Informacje ogólne

Suplement do dyplomu to dokument towarzyszący dyplomowi ukończenia studiów wyższych. Zawiera on standardowy opis studiów (informacje o dyplomie, kierunku studiów, poziomie wykształcenia, treści studiów i osiągniętych wynikach) ukończonych przez posiadacza dyplomu. Suplement wydaje uczelnia wyższa zgodnie z normami ustalonymi wspólnie przez Komisję Europejską, Radę Europy oraz UNESCO. Suplement do dyplomu jest również elementem narzędzi Europass służących przejrzystości.

Suplement ułatwia uznawanie wiedzy i kwalifikacji, lecz go nie gwarantuje. Nie jest też CV i nie może być wykorzystywany zamiast oryginału dyplomu ukończenia studiów.

Dokument podzielony jest na następujące części:

Absolwenci, którzy ukończyli studia w jednym z krajów uczestniczących w procesie bolońskim są uprawnieni do otrzymania dyplomu bezpłatnie i w jednym z najpowszechniej używanych języków w Europie.

Jakie są korzyści?

W przypadku studentów:

  • opis kwalifikacji, który jest bardziej zrozumiały i łatwiejszy do porównania z innymi w kontekście międzynarodowym
  • szczegółowy opis przebiegu studiów oraz nabytych kwalifikacji
  • większe szanse na kontynuowanie studiów lub znalezienie pracy za granicą.


W przypadku uczelni wyższych:

  • większa przejrzystość kwalifikacji (dzięki uproszczeniu procesu uznawania kwalifikacji akademickich i zawodowych)
  • zachowanie krajowej lub instytucjonalnej autonomii w ramach wspólnego systemu akceptowanego w całej Europie
  • rzeczowa ocena kwalifikacji, która jest zrozumiała dla użytkowników z innych systemów edukacyjnych
  • promowanie wizerunku uczelni na arenie międzynarodowej
  • lepsze perspektywy zatrudnienia dla absolwentów uczelni, w kraju i za granicą
  • oszczędność czasu – suplement odpowiada na często zadawane pytania dotyczące programu studiów oraz możliwości przenoszenia kwalifikacji.

 

Więcej informacji