IMPORTANT LEGAL NOTICE
 

 Werkende vaders, zorgende mannen ascii version

Netherlands

 
DP Managing organisation : Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Other national partners : Verwey-Jonker Instituut
EQUAL theme :Equal opportunities - Reconciling family and professional life 
Type of DP :Sectoral - Agriculture 
DP Legal status :Association without legal form 
DP identification :NL-2001/EQG/0010 
Application phase :Project ended 
Selection date :15-11-2001 
Last update :01-03-2006 
Monitoring: 2002  2003   

Rationale

Text available in

The applicant SZW/DCE has created a partnership with the Verwey-Jonker Institute in order to draw on the expertise of this research institute. The Verwey-Jonker Institute offers an extensive network for transnational co-operation on family policy. The Ministry of Social Affairs and Employment provides knowledge of current policies and its background. The Ministry will use the results of the research project for developing innovative policies. Abstract of problem: Taking care of children and household actually still is mainly a women's job. If an increase of labour market participation of women will not be combined with a redistribution of unpaid labour and a growing responsibility for men in the home, then time spent on care will further diminish.

dot Top


Objective

Text available in

The aims of the DP are: implementation of research results and contribution to innovative policies. The research project consists of four parts: 1. To develop a research framework 2. To visualize policies and practices 3. To research underlying values and convictions 4. To formulate policy recommendations The research project will be executed on the basis of theoretical studies, literature and an analysis of practices. The results of the research project and of the activities of the transnational partners will be presented at the European conference on men and care in september 2004.

dot Top


Innovation


Nature of the experimental activities to be implemented Rating
Employment creation and support ***
Awareness raising, information, publicity ****
Studies and analysis of discrimination features ****

Type of innovation Rating
Process-oriented ****
Goal-oriented ****
Context oriented ***

Text available in

The research project analyses several pilots in a number of European countries which will contribute to challenging the unequal position of men and women in the labour market. The pilots will partly be set up during the course of the research project and therefore provide new information for policymakers. The research project analyses underlying values and convictions on the basis of so-called exceptional practices. The basic assumption is that the mechanisms which underlie the current gender roles in relation to care will be different in exceptional situations. Analysing exceptional practices in order to trace these mechanisms is an important innovative element of this application.

dot Top


Budget Action 2

250 000 – 500 000 €

dot Top


Beneficiaries


Assistance to structures and systems and accompanying measures Rating
Gender discrimination ****
Discrimination and inequality in employment ****
Unemployment *

dot Top


Empowerment

 

 With beneficiaries

Participation
Changing attitudes and behavior of key actors

Text available in

The co-operation between the partners will be based on equality. This means that the reseach project will be developed and executed by mutual agreement, by means of: 1. A steering committee consisting of the managing directors of both participating organisations (see DP agreement) is responsible for controlling the DP. 2. An arbitration board. In case of a dispute an arbitration board consisting of representatives of both partners (one per partner) will be raised. The two representatives chose together a third (independent) member of the arbitration board. 3. Progress meetings in which both partners are participating. 4. Informal contact within the project organisation.

 

 Between national partners

Text available in

The research project addresses the actors as follows: 1. Policy strategics (the results are the base of formulating recommendations). 2. Action research. By analysing the pilots from a men and care perspective the research project raises the consciousness of both participants and organisers of the pilots. This consciousness-raising will probably influence the design, the progress and the results of the pilots.

dot Top


Transnationality

 

 Linguistic skills

  • Nederlands
  • English
  • français

 Percentage of the budget for transnational activities

  • 5.0%

 Transnational Co-operation Partnerships

Transnational Co-operation Agreement DPs involved
531 European Cities Network for Conciliation ES ES354
FR LIM-2001-11162
FR NAT-2001-10433
IT IT-G-LOM-016
PT 2001-169

dot Top


Background

 

 Involvment in previous EU programmes

  • Two and more partners involved in A&E

dot Top


National Partners


Partner To be contacted for
Sociale Zaken en Werkgelegenheid Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Verwey-Jonker Instituut Co-ordination of experimental activities
Monitoring, data collection
Transnational partnership

dot Top


Agreement Summary

Text available in

no data

Last update: 01-03-2006 dot Top


Sociale Zaken en Werkgelegenheid


Postbus 90801
2509 LV 's-Gravenhage
www.minszw.nl

Tel:070 3334444
Fax:070 3334033
Email:www.minszw.nl

 
Responsibility in the DP: Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Type of organisation:Public authority (national, regional, local)
Legal status:Public organisation
Size:>250
NUTS code:
Date of joining / leaving:15-11-2001 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Jellema Marjan 070-3335610 mjellema@minszw.nl Project Leader

Last update: 01-03-2006 dot Top


Verwey-Jonker Instituut


Kromme Nieuwe Gracht 6
3512 HG Utrecht
www.verwey.jonker.nl

Tel:030-2300799
Fax:030-2300683
Email:secr@verwey-jonker.nl

 
Responsibility in the DP: Co-ordination of experimental activities
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Type of organisation:Public authority (national, regional, local)
Legal status:Public organisation
Size:Staff 10-50
NUTS code:
Date of joining / leaving:15-11-2001 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Stavenuit Monique 030-2303236 MStavenuiter@verwey-jonker.nl Senior research officer

Last update: 01-03-2006 dot Top 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Warning! This section is not meant to be read directly, but rather be navigated through from the main page above.
 
