Τομείς εκπαίδευσης και κατάρτισης (ISCED-F 2013)

Περί τίνος πρόκειται;

Η Διεθνής Τυποποιημένη Ταξινόμηση της Εκπαίδευσης (ISCED) δημιουργήθηκε από την UNESCO για να διευκολύνει τη σύγκριση των στατιστικών και των δεικτών για την εκπαίδευση μεταξύ των διαφόρων χωρών βάσει ενιαίων και διεθνώς συμφωνημένων ορισμών.

Ποιους αφορά;

Οι αναλυτικοί τομείς που εμφανίζονται στο εργαλείο αναζήτησης της ISCED χρησιμεύουν κυρίως για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και για προγράμματα και τίτλους σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδων δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας αλλά μη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Γιατί χρειάζεται;

Η ταξινόμηση ISCED επιτρέπει τη συγκέντρωση, επεξεργασία και παρουσίαση των στατιστικών για την εκπαίδευση με ομοιόμορφο τρόπο.

Ποιους καταλόγους χρησιμοποιεί το εργαλείο αναζήτησης ISCED-F;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπόνησε έναν προκαταρκτικό κατάλογο αναλυτικών τομέων για την ταξινόμηση ISCED 2013, που δείχνει τις αντιστοιχίες με την προηγούμενη ταξινόμηση των τομέων εκπαίδευσης και κατάρτισης του 1999 (FOET 1999 – με βάση το ISCED 1997). Στη συνέχεια, ο κατάλογος αυτός συμπληρώθηκε με τον κατάλογο των πρώην κωδικών Erasmus.

Η UNESCO θα επικαιροποιήσει μέχρι τα τέλη του 2014 το εγχειρίδιο FOET 1999 με βάση τη Διεθνή Τυποποιημένη Ταξινόμηση της Εκπαίδευσης: τομείς εκπαίδευσης και κατάρτισης 2013 (ISCED-F 2013). Αν υπάρχουν τροποποιήσεις στην ταξινόμηση, το εργαλείο αναζήτησης θα επικαιροποιείται ανάλογα.