News

Европейска година на борбата с бедността и социалното изключване – 2010 в България

launch of 2010 European Year in Bulgaria

Read this article in English

Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване – 2010 в България бе открита на официална церемония в Народно събрание днес. Председателят на Народното събрание Цецка Цачева приветства присъстващите и подчерта важната роля на националните парламенти за политиката срещу бедността и социалното изключване в период на икономическа криза. Според изследване на Евробарометър 9 от всеки 10 европейски граждани смятат, че бедността и социалното изключване съществуват в страната, в която живеят, подчерта в изказването си ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Зинаида Златанова. Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов представи дейностите, които МTСП ще реализира и специфичните цели за България в контекста на основните общоевропейски цели.

Част от мерките по годината предвиждат организацията на срещи на засегнатите хора, за да участват пряко във вземането на решения и генерирането на идеи. Детската бедност и ограничаването на предаването на бедността между поколенията, включването на най-отдалечените от пазара на труда, равният достъп до услуги, образование, здравна грижа, култура, спорт, преодоляването на дискриминацията и социално включване на уязвими етнически групи и хората с увреждания и равенството на половете са приоритетните теми за България в Европейската година за борба с бедността и социалното изключване.

Дейностите включват провеждането на конференции, семинари, кръгли маси, дебати, иновативни инициативи и разработване на местни планове за борба с бедността и социалното изключване. Ще бъде проведено изследване и анализ по въпросите на бедността и социалното изключване. Отговорната институция за реализацията им е Министерството на труда и социалната политика. Средствата в размер на 1 065 460 лева за реализацията на годината са осигурени от държавния бюджет и от бюджета на Европейския съюз.