Pasākumu kalendārs

PODEŽLJE - MOJA PRILOŽNOST

From 19/06 to 20/06

Slovene: Splošni cilj projekta je boljša obveščenost javnosti in s tem tudi ciljne skupine o različnih dejavnostih z namenom preprečevanje stigmatizacije in ustaljenih stereotipov.

Posebni cilji:

  • informiranost in prepoznavnost informacij, ki so pomembne za ciljno skupino
  • vključevanje ciljne skupine v različne aktivnosti, ki jim bodo omogočile izhod iz socialne izključenosti in finančne negotovosti
  • prepoznavanje priložnosti v okolju za kvalitetnejše življenje
  • pridobivanje znanja na različnih področjih z namenom dviga socialnega in ekonomskega položaja posameznika

V sproščenem podeželskem okolju, ob pisanem vrvežu obiskovalcev, nastopajočih folklornih skupin in prekmurski glasbi, bodo lahko sproščeno predstavili svoje delo in izdelke, ki so jih sami izdelali. Predstavitev na stojnicah, komunikacija z obiskovalci, jim bo omogočila, da premagajo svojo zadržanost ter se samozavestno vklopijo v običajno življenje.

English:

General goal of the project is to inform the general public about different activities with the purpose of preventing stigmatisation and usual stereotypes.

Special goals:

  • information and visibility for general public
  • implementation of target group in to different activities as a possibility for escape from exclusion and financial insecurity
  • recognition of new opportunities in local environment for better life
  • acquiring knowledge on different fields to raise social and economical level of individuals

In the relaxed rural environment in Velika Polana, among the colorful bustle of visitors, performing folklore groups and local music, will present their work. Presentation at the stands and communication with the visitors will help them to cross over the restraint and possible feeling of discomfort.