IMPORTANT LEGAL NOTICE
 

 Medina ascii version

Netherlands

 
DP Managing organisation : Groningen
Other national partners :
EQUAL theme :Entrepreneurship - Business creation 
Type of DP :Sectoral - Agriculture 
DP Legal status :Association without legal form 
DP identification :NL-2001/EQC/0002 
Application phase :Project ended 
Selection date :15-11-2001 
Last update :26-01-2006 
Monitoring: 2002  2003   

Rationale

Text available in

A mutual problem has been been signaled. The problem that a lot of non-native women, often with capacities, are not working should be solved. This will also benefit the integration process. The DP partners involved already have many years of experience in the area of labour market projects that are often implemented jointly (See BOA brochure) Each organisation contributes its own spcific knowledge, wich is necessary for the success of the project. In view of the fact that these DP parties make a big impression on the regional policy, it will be easier to incorporate innovative elements into the future policy plans (mainstreaming) of the various parent organisations. Of course POZW will take care of the input from the non-native side. Research (POZW) shows the bottlenecks of the past en the present s

dot Top


Objective

Text available in

Na een uitgebreide werving die met name via het informele circuit / allochtonenorganisaties zal verlopen zullen de deelnemers in een intensief startersbegeleidestraject worden opgenomen. Een korte training sociale-, communicatieve- en commerciele vaardigheden zal gedurende dit traject moeten worden doorlopen. De individuele vaktraining zal indien daar behoefte aan is eventueel tijden het werken plaatsvinden. Afhankelijk van de behoefte van elk individuzal de training een aantal dagdelen per week beslaan. Gedurende het hele traject zal een op de doelgroep toegesneden nederlandse taaltraining worden gegeven. Voor vertaling zie bijlage 5

dot Top


Innovation


Nature of the experimental activities to be implemented Rating
Guidance, counselling ****
Training ****
Training on work place ****
Work placement *
Job rotation and job sharing *
Employment aids (+ for self-employment) ****
Integrated measures (pathway to integration) ****
Employment creation and support ****
Training of teachers, trainers and staff *
Improvement of employment services, Recruitment structures ***
Conception for training programs, certification *
Anticipation of technical changes *
Work organisation, improvement of access to work places ****
Guidance and social services ***
Awareness raising, information, publicity **
Studies and analysis of discrimination features ***

Type of innovation Rating
Process-oriented ****
Goal-oriented ***
Context oriented ***

Text available in

Innovative elements: 1. Gaining access via the network of various ethnic organisations and recruiting non-native women, primarily without any form of social security benefit. This approach is different from the regular recruitment process via Social Services and the Employment Office: some of these organisations are not even aware of the existence of these women! POZW will conduct research in the qualitative and quantitative aspects of this target group. 2. Task in the area of administrative, business-economic and legal matters will be intensively, in an one by one relationship, coached by a specific organisation concerned with starting non-native workers. 3. Customised practical training with instruction in the work place combined with theme-based language training.

dot Top


Budget Action 2

500 000 – 1 000 000 €

dot Top


Beneficiaries


Assistance to persons 
Unemployed  0.0%  100.0% 
Employed  0.0%  0.0% 
Others (without status, social beneficiaries...)  0.0%  0.0% 
  100.0% 
 
Migrants, ethnic minorities, …  0.0%  90.0% 
Asylum seekers  0.0%  0.0% 
Population not migrant and not asylum seeker  0.0%  10.0% 
  100.0%
 
Physical Impairment  0.0%  0.0% 
Mental Impairment  0.0%  0.0% 
Mental Illness  0.0%  0.0% 
Population not suffering from a disability  0.0%  100.0% 
  100.0% 
 
Substance abusers 0.0%  0.0% 
Homeless  0.0%  0.0% 
(Ex-)prisoners  0.0%  0.0% 
Other discriminated (religion, sexual orientation)  0.0%  0.0% 
Without such specific discriminations  0.0%  100.0% 
  100.0% 
 
< 25 year  0.0%  10.0% 
25 - 50 year  0.0%  80.0% 
> 50 year  0.0%  10.0% 
   100.0% 

Assistance to structures and systems and accompanying measures Rating
Asylum *
Gender discrimination ***
Support to entrepreneurship ****
Discrimination and inequality in employment ***
Disabilities ***
Other discriminations ***
Low qualification ***
Racial discrimination *
Unemployment ****

dot Top


Empowerment

 

 With beneficiaries

Participation
Developing collective responsibility and capacity for action
Participation in running and evaluating activities

Text available in

In a participation document, which has been signed by all DP partners,there are made some agreements concering the individual participants and the DP as a whole. Another point is that BOA is the overall projectmanager, if nessecary they consult a DP member. Of course there is a periodic rapportage to the DP. The DP decides about the overall-policy of the project. BOA is the practical manager of the project.

