Podmienky pre súťažné príspevky

Podmienky pre súťažné príspevky

 1. Všetky súťažné príspevky musí sprevádzať vyplnený prihlasovací online formulár.
 2. Všetky súťažné príspevky musia byť uverejnené alebo odvysielané v médiách v čase od 1. októbra 2009 do 24. septembra 2010.
 3. Uzávierka súťaže je 24. septembra 2010.
 4. Všetky súťažné príspevky musia byť pôvodne uverejnené alebo odvysielané v médiu, ktorého ústredná redakcia sídli v jednom z 27 členských štátov EÚ, na Islande alebo v Nórsku.
 5. Každý účastník môže zaslať maximálne tri články alebo video reportáže.
 6. Súťažné príspevky musia mať rozsah minimálne 700 slov. Odporúča sa, aby články neboli dlhšie ako 3 000 slov.
 7. Audiovizuálne súťažné príspevky musia mať dĺžku minimálne 1,5 minúty, avšak nesmú presahovať 3 minúty. Skrátené verzie dlhších správ sa akceptujú tiež, ak dĺžka zaslaného súťažného príspevku zostáva v rozmedzí 1:30 až 3:00 minúty. Príspevky musia byť zaslané vo formáte MPEG4 (.mov PAL dv25).
 8. Písomné súťažné príspevky musia byť zaslané v jednom z 23 úradných jazykov EÚ, islandčine alebo nórčine (alebo musia byť do týchto jazykov preložené).
 9. Audiovizuálne súťažné príspevky musí sprevádzať krátky popis (maximálne jedna strana), ktorý zhrnie správu v jednom z 23 úradných jazykov, v islandčine alebo v nórčine.
 10. Súťažné príspevky za tím maximálne piatich osôb budú akceptované za predpokladu, že všetci hlavní prispievatelia (napr. výskumní pracovníci, žurnalisti a redaktori) udelia svoj výslovný súhlas a všetci sú uvedení vo formulári súťažného príspevku.
 11. Články/správy môžu byť zaslané aj treťou stranou, vrátane médií. V takýchto prípadoch musí súťažný príspevok sprevádzať zadokumentovaný (písomný) súhlas autora.
 12. Európska komisia si vyhradzuje právo využívať súťažné príspevky v prezentačných materiáloch, v médiách a reprodukovať ich v ľubovoľnej forme na účely podpory Novinárskej ceny a Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu 2010.
 13. Rozhodnutie poroty je konečné. Porota si tiež vyhradzuje právo odmietnuť akýkoľvek súťažný príspevok, ktorý nie je v súlade s požiadavkami súťaže. Využitie právnych odvolacích prostriedkov je vylúčené.
 14. Odoslaním súťažného príspevku účastník/účastníčka potvrdzuje, že si prečítal/a pravidlá súťaže a porozumel/a im.
 15. Články z tlače a online médií, ako aj audiovizuálne súťažné príspevky musia byť odoslané v pôvodnej úprave.
 16. Súťažiaci musia predložiť dôkaz (poskytnutím súboru vo formáte .pdf, snímky obrazovky s článkom alebo vysielacieho času spravodajstva), že súťažný príspevok bol uverejnený alebo odvysielaný.
 17. Súťažiaci mladší ako 18 rokov musia mať podpísaný súhlas svojich rodičov alebo zákonného zástupcu.