Podmínky pro účast

Podmínky pro účast

 1. Všechny příspěvky musí být odeslány s vyplněným on-linovým formulářem
 2. Přípustné jsou pouze příspěvky, které byly zveřejněny nebo odvysílány v médiích v době od 1. října 2009 do 24. září 2010
 3. Uzávěrka příspěvků je 24. září 2010
 4. Přijímají se příspěvky poprvé zveřejněné nebo odvysílané ve sdělovacích prostředcích, které mají ústřední redakci v jednom z 27 členských států EU, na Islandu nebo v Norsku
 5. Každý účastník může přihlásit nejvíce tři články nebo videoreportáže
 6. Příspěvky musí mít nejméně 700 slov. Doporučuje se, aby články nepřesáhly délku 3 000 slov
 7. Audiovizuální příspěvky musí mít délku nejméně 1:30 min. a nejvíce 3:00 min. Zkrácené verze delších reportáží jsou přípustné, pokud budou přihlášené příspěvky v rozmezí 1:30 min. a 3:00 min. Příspěvky musí být předloženy ve formátu MPEG4 (.mov PAL dv25)
 8. Písemné příspěvky musí být předloženy v jednom z 23 úředních jazyků Evropské unie, v islandštině nebo v norštině nebo v překladu do jednoho z těchto jazyků
 9. S audiovizuálními příspěvky musí být předložen krátký scénář (nejvíce jedna strana) se shrnutím reportáže v jednom z 23 úředních jazyků Evropské unie, v islandštině nebo v norštině
 10. Přípustné jsou skupinové příspěvky za maximální počet pěti osob za předpokladu, že všichni hlavní autoři (např. rešeršéři, novináři a editoři) výslovně udělí svůj souhlas a všichni budou uvedeni v přihlášce
 11. Články/reportáže může přihlásit třetí osoba včetně organizací sdělovacích prostředků. V takovém případě musí být součástí přihlášky doložený (písemný) souhlas autora
 12. Evropská komise si vyhrazuje právo použít přihlášené příspěvky s médii v prezentačních materiálech a reprodukovat je v jakékoliv podobě za účelem propagace ceny a Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 2010
 13. Rozhodnutí poroty je konečné. Porota si rovněž vyhrazuje právo odmítnout příspěvek, který nesplňuje soutěžní podmínky. Právní postih je vyloučen
 14. Předložením soutěžního příspěvku účastník potvrzuje, že si přečetl soutěžní pravidla a porozuměl jim
 15. Články z tištěných a on-linových médií včetně audiovizuálních příspěvků musí být předloženy s původním grafickým rozvržením
 16. Účastníci musí doložit (prostřednictvím souboru ve formátu pdf, snímku obrazovky s článkem nebo doby odvysílání reportáže), že příspěvek byl zveřejněn nebo odvysílán
 17. Účastníci do 18 let musí mít podepsaný souhlas rodiče nebo opatrovníka