За какво става въпрос?

Мрежата от национални информационни центрове за академично признаване (NARIC) подпомага признаването на дипломи, получени в чужбина, и на периоди на обучение в други страни. Тя се състои от национални центрове в страните по програма „Еразъм+“ и работи в тясно сътрудничество с по-широката Европейска мрежа от информационни центрове, обхващаща цялото европейско пространство за висше образование.

Как работят центровете?

Статутът и обхватът на дейностите на центровете се различават в отделните държави. В повечето страни висшите учебни заведения са независими и вземат самостоятелно решения за приема на чуждестранни студенти, както и за признаването на образование, получено в чужбина. Въпреки че някои центрове могат да вземат обвързващи решения по дадени случаи, повечето предлагат съвети относно образователните системи и квалификациите в други страни.

Какви са ползите?

Европейската комисия подпомага дейността на мрежата NARIC посредством обмен на информация и опит между страните, идентифициране на добри практики, сравнителен анализ на системите и политиките в тази област и подкрепа на проекти за сътрудничество, например за разработването на ръководство за признаване на квалификациите.