Навигационна пътека

Професионално образование и обучение

Какво прави Комисията в областта на професионалното образование и обучение?

Въз основа на процеса от Копенхаген Европейската комисия в партньорство с национални правителства, групи на работодателите и работещите и страни извън ЕС предприема действия за:

  • подобряване на качеството на обучението (начално образование, непрекъснато развитие);
  • подобряване на качеството на подготовката на преподавателите, инструкторите и други специалисти в сектора;
  • съобразяване в по-голяма степен на обучението с трудовия пазар.
Как става това?

Тези цели се постигнат чрез:

Работата на Комисията в областта на професионалното образование и обучение се подпомага от две агенции:

Какви са следващите стъпки?

В началото на 2014 г. ще започне работа работна група за професионалното образование и обучение по линия на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението (ET2020).

 
unknown label

How can we help?