Критерии на оценяване

Критерии на оценяване

Печатните (включително тези от интернет) и аудиовизуалните творби ще бъдат разглеждани в отделни категории, но ще важат едни и същи критерии.

На базата на това, как се подхожда към материята, ще бъде оценявана и аналитичната, и емоционалната стойност на произведенията.

Темата на конкурса – бедността и социалното изключване – е обширна, затова се очаква третирането й да бъде много разнообразно. Въпреки това, някои аспекти са важни за постигане на целите на кампанията и ЕГ 2010. Предимство ще бъде давано на статиите, които се съсредоточават на поне един от следните аспекти:

 • анализиране на структурните причини на бедността и търсене на решенията
 • отразяване на ежедневието на хората, живеещи в бедност или засегнати от социално изключване с внимание към човешките измерения на историята
 • илюстриране на случаи на хора, които са преодолели бедността
 • показване на резултатите от настоящи дейности и мерки от страна на правителството, на службите за социални услуги, на гражданското общество или на отделни личности
 • повишаване на осведомеността на читателите и зрителите, мотивирането им, демонстриране как те самите могат да помогнат за намирането на решения

Членовете на журито ще получат ръководство за оценяване с основните критерии, за да се открият творби, които:

 • са оригинални - една нова история или необичаен подход
 • завладяват читателя или зрителя и поддържат интереса им
 • спазват етичния кодекс на журналистиката
 • демонстрират обстойно проучването и взискателна работа на терен
 • отразяват проблеми в една или няколко от 29-те страни, включени в конкурса
 • използват много добър (професионален) език (оригиналния език на творбата)

Комбинацията от темата и това до каква степен кандидатурите отговарят на горните критерии ще бъде определящо за селекцията на победителите във всяка категория (печатни/интернет и аудиовизуални).