Περί τίνος πρόκειται;

Το HEInnovate είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο αυτοαξιολόγησης, στόχος του οποίου είναι να παρέχει στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΤΕ) συμβουλές και ιδέες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για την αποτελεσματική διαχείριση θεσμικών και πολιτισμικών αλλαγών.

Η ιδέα του HEInnovate, που συζητήθηκε για πρώτη φορά τον Μάρτιο του 2011 στο πλαίσιο του Φόρουμ Πανεπιστημίων-Επιχειρήσεων

English (en) , προέκυψε από την ανάγκη καθορισμού των χαρακτηριστικών ενός «επιχειρηματικού» ΙΤΕ και δημιουργίας ενός «κατευθυντήριου πλαισίου» το οποίο θα προσφέρεται ως εργαλείο μάθησης και δημιουργικότητας.

Πώς λειτουργεί;

Το HEInnovate δίνει τη δυνατότητα σε κάθε ΙΤΕ να πραγματοποιεί τη δική του ανεξάρτητη αξιολόγηση του ιδίου του ιδρύματος/της σχολής/του τμήματος/του τομέα, μέσω διαδικτύου, χρησιμοποιώντας μια σειρά αναφορών γύρω από τομείς καίριας σημασίας για τη λειτουργία και την ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού και καινοτόμου ΙΤΕ.

Η αυτοαξιολόγηση χωρίζεται σε επτά τομείς ή παραμέτρους :

  • ηγετική ικανότητα και διακυβέρνηση·
  • οργανωτική ικανότητα, άτομα και κίνητρα·
  • ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος στη διδασκαλία και τη μάθηση·
  • τρόποι ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας·
  • ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - επιχειρήσεις/εξωτερικές σχέσεις για την ανταλλαγή γνώσεων·
  • δραστηριοποίηση του επιχειρηματικού ΙΤΕ σε διεθνές επίπεδο·
  • μέτρηση του αντικτύπου.

Κάθε παράμετρος αποτελείται από επιμέρους αναφορές τις οποίες βαθμολογεί ο χρήστης ανάλογα με το πόσο συμφωνεί ή διαφωνεί. Για να προκύψουν αποτελέσματα δεν είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν και οι επτά παράμετροι. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν τις παραμέτρους που τους αφορούν περισσότερο.

Όταν ολοκληρωθεί η αυτοαξιολόγηση, το εργαλείο παρέχει άμεσες πληροφορίες για τα δυνατά και αδύνατα σημεία του ιδρύματος και προτείνει κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό με βάση τα συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Τι έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα;

Πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια για το HEInnovate σε διάφορες χώρες της ΕΕ και υπήρξε ενδιαφέρον για το εργαλείο από χώρες εκτός Ευρώπης. Η αυξανόμενη και συνεχής ζήτηση για εκδηλώσεις και σεμινάρια οδήγησε σε ένα πλήρες πρόγραμμα δραστηριοτήτων, από τις οποίες πολλές διοργανώνονται σε συνεργασία με τις προεδρίες της ΕΕ.

Έως τον Ιούλιο 2014, περισσότερα από 450 ιδρύματα είχαν χρησιμοποιήσει το εργαλείο HEInnovate, και ο αριθμός αυτός εξακολουθεί να αυξάνεται.

Επίσης, στο πλαίσιο της συμφωνίας συνεργασίας με τον ΟΟΣΑ, σε διάφορες χώρες της ΕΕ διοργανώνονται σεμινάρια και εμπεριστατωμένες αξιολογήσεις για τις εθνικές πολιτικές.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Στις 18 Νοεμβρίου 2014, έναν χρόνο μετά την έναρξη εφαρμογής του HEInnovate, κυκλοφόρησε μια νέα, αναθεωρημένη έκδοση αυτού του εργαλείου με βελτιωμένες λειτουργίες, νέο περιεχόμενο και την Πρόκληση HEInnovate, που δίνει την ευκαιρία σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να υποβάλλουν τις δικές τους ιστορίες και εμπειρίες με βάση τις παραπάνω επτά παραμέτρους.

Για το 2015, προγραμματίζονται περισσότερα σεμινάρια και εκδηλώσεις, καθώς και η έκδοση των εκθέσεων του ΟΟΣΑ για κάθε χώρα και εκπαιδευτικού υλικού που θα βοηθήσει τα ιδρύματα να πραγματοποιούν τις δικές τους εκδηλώσεις. Το εργαλείο HEInnovate αναπροσαρμόζεται και βελτιώνεται συνεχώς με βάση τις παρατηρήσεις των χρηστών.

Το HEInnovate αποτελεί επίσης μια αναπτυσσόμενη διαδικτυακή κοινότητα, η οποία διασυνδέεται με άλλες πλατφόρμες και κοινωνικά δίκτυα, όπως το LinkedIn.

 

Περισσότερα