 

 Between national partners

Text available in

Two ways of empowerment are chosen: Promotion of common responsibility Let participants participate in the project and the evaluation Participants are given a say in the project via POZW. Another way to give the participant a say in the project is through housecalls and discussions with their family. There will grow a stronger platform for the choice the potential participant will make. The participant will get a stronger influence in the project.

dot Top


Transnationality

 

 Linguistic skills

  • Nederlands
  • English
  • Deutsch
  • français

 Percentage of the budget for transnational activities

  • 3.0%

 Transnational Co-operation Partnerships

Transnational Co-operation Agreement DPs involved
729 WIDE (Ways of Implementing Diversity into Entrepreneurship) IT IT-G-FRI-017
SE 18

dot Top


Background

 

 Involvment in previous EU programmes

  • Nobody involved in A&E

dot Top


National Partners


Partner To be contacted for
Groningen Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership

dot Top


Agreement Summary

Text available in

no data

Last update: 26-01-2006 dot Top


Groningen


Postbus 610
9700 AP Groningen
www.provinciegroningen.nl

Tel:050-3164194
Fax:050-3130544
Email:

 
Responsibility in the DP: Co-ordination of experimental activities
Design of the project
DP managing organisation
Evaluation
Monitoring, data collection
Transnational partnership
Type of organisation:Public authority (national, regional, local)
Legal status:Public organisation
Size:>250
NUTS code:
Date of joining / leaving:15-08-2001 /

Contact person(s)

Name First name Phone E-mail Responsibility
Janssens Joan 050 3164263 j.r.janssens@provinciegroningen.nl Head of department of economic affairs

Last update: 26-01-2006 dot Top 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Warning! This section is not meant to be read directly, but rather be navigated through from the main page above.
 
 
 
 

Medina

Rationale

Text available in

Men heeft een gezamenlijk probleem gesignaleerd. Het probleem dat veel allochtone vrouwen aan de kant staan, vaak veel kunnen, moet opgelost.Komt ook integratie ten goede. Betrokken OP partners hebben al een jaren lange ervaring op het gebied van arbeidsmarktprojecten die vaak gezamenlijk zijn uitgevoerd. (Zie BOA brochure). Iedere org. brengt zijn of haar specifieke kennis in die nodig is voor het slagen van dit project. Aangezien deze OP partijen een grote stempel drukken op het regionale beleid zullen ook de vernieuwende elementen makkelijker ingang vinden in toekomstige beleidsplannen (mainstreaming) van de diverse organisaties. Uiteraard zorgt POZW voor input vanuit de allochtone zijde. Ook onderzoek (POZW) laat zien waar in het verleden de knelpunten lagen en waar de oplossingen nu liggen.

dot Top


Objective

Text available in

1 Deelnemers middels een nieuwe aanpak naar zelfstandig ondernemerschap leiden d.m.v. een op maat gesneden opleiding (vakinhoudelijk en taal), startersbegeleiding en facilitering van de huisvesting (buiten de aanvraag). 2 Vergroten van de arbeidsparticipatie van "vergeten groep (stille reserve)" allochtone vrouwen met of zonder uitkering die in de meeste gevallen niet of nooit reguliere arbeid heeft verricht. Hierdoor wordt integratie (uitbreiding van netwerk en formele economische positie) van deze groep allochtone vrouwen in de Nederlandse samenleving vergroot. 3 D.m.v. een onderzoek uitgevoerd door POZW de groep allochtone vrouwen in de stad Groningen e.o. in beeld krijgen. 4 Het ontwikkelen van een totaal-aanpak die na Groningen ook op meerdere steden in de provincie Gron. toepasbaar is.

dot Top


Innovation

Text available in

Vernieuwende elementen 1. Het via het netwerk van diverse allochtonenorganisaties werven van allochtone vrouwen, meestal zonder enige vorm van uitkering. Verschilt van reguliere werving via Sociale Diensten en Arbeidsvoorziening, sterker nog deze vrouwen zijn daar vaak niet eens bekend! POZW zal een onderzoek gaan uitvoeren naar de kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van deze doelgroep. 2. M.b.t. taken op het gebied van administratieve-, bedrijfseconomische en juridische zaken wordt de groep intensief, een op een, begeleid door een organisatie die zich speciaal bezig houdt met allochtone starters. 3. Op maat gesneden praktijkgerichte scholing met instructie op de werkvloer gecombineerd met een thema-taal scholing.

dot Top


Agreement Summary

Text available in

geen gegevens

dot Top


Empowerment

 With beneficiaries

Text available in

In een samenwerkingsovereenkomst die door alle OP partners is ondertekend zijn afspraken met alle partijen afzonderlijk en afspraken met betrekking tot het OP in zijn totaliteit vastgelegd. Ook is vastgelegd dat BOA het projectmanagement verzorgt, waarnodig individuele OP partners inschakeld. Uiteraard vindt er een periodieke rapportage plaats aan het OP. Het OP bepaalt het beleid met betrekking tot het project op hoofdlijnen. De projectmanager houdt zich bezig met uitvoering van praktische zaken, bewaakt de voortgang en stelt waar nodig bij. Hierbij is de inbreng vanuit het OP uiteraard leidend.

dot Top


Empowerment

 Between national partners

Text available in

Twee gekozen vormen: Bevorderen van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Betrekken van de deelnemers bij de uitvoerings- en de evaluatieactiviteiten Deelnemers uit het project zullen een stem en inbreng krijgen via de in het OP opgenomen POZW en zijn op deze wijze op directe wijze betrokken bij de beleidsmakers . Daarnaast wordt eventueel via huisbezoeken de familie van de deelnemers betrokken in de keuze die door de potentiële deelnemer wordt gemaakt. Hiermee wordt getracht een breed draagvlak te creëren en wordt de sociale cohesie bevorderd. Bovendien geef je op deze manier de deelnemer en haar omgeving daadwerkelijk invloed op de gang van zaken in het project. Kortom een niet onbelangrijk aspect van empowerment.

dot TopLogo EQUAL

Home page
DP Search
TCA Search
Help
Set Language Order
Statistics