Kryteria oceny

Kryteria oceny

Artykuły prasowe (łącznie z artykułami opublikowanymi w internecie) oraz materiały audiowizualne będą oceniane w odrębnych kategoriach, jednakże stosowane kryteria oceny będą podobne.

Ocena zgłoszeń konkursowych będzie oparta zarówno na analizie merytorycznej, jak i elementach emocjonalnych, z uwzględnieniem podejścia do tematyki konkursu.

Tematyka ubóstwa i wykluczenia społecznego jest bardzo rozległa, a jej poszczególne aspekty znacznie różnią się między sobą. Jednakże niektóre z tych aspektów mają szczególne znaczenie dla osiągnięcia celów kampanii związanej z Rokiem 2010. Z punktu widzenia konkursu, szczególnym zainteresowaniem cieszyć się będą materiały, które skupiają się przynajmniej na jednym z poniższych elementów:

 • analiza strukturalnych powodów ubóstwa oraz potencjalnych rozwiązań tego problemu;
 • refleksja dotycząca codziennego życia osób dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, ze szczególnym naciskiem na ludzki wymiar prezentowanych historii;
 • przykłady/historie osób, którym udało się wyrwać z kręgu ubóstwa;
 • prezentacja rezultatów akcji i działań podejmowanych np. przez rząd, służby publiczne, społeczeństwo obywatelskie lub osoby prywatne;
 • podnoszenie świadomości wśród czytelników lub widzów, motywowanie ich do działania oraz wskazywanie, jak mogą zaangażować się w walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Członkowie jury otrzymają wytyczne dotyczące oceny prac, które oparte będą na kryteriach ogólnych. Na podstawie tych kryteriów jury będzie oceniać zgłoszenia konkursowe pod kątem:

 • oryginalności – nowy materiał lub innowacyjne podejście do tematu;
 • zdolności przyciągnięcia uwagi i zainteresowania odbiorców;
 • poszanowania etycznych zasad związanych z zawodem dziennikarza;
 • szczegółowości i dokładności nadesłanego materiału (gromadzenie informacji i praca w terenie);
 • zawartości – zgłoszenia konkursowe powinny przedstawiać sytuację w jednym lub kilku z 29 państw uczestniczących w konkursie;
 • jakości i profesjonalizmu języka użytego w materiałach pisemnych i audiowizualnych (jedynie język oryginalny).

Zwycięzcy w obydwu kategoriach (prasa/internet i materiały audiowizualne) zostaną wybrani na podstawie tematyki swych zgłoszeń konkursowych oraz stopnia, w jakim zgłoszenia te odzwierciedlają wymienione wyżej kryteria.