Waartoe dient het kader?

Het Europees referentiekader voor kwaliteitsborging in beroepsonderwijs en - opleiding (EQAVET) moet de EU-landen helpen om hun beroepsonderwijs- en -opleidingsstelsels voortdurend te verbeteren op basis van onderling overeengekomen referenties. Het referentiekader moet niet alleen bijdragen tot kwaliteitsverbetering in het beroepsonderwijs, maar dient ook het vertrouwen in elkaars onderwijsstelsels te verhogen. Zij zullen dan gemakkelijker vaardigheden en competenties die in andere landen met andere onderwijsstelsels zijn opgedaan, aanvaarden en erkennen.

De EU-landen gebruiken het referentiekader tevens om alle belanghebbenden te betrekken bij de verbetering van de kwaliteitsborging. Dat houdt onder meer in dat zij:

  • nationale contactpunten voor kwaliteitsborging opzetten
  • actief deelnemen aan relevante Europese netwerken
  • een nationale aanpak ontwikkelen om de kwaliteitsborging te verbeteren en het referentiekader zo goed mogelijk te gebruiken

EQAVET is een vrijwillig systeem voor overheden en andere bij de kwaliteitsborging betrokken instanties