 
 
 

Working fathers, caring men

Rationale

Text available in

De aanvrager SZW/DCE is een partnerschap aangegaan met het Verwey-Jonker Instituut om gebruik te maken van de expertise van dit onderzoeksinstituut. Het Verwey-Jonker Instituut biedt tevens een uitgebreid netwerk voor transnationale samenwerking op het gebied van "family policy". SZW biedt de kennis van het huidige beleid en de achtergronden daarvan. SZW zal de verkregen uitkomsten benutten voor het ontwikkelen van nieuw beleid. Samenvatting diagnose probleem: De zorg voor kinderen en huishouden is in de praktijk nog in belangrijke mate in handen van vrouwen. Indien een verdere toename van de arbeidsparticipatie van vrouwen niet gepaard gaat met een herverdeling van de onbetaalde arbeid en meer zorgverantwoordlijkheden van mannen, zal de tijd die overblijft voor zorg verder afnemen.

dot Top


Objective

Text available in

De doelstellingen van het OP zijn: implementatie van onderzoeksresultaten en bijdragen leveren aan vernieuwend beleid. Het onderzoeksproject bestaat uit vier deelprojecten: 1. Ontwikkelen van het onderzoekskader 2. In kaart brengen van beleid en praktijk 3. Onderzoek naar onderliggende waarden en overtuigingen 4. Formuleren van beleidsaanbevelingen Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van theoretische studies, literatuuronderzoek en analyses van de praktijk. De resultaten van het onderzoek en van de uitkomsten van de activiteiten van de transnationale partners worden gepresenteerd op de Europese conferentie over mannen en zorg in september 2004.

dot Top


Innovation

Text available in

In het onderzoek worden in een aantal Europese landen verschillende pilots bestudeerd die bijdragen aan het tegengaan van de ongelijke positie van mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt. Deze pilots worden (deels) tijdens de duur van het onderzoek opgezet en leveren daardoor nieuwe informatie die nog niet eerder in het beleid is gebruikt. In het onderzoek worden onderliggende waarden en overtuigingen bestudeerd aan de hand van zogenoemde exceptional practices. Uitgangspunt daarbij is dat de mechanismen die ten grondslag liggen aan de huidige verdeling van zorgtaken tussen mannen en vrouwen wellicht anders zijn in uitzonderlijk situaties. Het bestuderen van exceptional practices voor het op het spoor komen van deze mechanismen is een belangrijk vernieuwend element in deze aanvraag.

dot Top


Agreement Summary

Text available in

geen gegevens

dot Top


Empowerment

 With beneficiaries

Text available in

De samenwerking tussen de partners vindt plaats op basis van gelijkwaardigheid. Dit betekent dat besluitvorming over de opzet en de uitvoering van het project in gezamenlijk overleg plaatsvindt, middels: 1. Een stuurgroep. De aansturing van het OP is in handen van een stuurgroep waarin de directeuren van beide organisaties zitting hebben (zie Overeenkomst OP). 2. Een geschillencommissie. In geval van een geschil wordt een geschillencommissie samengesteld bestaande uit afgevaardigden van beide partners (een per partner). De twee afgevaardigden kiezen gezamenlijk een derde (onafhankelijk) lid van de geschillencommissie. 3. Voortgangsbijeenkomsten, waaraan beide partners deelnemen. 4. Informeel contact binnen de projectorganisatie.

dot Top


Empowerment

 Between national partners

Text available in

Het onderzoek richt zich als volgt op de actoren: 1. Beleidsstrategisch (op basis van de uitkomsten worden aanbevelingen geformuleerd). 2. D.m.v. actie-onderzoek. Door de pilots te bevragen vanuit een mannen en zorg invalshoek richt het onderzoek zich op het bewustworden onder zowel participanten als organisatoren van de experimenten. Deze bewustwording zal waarschijnlijk van invloed zijn op de opzet, het verloop en de resultaten van de pilots.

dot TopLogo EQUAL

Home page
DP Search
TCA Search
Help
Set Language Order
Statistics