O čo ide?

HEInnovate je online nástroj na sebahodnotenie, ktorý má inštitúciám vysokoškolského vzdelávania slúžiť ako zdroj poradenstva, nápadov a inšpirácie pri účinnom riadení inštitucionálnych a kultúrnych zmien.

Koncept HEInnovate, o ktorom sa po prvýkrát diskutovalo v marci 2011 počas fóra pre dialóg medzi univerzitami a podnikmi

English (en) , vznikol z potreby určiť vymedzujúce koncepty a charakteristiky inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ktorá podporuje podnikateľského ducha, a vytvoriť usmerňujúci rámec, ktorý by bol bezplatne prístupný ako nástroj výučby a inšpirácie.

Ako to funguje?

HEInnovate umožňuje vykonať na webovej lokalite jednotlivým inštitúciám vysokoškolského vzdelávania nezávislé sebahodnotenie inštitúcie ako celku, fakulty/katedry/sektora, a to na základe súboru vyhlásení o viacerých oblastiach, ktoré sú kľúčové pre výkonnosť a rozvoj podnikateľsky zameraných a inovačných inštitúcií vysokoškolského vzdelávania.

Sebahodnotenie je rozdelené do siedmych oblastí alebo dimenzií:

  • líderstvo a správa,
  • organizačná kapacita, ľudia a stimuly,
  • rozvoj podnikateľského ducha vo výučbe a učení sa,
  • postupy pre podnikateľov,
  • vzťahy medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a podnikmi/vonkajšie vzťahy na výmenu poznatkov,
  • inštitúcia vysokoškolského vzdelávania podporujúca podnikateľského ducha ako medzinárodná inštitúcia,
  • meranie vplyvu.

Každá oblasť sa skladá zo série vyhlásení, ku ktorým používateľ priradí hodnotenie podľa toho, do akej miery s ním súhlasí, či nesúhlasí. Na vygenerovanie výsledkov nie je potrebné vyplniť všetkých sedem oblastí; používatelia si môžu vybrať tie, ktoré sú pre nich najdôležitejšie.

Po ukončení sebahodnotenia nástroj poskytne okamžitú spätnú väzbu o silných a slabých stránkach vašej inštitúcie vysokoškolského vzdelávania a na základe výsledkov ponúkne personalizované vzdelávacie materiály.

Čo sa doteraz dosiahlo?

Uskutočnila sa séria seminárov o nástroji HEInnovate v rôznych krajinách EÚ; záujem o tento nástroj je aj z krajín mimo Európy. Rastúci a stály dopyt po podujatiach a seminároch viedol k vytvoreniu kompletného programu činností vrátane niekoľkých aktivít v spolupráci s predsedníctvami EÚ.

Do júla 2014 použilo nástroj HEInnovate viac ako 450 inštitúcií, pričom tento počet ďalej narastá.

Ako súčasť dohody o spolupráci s OECD sa vo viacerých členských štátoch EÚ organizujú vnútroštátne semináre o politike a podrobné preskúmania národnej politiky.

Aké budú ďalšie kroky?

Presne rok po spustení nástroja HEInnovate bola 18. novembra 2014 uverejnená jeho aktualizovaná verzia so zlepšenými funkciami, novým obsahom a novou sekciou HEInnovate Challenge. V rámci tejto novej sekcie môžu inštitúcie vysokoškolského vzdelávania predkladať svoje príbehy a skúsenosti v súvislosti so siedmymi oblasťami.

Na rok 2015 sa pripravujú ďalšie semináre a podujatia, OECD plánuje vykonať preskúmania jednotlivých krajín a uverejnený by mal byť súbor školiacich materiálov pre inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, aby mohli organizovať vlastné podujatia. Pokračujeme v aktualizácii a zlepšovaní nástroja na základe spätnej väzby a informácií používateľov.

HEInnovate sa stáva aj rastúcou online komunitou, ktorá je prepojená s inými platformami a sociálnymi médiami ako LinkedIn.

 

Ďalšie informácie