Kas tai?

ECTS yra kreditų sistema, kurios paskirtis – sudaryti studentams geresnes sąlygas vykti iš vienos šalies į kitą. Kadangi kreditai suteikiami atsižvelgiant į mokymosi pasiekimus ir mokomojo kurso krūvį, studentai gali persikelti savo ECTS kreditus iš vieno universiteto į kitą, kad jie būtų susumuoti ir įskaityti siekiant diplomo arba mokymo etapo užbaigimo.

Europos kreditų perkėlimo sistema (ECTS) padeda užtikrinti labiau į studentus orientuotą mokymą. Tai viena iš pagrindinių Bolonijos proceso, kuriuo siekiama, kad nacionalinės sistemos būtų labiau suderinamos, priemonių.

Europos kreditų perkėlimo sistema (ECTS) taip pat padeda planuoti, įgyvendinti ir vertinti studijų programas, jos tampa skaidresnės.

Kodėl jos reikia?

Dėl nacionalinių sistemų skirtumų gali kilti problemų pripažįstant kitose šalyse įgytą išsilavinimą ir studijų užsienyje laikotarpius. Dėl didesnio mokymosi pasiekimų skaidrumo paprasčiau pasiekti, kad būtų pripažintos studijos kitose šalyse.

Dėl ECTS taip pat galima vienos studijų programos arba mokymosi visą gyvenimą tikslams sumuoti skirtingų rūšių mokymąsi, pavyzdžiui, mokslą universitete ir darbo praktiką.

Kaip tai veikia?

ECTS kreditai nustatomi pagal darbo krūvį ir apibrėžtus mokymosi pagal konkrečią programą arba kursą pasiekimus („ką asmuo žino, supranta ir geba daryti“). 60 kreditų atitinka visus metus studijų arba darbo. Standartinius akademinius metus atitinkantys 60 kreditų paprastai suskaidomi į kelis mažesnius komponentus.

Tipiniam pirmosios pakopos (bakalauro) diplomui įgyti reikia surinkti 180 arba 240 kreditų, o tipiniam antrosios pakopos (magistro) diplomui – 90 arba 120 kreditų, kai bent 60 kreditų gaunama per antrosios pakopos studijas. ECTS naudojimas trečiosios pakopos (doktorantūros) studijoms įvairiais atvejais skiriasi.

ECTS priėmė dauguma Europos aukštojo mokslo erdvės (EHEA) šalių, ji vis plačiau naudojama ir kitose šalyse. ECTS naudotojo vadove pdf aprašoma ECTS kreditų sistema ir kaip ja naudotis. ECTS taip pat naudojama kituose dokumentuose, kurie padeda organizuoti studentų judumą, tarp jų:

Dėl ECTS taip pat aiškiau ir paprasčiau įvairiose šalyse naudoti kitus dokumentus, pavyzdžiui, diplomo priedėlius.

Daugiau informacijos