Контакт

Контакт

Моля, отправяйте всички запитвания за пресата или практически въпроси към:

2010againstpoverty@ketchumpleon.com – за печатни и интернат медии
2010againstpoverty@mostra.com – аудиовизуални медии

Докато трае конкурсът, ще бъдат публикувани съобщения за пресата и друга информация за медиите.