За какво става въпрос?

ECTS е система за кредити, чиято цел е да се улесняват студентите, които отиват да учат в друга страна. Тъй като кредитите се основават на получените знания и на академичния обем на съответния курс, студентите могат да прехвърлят своите кредити по ECTS от един университет в друг, след което те се добавят към тяхната индивидуална програма за обучение.

ECTS допринася за това обучението да бъде насочено в по-голяма степен към студентите. Тя е основен инструмент в рамките на Болонския процес, който има за цел националните образователни системи да станат по-съвместими.

ECTS също така помага при планирането, провеждането и оценката на програми за обучение и ги прави по-прозрачни.

Защо е необходима?

Различията между националните системи могат да доведат до проблеми с признаването от други страни на образователни квалификации и проведени в чужбина периоди на обучение. По-голямата прозрачност по отношение на придобитите знания улеснява признаването на следване, проведено в други държави.

ECTS позволява също така да се обединяват различни видове обучение, като например университетско обучение и учене в процеса на работа, в рамките на една и съща учебна програма или в рамките на ученето през целия живот.

Как функционира?

Кредитите по ECTS отразяват обема на работата и определените резултати от обучението („какво даденото лице знае, разбира и може да прави“) в даден курс или програма. 60 кредита съответстват на пълна година на обучение или работа. В хода на една стандартна академична година 60-те кредита обикновено са разбити на няколко по-малки компонента.

Обичайната степен за „първи цикъл“ (бакалавър) се състои от 180 или 240 кредита, а обичайната степен за „втори цикъл“ (магистър) — от 90 или 120 кредита, като кредитите за втори цикъл трябва да са най-малко 60. Използването на ECTS в „трети цикъл“ (доктор) може да варира.

ECTS е приета от повечето страни в Европейското пространство за висше образование (ЕПВО) и все по-често се използва и в други страни. В ръководството за ECTS PDF файл се описват европейската система за трансфер и натрупване на кредити и начинът за нейното използване. ECTS се използва и в други документи, които помагат за организиране на учебната мобилност на студентите, включително:

ECTS помага също за по-доброто разбиране и по-лесното използване в различните държави на други документи, като например приложението към дипломата.

Научете повече