Informacje ogólne

Sieć krajowych ośrodków ds. uznawalności akademickiej i informacji (ang. National Academic Recognition Information Centres – NARIC) pomaga w uzyskaniu oficjalnego uznania dyplomów zagranicznych uczelni oraz okresów studiów za granicą. W skład sieci NARIC wchodzą ośrodki w krajach uczestniczących w programie Erasmus+. NARIC ściśle współpracuje z bardziej rozwiniętą europejską siecią ośrodków informacyjnych (European Network of Information Centres – ENIC), która swoim zasięgiem obejmuje cały europejski obszar szkolnictwa wyższego.

Jak działają ośrodki?

Status i zakres działalności poszczególnych ośrodków są różne w różnych krajach. W większości krajów instytucje szkolnictwa wyższego mogą niezależnie podejmować decyzje co do przyjmowania studentów zagranicznych, jak również uznawania okresów studiów za granicą. Choć niektóre ośrodki należące do sieci NARIC mogą podejmować wiążące decyzje dotyczące uznania kształcenia w konkretnych przypadkach, większość z nich oferuje po prostu informacje i porady na temat systemów edukacji oraz kwalifikacji uzyskiwanych w różnych krajach.

Jakie są korzyści?

Komisja Europejska wspiera działalność sieci ośrodków NARIC, ułatwiając wymianę informacji i doświadczeń, rozpowszechnianie sprawdzonych rozwiązań, dokonywanie analizy porównawczej systemów edukacyjnych i polityki oświatowej. Wspiera też współpracę w ramach projektów takich jak opracowanie podręcznika dotyczącego europejskiego obszaru uznawalności kształcenia.