Περί τίνος πρόκειται

Το δίκτυο NARIC προωθεί την αναγνώριση των διπλωμάτων άλλων χωρών και των περιόδων σπουδών που πραγματοποιούνται σε άλλες χώρες. Αποτελείται από τα εθνικά κέντρα των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ και συνεργάζεται στενά με το ευρύτερο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κέντρων Πληροφοριών που καλύπτει ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Χώρο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πώς λειτουργούν τα κέντρα

Ο τρόπος λειτουργίας των επιμέρους κέντρων διαφέρει από χώρα σε χώρα. Στις περισσότερες χώρες, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα αποφασίζουν κατά τρόπο αυτόνομο σχετικά με την αποδοχή αλλοδαπών φοιτητών ή την αναγνώριση περιόδων σπουδών που πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό. Ορισμένα κέντρα του δικτύου NARIC λαμβάνουν δεσμευτικές αποφάσεις για περιπτώσεις αναγνώρισης, ενώ τα περισσότερα προσφέρουν συμβουλές για τα διεθνή εκπαιδευτικά συστήματα και τίτλους σπουδών.

Ποια είναι τα οφέλη;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τις δραστηριότητες του δικτύου NARIC με την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των χωρών, τον εντοπισμό ορθών πρακτικών, τη συγκριτική ανάλυση των συστημάτων και πολιτικών στον τομέα αυτό, καθώς και με τη στήριξη σχεδίων συνεργασίας, όπως η δημιουργία του Εγχειριδίου για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Αναγνώρισης.