Čo je to?

Európsky register terciárneho vzdelávania (ETER) je databáza inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v Európe.

ETER poskytuje podrobné údaje o 2 465 inštitúciách vysokoškolského vzdelávania, v ktorých študuje viac ako 17 miliónov študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia. Údaje sa týkajú 32 európskych krajín a zahŕňajú informácie o veľkosti univerzít, počte a pohlaví študentov a zamestnancov, vyučovaných predmetoch a stupňoch vzdelávania, ako aj informácie o výskume, zahraničných študentoch a zamestnancoch a financovaní.

ETER využíva informácie získané od vnútroštátnych štatistických úradov a dopĺňa ich o ďalšie údaje týkajúce sa výsledkov univerzít, napr. na základe hodnotenia univerzít U-Multirank a štatistík v oblasti systému vysokoškolského vzdelávania (UNESCO-UIS/OECD/Eurostat).

Čo viedlo k vytvoreniu registra?

Ministri v rámci krajín európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania sa zaviazali, že zvýšia zrozumiteľnosť systémov vysokoškolského vzdelávania pre verejnosť a osobitne pre študentov a zamestnávateľov, a to najmä zlepšením nástrojov transparentnosti na zber empirických dôkazov.

Základným nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa je európsky register terciárneho vzdelávania, pretože bude poskytovať širšiu škálu porovnateľných základných informácií o inštitúciách vysokoškolského vzdelávania. Bude prínosom aj pre inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ktoré si budú môcť porovnať svoje profily s iným inštitúciami (a identifikovať tak napríklad výskumných alebo vzdelávacích partnerov alebo príležitosti na špecializáciu), a pre tvorcov politík, ktorí riadia systém vysokoškolského vzdelávania ako celok.

Čo sa doteraz dosiahlo?

Prvé výsledky registra ETER môžete nájsť na osobitnom webovom sídle. Prístup k údajom je od 20. júna 2016 vďaka novému používateľsky ústretovému rozhraniu jednoduchší.