IMPORTANT LEGAL NOTICE
 

 Project "Mobilee" ascii version

Netherlands

 
DP Managing organisation : Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Drenthe
Other national partners : Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers
EQUAL theme :Asylum seekers 
Type of DP :Sectoral - Services 
DP Legal status :Association without legal form 
DP identification :NL-2004/EQI/0001 
Application phase :Approved for action 2 
Selection date :28-07-2005 
Last update :27-10-2005 
Monitoring:  

Rationale

Text available in

Changes in asylum procedures and the relief of asylum seekers, request a new approach of training courses focussed on the preparation of the return to the countries of origin, the stimulation of this process and at the same time an as good as possible equipment for the target group for this repatriation. The establishment of contacts with institutions and organisations in the countries of origin is necessary in order to facilitate return and reintegration. The shorter stay of asylum seekers in our country requires that multidisciplinary training courses must be realised, based on demand and employability in the countries of origin. An approach of motivation and training per group selected per country must be applied and will be preferred as a result of former experiences by other projects.

dot Top


Objective

Text available in

The improvement of the perspectives for the future in the countries of origin for asylum seekers living in the area of Drenthe, Groningen and Friesland allowing them to participate in training and guidance programs specifically developped for this target group and based on their individual capacities and their realistic possibilities. At the same time the project desires to contribute to the improvement of flexible training opportunities for asylum seekers in The Netherlands and Europe by means of contributions, based on completed renewing instruments and experiences, within the national and transnational cooperation networks.

dot Top


Innovation


Nature of the experimental activities to be implemented Rating
Guidance, counselling ****
Training ****
Training on work place **
Work placement ***
Integrated measures (pathway to integration) ****
Employment creation and support **
Training of teachers, trainers and staff **
Improvement of employment services, Recruitment structures **
Conception for training programs, certification ***
Anticipation of technical changes ***
Work organisation, improvement of access to work places **
Guidance and social services ***
Awareness raising, information, publicity **

Text available in

In het project Mobilee zijn de korte (beroeps)gerichte opleidingen, evenals een programma voor eventuele nazorg en begeleiding voor asielzoekers gericht op terugkeer naar de landen van herkomst. De onderwijsprogramma's en begeleiding zijn intensief en daadkrachtig met korte praktijkmodules die zich in hoog tempo opvolgen zodat een deelnemer maximale kennis in korte tijd kan vergaren. Ook door het taalonafhankelijke assessment aan het begin van het traject in te zetten zal het traject van meet af aan doelgericht en effectief zijn. Er kan maatwerk worden verzorgd dat voldoet aan de behoefte van de individuele deelnemer. De deelnemer wordt zo snel mogelijk geconfronteerd met praktijkopdrachten vanuit het multidisciplinaire praktijkcentrum. De praktijkcomponenten zijn gekoppeld aan de reguliere onderwijsprogramma's en stage maakt deel uit van het onderwijsprogramma. De verworven competenties zijn inzichtelijk gemaakt en overdraagbaar middels het portfolio. De voorbereiding van de asielzoeker op zijn / haar terugkeer is perspectiefvoller en dus minder 'bezwarend' door de opgedane kennis en persoonlijke ontwikkeling. Een asielzoeker die een status krijgt zal een eenvoudige doorstart kunnen maken naar het reguliere onderwijs en uitstroom naar de Nederlandse arbeidsmarkt.

dot Top


Budget Action 2

2 000 000 – 5 000 000 €

dot Top


Beneficiaries


Assistance to persons 
Unemployed  0.0%  0.0% 
Employed  0.0%  0.0% 
Others (without status, social beneficiaries...)  70.0%  30.0% 
  100.0% 
 
Migrants, ethnic minorities, …  0.0%  0.0% 
Asylum seekers  70.0%  30.0% 
Population not migrant and not asylum seeker  0.0%  0.0% 
  100.0%
 
Physical Impairment  0.0%  0.0% 
Mental Impairment  0.0%  0.0% 
Mental Illness  0.0%  0.0% 
Population not suffering from a disability  70.0%  30.0% 
  100.0% 
 
Substance abusers 0.0%  0.0% 
Homeless  0.0%  0.0% 
(Ex-)prisoners  0.0%  0.0% 
Other discriminated (religion, sexual orientation)  0.0%  0.0% 
Without such specific discriminations  70.0%  30.0% 
  100.0% 
 
< 25 year  21.1%  8.9% 
25 - 50 year  45.6%  19.5% 
> 50 year  3.4%  1.5% 
   100.0% 

Assistance to structures and systems and accompanying measures Rating
Gender discrimination **
Support to entrepreneurship ***
Disabilities *
Low qualification **
Racial discrimination *
Unemployment **

dot Top


Empowerment

 

 With beneficiaries

Participation
Promoting individual empowerment
Developing collective responsibility and capacity for action
Participation in the project design
Participation in running and evaluating activities
Changing attitudes and behavior of key actors

Text available in

Since the start management and staff of COA and Drenthe College have been involved in the content of this projectproposal, IOM and Cordaid have joined a little later. Contributions for this project were given at management level and by the working groups. During the execution of this project the empowerment will be stimulated during the frequent Steering Group DP meetings, the interim evaluation- and progressreports and the participation of all organisations in the thematic workgroups. For both the municipalities and DC this will be the first time that these institutions will be cooperating formaly within a Development Partnership focussed on this targetgroup.

