Na čo slúži tento rámec?

Európsky referenčný rámec zabezpečenia kvality (EQAVET) je referenčný nástroj, ktorý má členským štátom pomôcť podporovať a monitorovať trvalé zlepšovanie ich systémov odborného vzdelávania a prípravy na základe spoločne dohodnutých kritérií. Tento rámec by nemal prispieť iba k zlepšovaniu kvality v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, ale aj k budovaniu vzájomnej dôvery medzi systémami rôznych krajín, ktorá uľahčí prijímanie a uznávanie zručností a kompetencií nadobudnutých v iných krajinách.

Krajiny EÚ používajú rámec na zdokonalenie systémov zabezpečovania kvality spôsobom, ktorý zahŕňa všetky relevantné zainteresované strany. To zahŕňa:

  • zriadenie vnútroštátnych referenčných miest pre zabezpečenie kvality,
  • aktívnu účasť v príslušnej sieti na európskej úrovni,
  • vypracovanie vnútroštátnych prístupov zameraných na zlepšovanie systémov zabezpečenia kvality a čo najlepšie využívanie rámca.

EQAVET je dobrovoľný systém, ktorý môžu využívať verejné orgány a ďalšie subjekty zapojené do zabezpečovania kvality.