Frågor och svar om Europeiska året 2010

Vad innebär ett europeiskt år?

Ett europeiskt år ska öka medvetenheten om ett visst ämne som är viktigt för Europas medborgare. Oavsett temat ger året möjligheter att utbyta bästa metoder, stimulera politisk debatt och skapa nyttiga och varaktiga kontakter runt om i Europa. Det är också en inbjudan till politiskt engagemang för människor i alla delar av samhället.

De europeiska åren ger civilsamhällets organ och andra aktörer en chans att utveckla sina egna aktiviteter.

Högst upp på sidan

Vem tar initiativ till året?

Det europeiska året är ett initiativ av Europaparlamentet och Europeiska rådet. EU-kommissionen har en ledande roll i att se till att nationella prioriteringar och gemenskapsmål uppfylls. Det europeiska året genomförs i samarbete med en rad aktörer på lokal och EU-nivå.

Högst upp på sidan

Vad föranledde beslutet att göra 2010 till Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning? Var det finanskrisen?

Att bekämpa fattigdom och social utestängning är vägen till att nå EU:s mål att förbättra den sociala sammanhållningen, skapa ekonomisk tillväxt och fler och bättre jobb. Beslutet att göra 2010 till Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning togs före den ekonomiska nedgången. Men eftersom arbetslösheten ökade kraftigt i många länder under förra året riskerar fler människor än någonsin att hamna fattigdom. Därför innefaller det europeiska året vid en viktig tidpunkt.

Högst upp på sidan

Vad får vi se för evenemang?

På europeisk nivå kommer konferenser och kommunikationsinitiativ på toppnivå samt ett konstinitiativ och en tävling för journalister att arrangeras. Regionala och lokala evenemang kommer att arrangeras i de 29 medverkande länderna.

Fokusveckor på EU- och nationell nivå och kultur- och idrottsaktiviteter kommer att arrangeras i medlemsstaterna.

Högst upp på sidan

Kommer kampanjen att påverka fattigdom och social utestängning?

Ja, det kommer den att göra! Det är bara genom att stimulera debatt som en förändring kan ske. Det europeiska året kommer att ifrågasätta stereotyper och fattigdom och social utestängning och uppmärksammas av media i hela EU.

En förnyad debatt kring problemen kommer att hjälpa EU och dess medlemsstater att skapa en ny politik som förbättrar livet för dem som lever i fattigdom och socialt utanförskap. Den kommer att skapa en förnyad vilja att bekämpa fattigdom och skapa och stärka ett nytt samarbete i en bredare publik.

Högst upp på sidan

Hur stor är budgeten och är det en bra satsning?

Det europeiska året 2010 har en budget på 17 miljoner euro. Enligt erfarenheterna från tidigare europeiska år vet vi att den här sortens utgift är en god långsiktig investering. Syftet är att stärka regeringarnas och andra berörda parters vilja att ta itu med fattigdom och social utestängning med förnyade krafter och nytt engagemang.

Högst upp på sidan

Får jag lov att använda logotypen?

Om du ska organisera ett evenemang som stöder målsättningarna för det europeiska året 2010 så kan du be om tillstånd att använda det europeiska årets namn och logotyp. Beroende på storleken och relevansen av ditt evenemang, kan det läggas in i kalendern på det europeiska årets hemsida.

För nationella evenemang, ansök till nationella genomförandeorganet.

För evenemang på europeisk nivå kan du göra en förfrågan om logotypen direkt på den här sidan som har en ansökningsblankett.

Högst upp på sidan

Vad är de nationella genomförandeorganen och vad är deras roll?

Varje medlemsstat har utsett ett nationellt genomförandeorgan som ansvarar för att utforma nationella handlingsprogram för det europeiska året. Ett nationellt handlingsprogram innehåller prioriteringar och anger vad som händer under året. Det nationella genomförandeorganet är en administrativ myndighet eller motsvarande. De kommer att föreslå vissa nationella aktiviteter som ska få EU-finansiering. De nationella genomförandeorganen samarbetar med civilsamhällets organisationer, arbetsmarknadens parter, regionala och lokala myndigheter och intresseorgan för de som lever i fattigdom och social utestängning.

Du hittar kontaktuppgifter till det nationella genomförandeorganet i ditt land här.

Högst upp på sidan

Kan jag ansöka om finansiellt stöd?

Det finns ingen inbjudan till att lämna förslag eller anbud på EU-nivå, bara på nationell nivå.

Ta kontakt med din nationella myndighet.

Högst upp på sidan