Czemu służy EQUAVET?

Europejskie ramy odniesienia na rzecz zapewniania jakości (EQAVET) są narzędziem, które ma pomóc państwom członkowskim w promowaniu i monitorowaniu ciągłego doskonalenia systemów kształcenia i szkolenia zawodowego na podstawie wspólnie uzgodnionych punktów odniesienia. Ramy te powinny nie tylko przyczynić się do poprawy jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, ale również – poprzez budowanie wzajemnego zaufania między systemami kształcenia i szkolenia zawodowego – ułatwić poszczególnym krajom uznawanie umiejętności i kompetencji nabytych przez uczniów z różnych krajów i środowisk.

Kraje UE stosują te ramy, aby ulepszać swoje systemy kontroli jakości z udziałem wszystkich zainteresowanych stron. Realizowane są następujące działania:

  • ustanawianie krajowych punktów odniesienia dla zapewniania jakości;
  • aktywny udział w działaniach odpowiednich sieci na szczeblu europejskim;
  • opracowywanie krajowego podejścia w celu poprawy systemów kontroli jakości i jak najlepsze wykorzystanie dostępnych ram.

EQAVET jest systemem, w którym uczestniczyć mogą na zasadzie dobrowolności instytucje państwowe i inne organy zajmujące się kontrolą jakości.