Navigačný riadok

HEInnovate: Nástroj na sebahodnotenie v oblasti inovácie a podnikania

O čo ide?

HEInnovate je on-line nástroj na sebahodnotenie, ktorý má inštitúciám vysokoškolského vzdelávania slúžiť ako zdroj poradenstva, nápadov a inšpirácie pri účinnom riadení inštitucionálnych a kultúrnych zmien.

Koncept HEInnovate, o ktorom sa po prvýkrát diskutovalo v marci 2011 počas fóra pre dialóg medzi univerzitami a podnikmi, vznikol z potreby určiť vymedzujúce koncepty a charakteristiky inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ktorá podporuje podnikateľského ducha, a vytvoriť usmerňujúci rámec, ktorý by bol bezplatne prístupný ako nástroj výučby a inšpirácie.

Ako to funguje?

HEInnovate umožňuje vykonať na webovej lokalite jednotlivým inštitúciám vysokoškolského vzdelávania nezávislé sebahodnotenie inštitúcie ako celku, fakulty/katedry/sektora, a to na základe súboru vyhlásení o viacerých oblastiach, ktoré sú kľúčové pre výkonnosť a rozvoj podnikateľsky zameraných a inovačných inštitúcií vysokoškolského vzdelávania.

Sebahodnotenie je rozdelené do siedmych oblastí alebo dimenzií:

  • líderstvo a správa,
  • organizačná kapacita, ľudia a stimuly,
  • rozvoj podnikateľského ducha vo výučbe a učení sa,
  • postupy pre podnikateľov,
  • vzťahy medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a podnikmi/vonkajšie vzťahy na výmenu poznatkov,
  • inštitúcia vysokoškolského vzdelávania podporujúca podnikateľského ducha ako medzinárodná inštitúcia,
  • meranie vplyvu.

Každá oblasť sa skladá zo série vyhlásení, ku ktorým používateľ priradí hodnotenie podľa toho, do akej miery s ním súhlasí, či nesúhlasí. Na vygenerovanie výsledkov nie je potrebné vyplniť všetkých sedem oblastí; používatelia si môžu vybrať tie, ktoré sú pre nich najdôležitejšie.

Po ukončení sebahodnotenia nástroj poskytne okamžitú spätnú väzbu o silných a slabých stránkach vašej inštitúcie vysokoškolského vzdelávania a na základe výsledkov ponúkne personalizované vzdelávacie materiály.

Čo sa doteraz dosiahlo?

Uskutočnila sa séria seminárov o nástroji HEInnovate v rôznych krajinách EÚ; záujem o tento nástroj je aj z krajín mimo Európy. Rastúci a stály dopyt po podujatiach a seminároch viedol k vytvoreniu kompletného programu činností vrátane niekoľkých aktivít v spolupráci s predsedníctvami EÚ.

Do júla 2014 použilo nástroj HEInnovate viac ako 450 inštitúcií, pričom tento počet ďalej narastá.

Ako súčasť dohody o spolupráci s OECD sa vo viacerých členských štátoch EÚ organizujú vnútroštátne semináre o politike a podrobné preskúmania národnej politiky.

Aké budú ďalšie kroky?

Koncom roka 2014 sa uverejní nová revidovaná verzia nástroja HEInnovate, ktorá bude mať zlepšené funkcie a nový obsah. Zlepšenia a zmeny nástroja sa uskutočňujú pravidelne na základe spätnej väzby od používateľov a vstupov zo seminárov.

Ďalšie materiály pripravuje OECD a plánuje sa zapojenie samotných používateľov do predkladania praktických materiálov s cieľom ďalej rozširovať časť nástroja venovanú zdrojom.

 

How can we help?