Käyttötarkoitus

ECTS-järjestelmä on luotu helpottamaan opiskelijoiden siirtymistä maasta toiseen. Järjestelmässä opintosuoritukset mitoitetaan sen työmäärän perusteella, jota tavoiteltujen oppimistulosten saavuttaminen edellyttää. Näin opintosuorituksia voidaan siirtää korkeakoulusta toiseen, laskea yhteen ja hyväksilukea opiskelijan tutkinto- tai koulutusohjelmaan.

ECTS:n avulla oppimisesta tulee opiskelijakeskeisempää. Se on keskeinen osa Bolognan prosessia, joka pyrkii tekemään Euroopan eri maiden koulutusjärjestelmistä paremmin yhteensopivia.

ECTS auttaa myös opinto-ohjelmien suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa ja tekee niistä läpinäkyvämpiä.

Hyödyt

Eri maiden järjestelmien väliset erot voivat aiheuttaa ongelmia ulkomailla suoritettujen opintosuoritusten ja opiskelujaksojen tunnustamisessa. Kun oppimistulokset määritellään selvemmin ja avoimemmin, ulkomailla suoritettujen opintojen tunnustaminen helpottuu.

ECTS-järjestelmä mahdollistaa myös erityyppisten opiskelumuotojen, kuten korkeakouluopintojen ja työssäoppimisen, yhdistämisen saman opinto-ohjelman sisällä tai pidemmällä aikavälillä.

Käytännön toiminta

ECTS-järjestelmässä opintopisteet kuvaavat tietyn kurssin tai ohjelman työmäärää ja tavoiteltuja oppimistuloksia eli opiskelijan omaksumia tietoja ja taitoja. 60 opintopistettä vastaa koko vuoden opiskelua tai työtä. Lukuvuoden aikana 60 opintopistettä kertyy yleensä useista pienemmistä opintosuorituksista.

Tyypillinen alempi korkeakoulututkinto koostuu 180–240 opintopisteestä, ja tyypillinen ylempi korkeakoulututkinto koostuu 90–120 opintopisteestä, joista vähintään 60 on peräisin ylempään tutkintoon kuuluvista opinnoista. Käytännöt opintopisteiden käytöstä jatkotutkintojen yhteydessä vaihtelevat.

ECTS-järjestelmä on otettu käyttöön useimmissa eurooppalaisen korkeakoulutusalueen (EHEA) maissa, ja sitä käytetään yhä enemmän myös muualla. ECTS-oppaassa pdf annetaan lisätietoja ECTS-järjestelmästä ja sen käytöstä. Järjestelmää hyödynnetään myös muissa asiakirjoissa, joilla tuetaan oppimiseen liittyvää opiskelijoiden liikkuvuutta. Näitä ovat

Lisäksi ECTS-järjestelmä selkeyttää tutkintotodistuksen liitettä ja muita asiakirjoja ja helpottaa niiden käyttöä eri maissa.

Lisätietoa