Mis on raamistiku eesmärk?

Euroopa kvaliteeditagamise võrdlusraamistik (EQAVET) on vahend, mis aitab ELi liikmesriikidel ühiselt kokkulepitud võrdlusandmete alusel edendada ja jälgida oma kutsehariduse ja -koolituse süsteemide pidevat arengut. Raamistik peaks lisaks kutsehariduse ja -koolituse kvaliteedi parandamisele muutma ka riikide jaoks lihtsamaks selliste oskuste ja pädevuste tunnustamist, mis on omandatud eri riikides ja õpikeskkondades, suurendades kutsehariduse ja -koolituse süsteemide vahelist vastastikust usaldust.

ELi liikmesriigid kasutavad raamistikku, et parandada oma kvaliteedi tagamise süsteeme niimoodi, et need kaasaksid kõiki asjaomaseid sidusrühmi. See hõlmab järgmist:

  • riiklike kvaliteeditagamise tugikeskuste käivitamine;
  • aktiivne osalemine asjaomases Euroopa tasandi võrgustikus;
  • riikliku lähenemisviisi kujundamine, mille eesmärk on parandada kvaliteeditagamise süsteeme ning kasutada raamistikku parimal võimalikul moel.

EQAVET on vabatahtlik süsteem kvaliteedi tagamisega tegelevate avaliku sektori ja muude asutuste jaoks.