Navigatsioonitee

Hariduse ja koolituse valdkonna ülevaade

Mis see on?

Hariduse ja koolituse valdkonna ülevaade on iga-aastane aruanne haridus- ja koolitussüsteemide arengu kohta kõikjal Euroopas, millesse koondatakse uusimad kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed andmed, hiljutised tehnilised aruanded ning uuringud, samuti ka poliitikadokumendid ja arengud.

Keskendudes empiirilistele tõenditele, hõlmab iga ülevaate osa selgeid poliitilisi sõnumeid liikmesriikidele.

Miks on see vajalik?

Hariduse ja koolituse valdkonna ülevaade toetab hariduse ja koolituse valdkonna üleeuroopalise koostöö strateegilise raamistiku (HK 2020) rakendamist, tugevdades tõendibaasi ning sidudes selle tihedamalt laiaulatuslikuma strateegiaga „Euroopa 2020” ja nõukogu poolt Euroopa poolaasta (2014) raames vastu võetud riigipõhiste soovitustega.

Mida on seni saavutatud?

Komisjon avaldas iga-aastase hariduse ja koolituse valdkonna ülevaate kolmanda väljaande novembris 2014. Täieliku aruande, mis hõlmab ka peamisi järeldusi ja poliitilist asjakohasust, saab alla laadida siinpdf(4.37 Mb) Valige lingiga seotud tõlked  .


Hariduse ja koolituse valdkonna ülevaatele on lisatud 28 riikide aruannet, samuti ka visualiseerimisvahend, et hinnata liikmesriikide tulemuslikkust ning edusamme seoses HK 2020 eesmärkidega.

Teadusuuringute Ühiskeskuse osaks oleva hariduse ja elukestva õppe uurimiskeskuse (CRELL) veebisaidil esitatakse täiendavad näitajad, mida kasutati asjaomase ülevaate koostamise protsessis. Need täiendavad näitajad on osa ühisest hindamisraamistikust − see on vahend, mis võimaldab järjepidevat ja läbipaistvat järelevalvet kõigi liikmesriikide puhul.

Millised on järgmised sammud?

2015. aasta lõpus avaldab komisjon hariduse ja koolituse valdkonna ülevaate järgmise väljaande.

Küsimused

Küsimused, mis puudutavad komisjoni 2014. aasta ülevaadet, ning hariduse ja koolituse valdkonna ülevaate tabelite ning näitajate aluseks olevaid andmeid käsitlevad päringud tuleks saata järgmisele e-posti aadressile: eac-monitor@ec.europa.eu

 

How can we help?