Cad atá i gceist?

Is éard atá in HEInnovate, uirlis féinmheasúnaithe ar líne atá ceaptha comhairle, smaointe úra agus spreagadh a thabhairt d'institiúidí ardoideachais a chuideoidh leo an t-athrú institiúideach agus an t-athrú cultúrtha a bhainistiú go héifeachtach.

Is ag an bhFóram d'Ollscoileanna agus Gnólachtaí

English (en) i mí an Mhárta 2011 a pléadh HEInnovate den chéad uair. Tháinig an coincheap as an riachtanas a bhí ann na coincheapa bunúsacha agus na saintréithe a bhaineann le hinstitiúid ardoideachais fhiontraíoch a shainaithint agus 'Creat Treorach' a chruthú a bheadh ar fáil mar uirlis le haghaidh foghlama agus mar spreagadh.

Conas a oibríonn sé?

Le HEInnovate, is féidir le hinstitiúidí ardoideachais féinmheasúnú neamhspleách a dhéanamh ar an institiúid ina hiomláine - nó ar dhámh, ar roinn nó ar earnáil ar leith inti - tríd an suíomh gréasáin, le sraith ráiteas a chumhdaíonn na réimsí a bhaineann go dlúth le feidhmíocht agus le forbairt institiúide ardoideachais atá fiontraíoch agus nuálach.

Tá an féinmheasúnú roinnte ina sheacht réimse nó ina sheacht ngné:

  • Ceannaireacht agus Rialachas;
  • Acmhainn Eagraíochta, Daoine agus Dreasachtaí;
  • Forbairt na Fiontraíochta sa Teagasc agus san Fhoghlaim;
  • Conairí le haghaidh Fiontraithe;
  • Institiúid Ardoideachais – Caidreamh le Gnólachtaí/Caidreamh Seachtrach le haghaidh Malartú Eolais;
  • An Institiúid Ardoideachais Fhiontraíoch i gcáil institiúid idirnáisiúnta;
  • An Tionchar a Thomhas.

Is éard atá i ngach réimse sraith ráiteas a dtugann an t-úsáideoir marc dóibh de réir an méid a aontaíonn sé nó nach n-aontaíonn sé leo. Ní gá gach ceann de na seacht réimse a líonadh le toradh a fháil; is féidir na cinn is ábhartha a roghnú.

A luaithe a bhíonn an féinmheasúnú críochnaithe, tugann an uirlis aiseolas maidir leis na háiteanna ina bhfuil an institiúid lag nó láidir agus gintear ábhair foghlamtha atá bunaithe ar na torthaí.

Cad atá bainte amach go dtí seo?

Reáchtáladh sraith ceardlann maidir le HEInnovate ar fud an Aontais Eorpaigh agus léiríodh spéis san uirlis lasmuigh den Eoraip. Mar gheall ar an méadú a bhí ag teacht ar an éileamh ar imeachtaí agus ceardlanna agus ar a leanúnaí a bhí sé, eagraíodh clár imeachtaí an-chuimsitheach agus is i gcomhar le hUachtaránacht na hEorpa a reáchtáladh roinnt acu.

D'úsáid 450 institiúid ar leith HEInnovate faoi Iúil 2014, agus tá an líon sin ag méadú fós.

Mar chuid den chomhaontú comhair leis an Eagraíocht um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta, tá seimineáir náisiúnta maidir le beartais agus mion-athbhreithnithe ar bheartais náisiúnta á reáchtáil i roinnt tíortha san Aontas Eorpach.

Cad iad na chéad chéimeanna eile?

An 18 Samhain 2014, bliain ón lá a seoladh é, cuireadh amach leagan nuachóirithe de HEInnovate a bhfuil a fheidhmiúlacht feabhsaithe, ina bhfuil ábhar nua agus lenar cuireadh Dúshlán HEInnovate; deis d'institiúidí ardoideachais a scéalta faoina dtaithí féin a chur isteach bunaithe ar na seacht réimse.

Tá tuilleadh céardlann agus imeachtaí pleanáilte do 2015, chomh maith le hathbhreithnithe ar thíortha ECFE agus eisiúint "Gléas Oiliúna" a chuirfidh ar chumas institiúidí ardoideachais a n-imeachtaí féin a reáchtáil. Leanfaimid den uirlis a nuachóiriú agus a fheabhsú ar bhonn aiseolas agus moltaí ó úsáideoirí.

Pobal ar líne a bhfuil borradh faoi is ea HEInnovate freisin. Úsáideann an pobal sin LinkedIn agus meáin shóisialta eile le cumarsáid a dhéanamh.

 

Tuilleadh eolais