Τι κάνει η Επιτροπή για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση;

Με βάση τη διαδικασία της Κοπεγχάγης Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου , η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με εθνικές κυβερνήσεις, εκπροσώπους εργοδοτών και εργαζομένων καθώς και με τρίτες χώρες, προκειμένου:

  • να αναβαθμιστεί η ποιότητα της κατάρτισης (αρχική εκπαίδευση, συνεχής ανάπτυξη)
  • να βελτιωθεί το επίπεδο των εκπαιδευτικών, εκπαιδευτών και άλλων επαγγελματιών του τομέα
  • να αποκτήσουν οι σπουδές μεγαλύτερη συνάφεια με την αγορά εργασίας.

Πώς γίνεται αυτό;

Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται με τα εξής μέσα:

Οι εργασίες της Επιτροπής για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση υποστηρίζονται από δύο οργανισμούς:

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Στο πλαίσιο της στρατηγικής «ΕΚ 2020», η ομάδα εργασίας για την ΕΕΚ English (en) θα ξεκινήσει τις δραστηριότητές της στις αρχές του 2014.

Περισσότερα