Apie sistemą

Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinė sistema (EQAVET) yra priemonė, kuria siekiama padėti ES valstybėms narėms skatinti nuolat tobulinti savo profesinio mokymo sistemas ir stebėti pažangą remiantis orientaciniais rodikliais, dėl kurių bendrai susitarta. Sistema turėtų ne tik padėti gerinti profesinio mokymo kokybę, bet ir didinti šalių pasitikėjimą vienos kitų profesinio mokymo sistemomis, padėti šalims lengviau pripažinti kitose šalyse ir kitoje mokymosi aplinkoje įgytus įgūdžius ir kompetencijas.

ES šalys naudoja šią sistemą, kad gerintų savo kokybės užtikrinimo sistemas pasitelkusios visas suinteresuotąsias šalis. ES šalys:

  • steigia nacionalinius kokybės užtikrinimo informacinius centrus,
  • aktyviai dalyvauja atitinkamo Europos lygmens tinklo veikloje,
  • nustato nacionalinius kokybės užtikrinimo sistemų tobulinimo ir geriausio EQAVET panaudojimo būdus.

EQAVET yra savanoriška sistema, kuria gali naudotis kokybės užtikrinimu besirūpinančios valdžios institucijos ir kitos įstaigos.