Kritériá hodnotenia

Kritériá hodnotenia

Tlačové (vrátane online) a audiovizuálne súťažné príspevky sa budú posudzovať v samostatných kategóriách, avšak uplatňované kritériá zostanú rovnaké.

Posudzovanie súťažných príspevkov bude mať analytickú aj emocionálnu zložku vyplývajúcu z poňatia témy.

Predmetná oblasť chudoby a sociálneho vylúčenia je široká a témy sa budú značne líšiť. Napriek tomu sú na dosiahnutie cieľov kampane a ER 2010 dôležité niektoré aspekty. Osobitné ocenenie a pozornosť sa bude venovať tým článkom, ktoré sa zameriavajú na aspoň jeden z nasledujúcich bodov:

 • analýza štrukturálnych príčin chudoby a hľadanie riešení,
 • reflexia každodennej reality ľudí čeliacich chudobe a sociálnemu vylúčeniu s dôrazom na ľudský rozmer príbehu,
 • ilustrovanie prípadov ľudí, ktorí sa vymanili z chudoby,
 • demonštrovanie výsledkov aktuálnych opatrení a činností; či už zo strany vlád alebo verejných služieb, občianskej spoločnosti, alebo jednotlivcov,
 • zvyšovanie povedomia medzi čitateľmi a divákmi, ich motivácia a poukázanie na spôsoby, akými sa môžu zapojiť do hľadania riešení. 

Členovia poroty tiež dostanú pokyny k hodnoteniu vyplývajúce zo základných kritérií. Porota zvlášť ocení tie súťažné príspevky, ktoré:

 • sú originálne; ponúkajú nový príbeh alebo nezvyčajný uhol pohľadu,
 • sú pre čitateľa alebo diváka presvedčivé – teda také, ktoré udržia ich záujem,
 • rešpektujú etické princípy žurnalistiky,
 • dokazujú dôkladnú prípravu, výskum a prácu v teréne,
 • odrážajú problémy v jednej alebo vo viacerých z 29 zúčastnených krajín,
 • používajú (profesionálnu) vysokú kvalitu jazykového spracovania v písanej podobe a v spravodajstve (iba pôvodný jazyk). 

Kombinácia témy a miery, akou súťažné príspevky spĺňajú vyššie uvedené kritériá, stanoví víťazov v každej z kategórií (tlačové/online a audiovizuálne súťažné príspevky).