Στόχος του πλαισίου

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη Διασφάλιση της Ποιότητας (EQAVET) είναι ένα εργαλείο αναφοράς που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τις χώρες της ΕΕ να προάγουν και να παρακολουθούν τη συνεχή βελτίωση των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με βάση όρους αναφοράς που έχουν συμφωνηθεί από κοινού. Το πλαίσιο δεν θα πρέπει να συμβάλει μόνο στη βελτίωση της ποιότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά και στην οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των διαφόρων συστημάτων, ώστε να είναι ευκολότερο για μια χώρα να δέχεται και να αναγνωρίζει τις δεξιότητες και τις ικανότητες που αποκτήθηκαν από τους εκπαιδευόμενους σε άλλες χώρες και μαθησιακά περιβάλλοντα.

Οι χώρες της ΕΕ χρησιμοποιούν το πλαίσιο για να βελτιώσουν τα εθνικά τους συστήματα διασφάλισης της ποιότητας από κοινού με όλους τους ενδιαφερομένους. Συγκεκριμένα:

  • θεσπίζουν εθνικά σημεία αναφοράς για διασφάλιση της ποιότητας
  • συμμετέχουν ενεργά στο σχετικό ευρωπαϊκό δίκτυο
  • αναπτύσσουν εθνικές στρατηγικές με στόχο τη βελτίωση των συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας και την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του πλαισίου.

Το EQAVET είναι ένα προαιρετικό σύστημα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από δημόσιες αρχές και άλλους φορείς αρμόδιους για τη διασφάλιση της ποιότητας.