O čo ide?

Dodatok k diplomu je dokument pripojený k diplomu vysokoškolského vzdelania, v ktorom sa štandardizovaným spôsobom uvádza druh, stupeň, kontext, obsah a status štúdia absolvovaného jeho držiteľom. Vydávajú ho inštitúcie vysokoškolského vzdelávania podľa noriem schválených Európskou komisiou, Radou Európy a organizáciou UNESCO. Dodatok k diplomu je takisto súčasťou nástrojov rámca transparentnosti Europass.

Dodatok má pomôcť pri uznaní diplomu (ale nie ho garantovať) – nie je to životopis a ani nenahrádza pôvodnú kvalifikáciu.

Má týchto osem informačných častí:

Absolventi vo všetkých krajinách, ktoré sú zapojené do bolonského procesu, majú automaticky právo na dodatok k diplomu vystavený bezplatne a v jednom z hlavných európskych jazykov.

Aké sú výhody dodatku?

Pre študentov:

  • kvalifikácia, ktorá je zrozumiteľnejšia a ľahko porovnateľná v zahraničí,
  • presný opis ich akademickej kariéry a znalostí nadobudnutých počas štúdia,
  • ľahší prístup k pracovným príležitostiam alebo ďalšiemu štúdiu v zahraničí.


Pre inštitúcie vysokoškolského vzdelávania:

  • transparentnejšie kvalifikácie (vďaka ľahšiemu akademickému a odbornému uznaniu),
  • zachovanie vnútroštátnej/inštitucionálnej autonómie v rámci spoločného rámca akceptovaného v celej Európe,
  • informované posúdenie o kvalifikácii, ktoré je zrozumiteľné v iných vzdelávacích kontextoch,
  • väčšia viditeľnosť inštitúcie v zahraničí,
  • lepšie vyhliadky absolventov na pracovnom trhu doma a v zahraničí,
  • úspora času – inštitúcia nemusí odpovedať na otázky o obsahu a prenosnosti kvalifikácie, ktoré sú jej často kladené.

 

Ďalšie informácie