Navigatsioonitee

Hariduse ja koolituse valdkonna ülevaate avaleht

Hariduse ja koolituse valdkonna ülevaade

Millega on tegemist?

Hariduse ja koolituse valdkonna ülevaadet antakse välja igal aastal. Selles kirjeldatakse Euroopa haridus- ja koolitussüsteemide arengut ning sellesse on koondatud väga mitmesugused andmed kasutajasõbralikus vormis.

Hariduse ja koolituse valdkonna 2015. aasta ülevaates keskendutakse kõige rohkem investeeringuid vajavatele haridusprioriteetidele ning selles tehakse kindlaks strateegiad, mis aitavad parandada Euroopa haridus- ja koolitussüsteemide kaasavust, kvaliteeti ja sobivust.

Miks on see vajalik?

Hariduse ja koolituse valdkonna ülevaadet on avaldatud alates 2012. aastast ning sellest on Euroopa hariduskogukonna jaoks saanud asendamatu abivahend. See aitab hoida silma peal 2020. aastani kindlaks määratud hariduse ja koolituse valdkonna koostööraamistiku prioriteetidel ning aitab kaasa laiaulatuslikuma strateegia „Euroopa 2020” haridusalase peamise eesmärgi täitmisele.

Ülevaade on üks peamistest teabeallikatest Euroopa Komisjonile Euroopa poolaasta 2016 raames haridusprobleeme ja poliitilisi muudatusi käsitleva analüüsi koostamiseks.

Mida on seni saavutatud?

Komisjon avaldas iga-aastase hariduse ja koolituse valdkonna ülevaate neljanda väljaande novembris 2015. Täieliku aruande, mis hõlmab kümneleheküljelist riike võrdlevaid ja riigipõhiseid andmeid sisaldavat kokkuvõtet, saab alla laadida siinpdf(3.91 Mb) Valige lingiga seotud tõlked  . ELi 2020. aasta eesmärkide saavutamisega seotud tulemuste ülevaade on samuti kättesaadavpdf(251 kB) Valige lingiga seotud tõlked  .

Hariduse ja koolituse valdkonna 2015. aasta ülevaatele on lisatud 28 põhjalikku riigipõhist aruannet, mis täiendavad riike võrdlevat analüüsi riigipõhiste andmetega ja teabega poliitikameetmete ja uusimate reformide kohta. Riigipõhiste aruannete üheleheküljelised kokkuvõtted saab alla laadida siinpdf(3.75 Mb) Valige lingiga seotud tõlked  .

Koostatud on mitmesugused interaktiivsed kaardid, et hinnata liikmesriikide tulemusi ja edusamme seoses 2020. aastani kindlaks määratud hariduse ja koolituse valdkonna raamistiku eesmärkidega.

Eurydice'i teabevõrk ja Teadusuuringute Ühiskeskuse osaks olev hariduse ja elukestva õppe uurimiskeskus (CRELL) on esitanud ka täiendavad kontekstipõhised näitajad. Lingid nimetatud taustmaterjalidele leiate allpool.

 

How can we help?