakowski

Last update: 13-03-2006 dot Top 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Warning! This section is not meant to be read directly, but rather be navigated through from the main page above.
 
 
 
 

Give yourself a job - Ecochance

National Partners

United Nations Development Programme

Text available in

UNDP tworzy w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych globalną sieć na rzecz rozwoju, promując zmiany na lepsze i umożliwiając krajom wymianę doświadczeń, wiedzy i zasobów, które mają pomóc mieszkańcom globu w tworzeniu lepszego świata. Jesteśmy obecni w 166 krajach, współpracujemy z ich przedstawicielami nad rozwiązaniem problemów rozwojowych tak na narodowym jak i globalnym poziomie. Oferujemy doświadczenia nasze i naszych globalnych partnerów do tworzenia korzystnych lokalnych warunków dla rozwoju człowieka.
Przedstawicielstwo UNDP w Polsce zostało otwarte 1 sierpnia 1990 r. w Warszawie. Na jego czele stoi Stały Przedstawiciel UNDP (UNDP Resident Representative), pełniący jednocześnie funkcję Stałego Koordynatora Systemu ONZ (UN Resident Coordinator) w Polsce, jest również przedstawicielem Funduszu Ludnościowego ONZ (UNFPA), Międzynarodowego Programu NZ ds. Kontroli nad Handlem Środkami Odurzającymi (UNDCP) i Światowego Programu Żywnościowego (WFP). Ponadto pełni on obowiązki Dyrektora Ośrodka Informacji ONZ.
UNDP wspiera rozwój gospodarczo-ekonomiczny i społeczny Polski Rząd Polski i UNDP aktualnie realizują program współpracy na lata 2004-2005. Głównym zadaniem programu jest wspieranie procesu integracji Polski z Unią Europejską. Szczególną uwagę zwraca się na rozwój struktur instytucjonalnych i administracji publicznej, administracji regionalnej i lokalnej oraz rozwój społeczny.
Działalność UNDP finansowana jest ze środków własnych, jak również funduszy strony polskiej (rząd). Także inne państwa, takie jak Dania, Holandia, Japonia i Wielka Brytania współfinansują szereg projektów UNDP.
Obecnie UNDP na całym świecie jest w trakcie głębokich zmian organizacyjnych. Nowa twarz UNDP została oficjalnie zaprezentowana 24 lipca 2002 r., przy okazji prezentacji globalnego raportu o Rozwoju Społecznym 2002: „Ugruntowanie demokracji w podzielonym świecie”.

dot TopLogo EQUAL

Home page
DP Search
TCA Search
Help
Set Language Order
Statistics