Critéir Mheasúnuithe

Critéir Mheasúnuithe

Breithneofar iontrálacha preasa (lena n-áirítear meáin ar líne) agus iontrálacha closamhairc i gcatagóir ar leith, ach beidh na critéir chéanna i bhfeidhm.  

I mbreithniú na n-iontrálacha beidh páirt anailíseach agus páirt mhothúchánach i gceist bunaithe ar an gcaoi a ndeachthas i ngleic leis an ábhar.

Tá réimse na bochtaineachta agus an eisiaimh shóisialta leathan agus beidh éagsúlacht mhór i measc na dtéamaí. Ach, tá gnéithe áirithe tábhachtach chun cuspóirí EY2010 agus an fheachtais a bhaint amach, áfach. Go háirithe, tabharfar tuiscint agus breathnú ar leith do na hailt sin a dhíríonn ar cheann amháin ar a laghad daoibh seo a leanas:

 • an anailís de na cúiseanna struchtúracha le bochtaineacht agus na réitigh a fhiosrú
 • machnamh a dhéanamh ar an réadúlacht laethúil dóibh siúd atá bocht nó ag fulaingt ón eisiamh sóisialta, trí bhéim a leagan ar ghné daonna an scéil
 • cásanna de dhaoine a bhris amach ón mbochtaineacht a thaispeáint
 • na torthaí a léiriú a thagann ó na gníomhartha agus na gníomhaíochtaí reatha; trí rialtais nó trí sheirbhísí poiblí, tríd an tsochaí shibhialta, nó trí dhaoine aonair
 • feasacht a mhúscailt i measc léitheoirí agus an lucht féachana, iad a spreagadh, agus é a thaispeáint dóibh an chaoi ina bhféadtar leo páirt a ghlacadh chun réitigh a aimsiú

Freisin, tabharfar treoracha measúnaithe atá bunaithe ar phríomhchritéir do bhaill an ghiúiré. Faoi bhun na gcritéar seo, beidh an giúiré ag lorg iontrálacha:

 • atá leithleach; scéal nua nó amharc neamhchoitianta
 • atá an-láidir don léitheoir nó don lucht féachana – a choimeádann a suim
 • lena bhfuil meas ar phrionsabail eiticiúla na hiriseoireachta
 • a léiríonn obair dhian ó thaobh taighde agus oibre allamuigh de
 • a léiríonn saincheisteanna i gceann nó i gcuid de na 29 tír atá ag glacadh páirt ann  
 • a úsáideann teanga (gairmiúil) d’ardchaighdeán i scríbhneoireacht agus i dtuairisciú (an bhunteanga amháin)

Roghnófar na buaiteoirí do gach catagóir (preas/ar líne) bunaithe ar úsáid an ábhair agus ar chomhlíonadh an chritéir thuas.