Vad är det?

Det europeiska systemet för överföring och ackumulering av studiemeriter (ECTS) gör det enklare att utforma, beskriva och genomföra studieprogram och utfärda examensbevis. Tillsammans med resultatbaserade kvalifikationsramar bidrar systemet till att göra utbildningar och kvalifikationer mer överskådliga och lättare att erkänna för andra institutioner.

Vad går det ut på?

ECTS-systemet ska göra det lättare att få en överblick över och jämföra olika högskoleutbildningar och att erkänna studiemeriter. Det innehåller riktlinjer för läroplaner och kvalitetssäkring och underlättar överföring av studieresultat mellan olika institutioner, studentutbyten och flexiblare studievägar.

Systemet ska bidra till att modernisera den högre utbildningen i Europa. Det är framför allt ett viktigt verktyg för Bolognaprocessen som ska göra ländernas utbildningssystem mer jämförbara och enhetliga.

Hur går det till?

Institutionerna publicerar sina kurskataloger på nätet med detaljerade beskrivningar av studieprogram, moduler, regler och studentservice.

Kursbeskrivningarna innehåller lärandemål (vad studenterna förväntas kunna, förstå och kunna utföra) och antal studietimmar (den tid som behövs för att nå målen). Lärandemålen uttrycks som poäng. Ett läsår brukar omfatta 1 500–1 800 studietimmar och en poäng motsvarar 25–30 timmars arbete.

För att underlätta överföringen av studiemeriter används följande dokument:

Läs mer