Warunki udziału

Warunki udziału

 1. Do każdej zgłoszonej pracy należy dołączyć wypełniony przez uczestnika internetowy formularz zgłoszeniowy.
 2. Wszystkie materiały biorące udział w konkursie powinny ukazać się w środkach masowego przekazu między 1 października 2009 r. a 24 września 2010 r.
 3. Zgłoszenia można nadsyłać najpóźniej do 24 września.
 4. Wszystkie materiały powinny zostać opublikowane lub wyemitowane przez instytucje medialne, których redakcje naczelne znajdują się w jednym z 27 państw członkowskich UE, Islandii lub Norwegii.
 5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy artykuły lub materiały wideo.
 6. Długość artykułów biorących udział w konkursie powinna wynosić od 700 do 3 000 słów.
 7. Materiały audiowizualne nie mogą być krótsze niż 1:30 min i dłuższe niż 3:00 min. Do konkursu można również zgłaszać skrócone wersje dłuższych reportaży, jeśli ich długość mieści się w przedziale czasowym od 1:30 min do 3:00 min. Materiały audiowizualne muszą być dostarczone w formacie MPEG4 (.mov PAL dv25).
 8. Artykuły powinny być napisane w lub przetłumaczone na jeden z 23 języków urzędowych Unii Europejskiej, język islandzki lub norweski.
 9. Materiałom audiowizualnym powinien towarzyszyć krótki opis (maksymalnie jedna strona) podsumowujący reportaż, napisany w jednym z 23 języków urzędowych UE, w języku islandzkim lub norweskim.
 10. Dozwolone jest również nadsyłanie zgłoszeń przez grupy składające się maksymalnie z pięciu osób, pod warunkiem, że wszystkie osoby pracujące nad danym materiałem (np. researcherzy, dziennikarze lub redaktorzy) wyrażą formalną zgodę na udział w konkursie, a ich imiona i nazwiska zostaną wymienione w formularzu zgłoszeniowym.
 11. Artykuły/reportaże mogą zostać zgłoszone do udziału w konkursie również przez osoby trzecie, łącznie z instytucjami, dla których pracują autorzy danego materiału. W takich przypadkach zgłoszeniu konkursowemu musi towarzyszyć pisemna zgoda autora.
 12. Komisja Europejska zastrzega sobie prawo do wykorzystywania nadesłanych prac konkursowych w swoich prezentacjach i w środkach masowego przekazu, oraz do ich reprodukcji w jakiejkolwiek formie w celu promowania niniejszego konkursu oraz Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym 2010.
 13. Decyzja jury jest nieodwołalna. Jury zastrzega sobie również prawo do odrzucenia zgłoszeń konkursowych, które nie spełniają warunków udziału w konkursie. Uczestnikom nie przysługuje prawo odwołania się od decyzji jury na drodze sądowej.
 14. Zgłaszając materiał do konkursu, uczestnik zaświadcza, że zapoznał się i zrozumiał zasady konkursu.
 15. Artykuły prasowe i internetowe oraz materiały audiowizualne należy zgłaszać do konkursu z zachowaniem ich oryginalnego układu graficznego.
 16. Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć dowód (w formie dokumentu pdf lub zrzutu ekranowego w przypadku artykułu prasowego/internetowego, lub daty i godziny emisji w przypadku materiału audiowizualnego) świadczący o tym, że dany materiał ukazał się w środkach masowego przekazu.
 17. Uczestnicy niepełnoletni zobowiązani są przedstawić pisemną zgodę od rodzica lub opiekuna na udział w konkursie.