Czym jest system ECTS?

System transferu punktów w szkolnictwie wyższym ECTS ma na celu ułatwienie mobilności studentów pomiędzy różnymi krajami. Ponieważ oparty jest na wynikach w nauce oraz treści i liczbie godzin zrealizowanych w ramach poszczególnych zajęć, studenci mogą przenosić swoje punkty ECTS z jednej uczelni na drugą. Następnie punkty są sumowane i uwzględniane przy wydawaniu dyplomów lub zaświadczeń o szkoleniach.

To system w pełni zorientowany na studenta. Jest on jednym z najważniejszych elementów procesu bolońskiego, którego celem jest zwiększenie kompatybilności krajowych systemów oświaty.

System ECTS pomaga również w planowaniu, realizacji i ocenie programów studiów oraz zwiększa ich przejrzystość.

Dlaczego system ECTS jest potrzebny?

Różnice pomiędzy krajowymi systemami edukacji mogą powodować trudności z uznawaniem dyplomów z innych krajów i okresów studiów za granicą. Większa przejrzystość wyników w nauce upraszcza proces uznawania kwalifikacji zdobytych na zagranicznych uczelniach.

System ECTS umożliwia również łączenie różnych form nauki, takich jak studia uniwersyteckie i uczenie się poprzez praktykę, w tym samym programie studiów lub w perspektywie uczenia się przez całe życie.

Jak działa system?

Punkty ECTS odpowiadają tematyce i określonym wynikom w nauce (wiedza i umiejętności) osiągniętym podczas kursu lub programu. 60 punktów to odpowiednik pełnego roku studiów lub pracy. W standardowym roku akademickim 60 punktów rozbitych jest z reguły na mniejsze bloki.

Typowe studia tzw. pierwszego cyklu (czyli licencjat) składają się ze 180 lub 240 punktów kredytowych, a typowe studia tzw. drugiego cyklu (czyli magisterium) z 90 lub 120 punktów, przy czym co najmniej 60 punktów przyznawanych jest na poziomie cyklu drugiego. Jeśli chodzi o studia doktoranckie, czyli tzw. trzeci cykl, punkty obliczane są w różny sposób.

System ETCS został przyjęty przez większość krajów europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego (EHEA) i jest coraz powszechniej używany w innych krajach. Przewodnik dla użytkowników ECTS pdf wyjaśnia, na czym polega system i jak z niego korzystać. System ETCS jest również opisany w innych dokumentach, które pomagają studentom w organizacji wyjazdu za granicę. Są to:

Dostępne są również informacje o innych dokumentach, takich jak suplement do dyplomu.

Więcej informacji