 

 Between national partners

Text available in

The individual empowerment will be realised through the assessment program and the development of individual development plans. The common responsability will be stimulated by means of the creation and functioning of the students board. Experiences with foreign participants in former trainingcourses have contributed to this projectapproach. By means of specific questionnaires and during the meetings of the students board, contributions to the project evaluation will be established. Training courses for teachers and coaches focussed on the improvement of the training and coaching of the target group will be realised.

dot Top


Transnationality

 

 Linguistic skills

  • Nederlands
  • English
  • Deutsch

 Percentage of the budget for transnational activities

  • 2.0%

 Transnational Co-operation Partnerships

Transnational Co-operation Agreement DPs involved
4210 AVE - Added Value by Empowerment AT 6-11/261
HU 25
NL 2004/EQE/0012
SE 90

dot Top


Background

 

N.C.

dot Top


National Partners


Partner To be contacted for
Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Drenthe Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers

dot Top


Agreement Summary

Text available in

no data

Last update: 27-10-2005 dot Top


Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Drenthe


Postbus 173
7800 AD Emmen
www.drenthecollege.nl

Tel:0591 670040
Fax:0591 670049
Email:J.Kiewiet@drenthecollege.nl

 
Responsibility in the DP: Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Type of organisation:Education / training organisation
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:>250
NUTS code:
Date of joining / leaving:01-04-2005 / 31-12-2007

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Lenstra-Berkhof Julia 0592-346844 jb.lenstra@drenthecollege.nl Project Manager

Last update: 27-10-2005 dot Top


Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers


Sir Winston Churchillln 366a
2285 SJ RIJSWIJK
www.coa.nl

Tel:070 3727173
Fax:070 3727170
Email:nalbayra@coa.minjus.nl

 
Responsibility in the DP:
Type of organisation:Public authority (national, regional, local)
Legal status:Non-profit private organisation (including NGO...)
Size:>250
NUTS code:
Date of joining / leaving:01-04-2005 / 31-12-2007

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Pereboom Jan 0521 593630 jpereboo@coa.minjus.nl Project Manager

Last update: 27-10-2005 dot Top 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Warning! This section is not meant to be read directly, but rather be navigated through from the main page above.
 
 
 
 

Project "Mobilee"

Rationale

Text available in

Wijzigingen in de asielprocedures en de opvang van asielzoekers vragen om een nieuwe aanpak van opleidingen gericht op het voorbereiden op terugkeer naar de landen van herkomst, het stimuleren van dit proces en tevens het zo goed mogelijk toerusten van de doelgroep op deze terugkeer. Daarnaast is het noodzakelijk contacten te leggen met instanties en organisaties in de landen van herkomst om de terugkeer en de reïntegratie aldaar zo goed mogelijk te doen verlopen. De kortere verblijftijd van asielzoekers in ons land maakt dat korte multidisciplinaire beroepsopleidingen, gebaseerd op de vraag en de werkgelegenheid in de landen van herkomst gerealiseerd dienen te worden. Een benaderingswijze waarbij groepen deelnemers per land van herkomst gemotiveerd en opgeleid dienen te worden, zal gezien ervaringen elders de voorkeur krijgen.

dot Top


Objective

Text available in

De verbetering van de toekomstperspectieven in de landen van herkomst voor asielzoekers woonachtig in de regio Drenthe, Groningen en Friesland door hen te laten participeren in opleidings- en begeleidingsprogramma's die voor deze doelgroep zijn ontwikkeld en afgestemd zijn op hun individuele capaciteiten en reële mogelijkheden. Daarnaast beoogt het project een bijdrage te leveren aan de verbetering van een flexibele opleidingssituatie voor asielzoekers in Nederland en binnen Europa door het leveren van bijdragen, gebaseerd op uitgewerkte vernieuwende instrumenten en ervaringen, binnen de nationale en transnationale samenwerkingskaders.

dot Top


Agreement Summary

Text available in

geen gegevens

dot Top


Empowerment

 With beneficiaries

Text available in

Directie en medewerkers van het COA en het Drenthe College zijn vanaf het begin betrokken geweest bij de inhoudelijke opzet van dit project, IOM en Cordaid zijn later aangesloten. Zowel op management niveau als vanuit de werkgroepen COA/DC/IOM/Cordaid zijn bijdragen geleverd aan de projectinhoud. Voor de uitvoering van het project zal het empowerment bevorderd worden gedurende het frequente Stuurgroep OP overleg, de tussentijdse evaluatie en voortgangsrapportages en de participatie van alle organisaties in de thematische werkgroepen. Zowel voor de gemeenten als voor het DC is het met betrekking tot samenwerking gericht op de projectdoelgroep, de eerste keer dat de organisaties zullen samenwerken binnen een formeel Ontwikkelings Partnerschap.

dot Top


Empowerment

 Between national partners

Text available in

Het individuele empowerment zal onstaan uit het assessment en de uitwerking van een ontwikkelingstrajectplan per deelnemer. De gezamenlijke verantwoordelijkheid zal gestimuleerd worden door het creëren en het functioneren van een deelnemersraad. Ervaringen met allochtone deelnemers binnen vorige cursussen hebben bijgedragen aan deze projetopzet. Door middel van gerichte enquêtes onder de deelnemers en tijdens de besprekingen met de deelnemersraad zullen bijdragen geleverd worden aan de evaluatie. Cursussen ter verbetering van de begeleiding en opleiding voor docenten en begeleiders van de doelgroep zullen gerealiseerd worden.

dot TopLogo EQUAL

Home page
DP Search
TCA Search
Help
Set Language Order
Statistics